D?nyan?n en ya?l? hayvan? 400 ya??nda

?zlanda k?y?lar?ndan ??kar?lan bir deniz tara??n?n, ?imdiye dek bulunan en ya?l? hayvan oldu?u tahmin ediliyor.


?zlanda k?y?lar?ndan ??kar?lan bir deniz tara??n?n, ?imdiye dek bulunan en ya?l? hayvan oldu?u tahmin ediliyor. Bilim adamlar?, yenilebilir bir t?r olan bu okyanus midyesinin ya??n?n 405 ila 410 aras?nda oldu?unu tahmin ederken, bu hayvan?n uzun ya?am?n s?rr?n? i?inde bar?nd?r?yor olabilece?ini d???n?yor. Kuzey Galler?deki Bangor ?niversitesi?nden ara?t?rmac?lar, deniz tara??n?n ya??n?, kabu?undaki halkalar? sayarak hesaplad?.
Guinness Rekorlar Kitab??na g?re, bilinen en ya?l? hayvan 1982?de 220 ya??nda olan bir ba?ka deniz tara??. ?zlanda?da bir m?zede bulunan, ancak kay?tlara girmeyen bir ba?kas? da 374 ya??nda.
Okyanus bilimleri ara?t?rmac?lar?, bulduklar? deniz tara??na, do?du?u s?rada ?in?de iktidarda bulunan hanedan dolay?s?yla ?Ming? ad?n? verdiler.
Profes?r Chris Richardson, bu deniz tara??n? inceleyerek, hayvan?n b?y?me h?z?n?n y?ldan y?la ve iklime, deniz suyu s?cakl??? ile g?da durumuna g?re de?i?ebildi?ini anlayabileceklerini belirtti.
Bu yumu?ak?alara bakarak hayvan?n b?y?d??? ?evreyi yeniden kurabileceklerini belirten ara?t?rmac?, ?Bunlar k???k bant kay?t cihazlar? gibi, deniz taban?na oturup su s?cakl??? ve g?dayla ilgili sinyalleri topluyor? diye konu?tu. Prof. Richardson, bu deniz tara??n?n, baz? hayvanlar?n nas?l olup da inan?lmaz uzun bir ?m?r ya?ad???n?n g?n????na ??kmas?na yard?mc? olabilece?ini s?yledi. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net