GER?E??N G?Z?YLE

 • ?Sava? istiyoruz?En ?nce vuruldu bunu yazan.Bertolt Brecht


  ?Sava? istiyoruz?
  En ?nce vuruldu bunu yazan.
  Bertolt Brecht

  Zor g?nler ya?an?yor ?lkede. Bir yanda do?u ve g?neydo?u s?n?rlar?m?zda ya?anan ter?r olaylar?. Toplumun y?re?ine i?leyen ?l?m ac?lar?. ?at??malara s?r?klenen, ya?amlar?n?n bahar?nda yitiriverdi?imiz ?ocuklar?m?z?n ana ve babalar?na s?yleyebilecek bir avuntu s?zc??? bile bulamaman?n getirdi?i y?rek daralmas?. ?te yanda ac?lardan, sava?tan bir t?r rant sa?lama pe?indeki baz? medya gruplar?. ?Ya sev ya terk et? slogan?n? yurt sath?na yaymaya ?al??an provokat?rler. Okul ?ocuklar?n?n ellerine oyuncak silahlar, bayraklar tutu?turan, ?lk?c? selam? verdiren aymazlar.
  Da?larca?daki ter?r olaylar?n?n ard?ndan toplumun kabaran ?fkesini, rekabet ortam?nda pazardan pay kapma u?runa, sava? ????rtkanl???na d?n??t?rmeye kalk??an, halk? ajite eden ne ?ok televizyon kanal?na rastlad?k... Ne ?ok gazete man?eti ve yorumu g?rd?k. Mesleklerinin evrensel etik kurallar?n? o denli g?rmezden geldiler ki bir haber sunucusu k?z?m?z i?i ?kelle koparmaya? dek g?t?rd?. Televizyon ekranlar?nda boy g?steren strateji uzmanlar?ndan, emekli pa?alardan, spor sunucular?ndan ?ark? s?z? yazarlar?na kadar uzanan geni? bir yelpazede sava??n gereklili?i ?zerinde bilgilendirildik!
  Sonu?ta b?ylesi yay?nlar, man?etler meyvelerini vermeye ba?lad?. Pek ?ok ilde DTP binalar?na sald?r?ld?. Partinin TBMM?deki temsilcilerini ?l?mle tehdit eden pankartlar a??ld? meydanlarda. Do?ulu esnaf?n d?kkanlar? sald?r?ya u?rad?, ya?maland?. F?rsatt?r diyerek uzun sa?l?, k?peli delikanl?lara, travestilere dayak at?ld?. Ayval?k?ta Afrika k?kenli yurtta?lar?n kurdu?u derne?in binas? tahrip edildi. Neyse ki sivil toplum ?rg?tlerinin, bar?? aktivistlerinin, bilim insanlar?m?z?n ve ayd?nlar?n ?abalar? ile medya da son g?nlerde bir toparlanma i?erisine girdi. San?yorum bunda ba?bakan Erdo?an??n 28 Ekim ak?am? yay?nlanan birlik, karde?lik, bar?? i?eren mesaj?n?n da bir ?l??de etkisi oldu.
  Medyan?n hangi dal?nda hangi stat? ile ?al???rsa ?al??s?n kendisine gazeteci s?fat?n? yak??t?ran arkada?lara bir an?msatmada bulunmak istiyorum. TGC?nin T?rkiye Gazetecileri Hak Ve Sorumluluk Bildirgesinden ?Gazetecinin temel g?revleri ve ilkeleri? ba?l?kl? b?l?m?n 3.maddesinden sat?rlar:
  ?Gazeteci; ba?ta bar??, demokrasi ve insan haklar? olmak ?zere, insanl???n evrensel de?erlerini, ?ok seslili?i, farkl?l?klara sayg?y? savunur. Milliyet, ?rk, etnisite, cinsiyet, dil, din, s?n?f ve felsefi inan? ayr?mc?l??? yapmadan, t?m uluslar?n, t?m halklar?n ve t?m bireylerin haklar?n? ve sayg?nl???n? tan?r. ?nsanlar, topluluklar ve uluslar aras?nda nefreti, d??manl??? k?r?kleyici yay?ndan ka??n?r. (...) Gazeteci; her t?rden ?iddeti hakl? g?steren, ?zendiren, k??k?rtan yay?n yapamaz.?
  Evet bildirgenin sat?rlar? b?yle. Gerisi senin meslek ahlak?na ve vicdan?na kalm?? meslekta??m.
  Yaz?y? hafta sonu tan??? oldu?um bir olayla ba?lamak istiyorum.Be?ikta? dura??ndan, bo?aza giden bir otob?se binmi?tim. ??ra?an Oteli?ne yakla?t???m?zda trafik a??rla?t?. Otelin ?n? ve kar?? kald?r?m? kasklar? ve kalkanlar? ellerinde ?evik kuvvet polisleri ile doluydu. Belki bir yabanc? konuk vard?. Ya da al??ageldi?imiz devlet, h?k?met erkan?na yap?lan koruma ?nlemlerinden biriydi; bilemiyorum.
  Birden arka s?ralardan bir ?ocuk sesi y?kseldi: ?Yine sava? m? var anne?? Arkama d?nd?m 5-6 ya?lar?nda bir erkek ?ocuk. G?zlerini cama dikmi? ?rkek bir merakla polislere bak?yor. Annesi ?ocu?unu yat??t?r?c? bir ?eyler s?yledi. Yat??amayan bendim. Uzunca bir s?re kendime gelemedim. ?iddeti, sava?? oncac?k ?ocuklar?n d?nyas?na sokacak kadar hastal?kl? bir topluma nas?l d?n??t?rebildiler bizi? Bencileyin yurdunu ger?ekten sevenlerin ?ncelikle bunu d???nmeye ba?lamalar? gerekiyor.
  Turgay Olcayto
  www.evrensel.net