Alt?n Portakal?Yumurta?n?n

44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metrajl? Film Yar??mas??na Semih Kaplano?lu?nun y?netti?i ve ??ok ki?isel bir film? diye tan?mlad??? ?Yumurta? 6 ?d?lle damgas?n? vurdu.


44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metrajl? Film Yar??mas??na Semih Kaplano?lu?nun y?netti?i ve ??ok ki?isel bir film? diye tan?mlad??? ?Yumurta? 6 ?d?lle damgas?n? vurdu.
Cam Piramit Sabanc? Kongre ve Fuar Merkezi?nde yap?lan t?renle sona eren 44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metrajl? Film Yar??mas?, 12 aday film aras?ndaki 4 filmin ?d?lleri payla?mas?yla ilgin? bir sonu? ortaya koydu. Semih Kaplano?lu?nun y?netti?i ?Yumurta?, festivalden, En ?yi Film, En ?yi Senaryo, En ?yi Sanat Y?netmeni, En ?yi G?r?nt? Y?netmeni, En ?yi Kost?m ve Behl?l Dal Digit?rk Gen? Yetenek J?ri ?zel ?d?l??n?n yer ald??? toplam 6 ?d?lle ayr?ld?. Bir ??lemenin ilk filmi olan ?Yumurta?n?n ard?ndan ikinci film ?S?t??n ?ekimleri i?in Tire?de bulundu?u gerek?esiyle ?d?l t?renine kat?lmayan y?netmen Semih Kaplano?lu?nun g?nderdi?i te?ekk?r mesaj?n?, ba?rol oyuncusu Saadet I??l Aksoy, konuklara iletti. Kaplano?lu, mesaj?nda, ?d?lleri annesine atfetti?ini bildirdi. Kendisine verilen En ?yi Gen? Yetenek ?d?l??n?n yan? s?ra ?Yumurta? filmindeki rol ve ekip arkada?lar?yla birlikte ?d?lleri alan Saadet I??l Aksoy da Semih Kaplano?lu?na, ?kendi hayalinin bir par?as? olmas?na izin verdi?i? i?in te?ekk?r etti. ?Yumurta? filmi, Ulusal Uzun Metrajl? Film Yar??mas??n?n yan? s?ra Asya Sinemas? Tan?t?m A?? (NETPAC) ?d?l?n? de kazand?. T?rende Genco Erkal??n ba?kanl???ndaki Ulusal Uzun Metrajl? Film J?risi, ?Yumurta? filmini, ele ald??? temay? sade ve ustal?kla i?ledi?i gerek?esiyle En ?yi Film ?d?l??ne lay?k g?rd???n? de a??klad?.
?Babam bahsi kazand??
Alt?n Portakal heykelci?ini 5 ?d?lle kucaklayan filmlerden ?Mutluluk? da, En ?yi M?zik ?d?l??n? Z?lf? Livaneli?ye, En ?yi Kad?n Oyuncu ?d?l??n? ?zg? Namal?a, En ?yi Erkek Oyuncu ?d?l??n? Murat Han?a, En ?yi Ses Tasar?m? ?d?l??n? Or?un Korluca?ya ve En ?yi Sa? ve Makyaj ?d?l??n? de Song?l ?brahim ile Fatma Karde??e kazand?rd?. Oyuncu Tamer Karada?l?, T?rk Sinemas??n?n unutulmaz sanat??lar?ndan Selda Alkor?la birlikte En ?yi Kad?n Oyuncu ?d?l??n? a??klarken ?d?le lay?k g?r?len ?zg? Namal??n kendisinin de favorisi oldu?unu s?yledi.
?d?l?n? kendisine sar?larak ?pen Selda Alkor?dan alan ?zg? Namal konu?mas?nda, ?Mutluluk?un y?netmeni Abdullah O?uz, j?ri, film ekibi, festival y?neticileri ve Antalyal?lara te?ekk?r ederek, ?Babamla bahse girmi?tik. Kazanaca??m? s?ylemi?ti. ?ok g??l? adaylar vard?. Ben (?d?l? kazanamayaca??m) demi?tim. Baba, bahsi sen kazand?n. ?ok mutluyum. B?yle uzun soluklu bir festivalde ?d?le lay?k g?r?lmekten onur duyuyorum? dedi.
En ?yi Erkek Oyuncu ?d?l??n? kazanan Murat Han da filmde yer almaktan ve ?d?l kazanmalar?ndan mutluluk duydu?unu s?yledi.
?Ya?am?n K?y?s?nda? h?z?n ve sevin?
Cannes Film Festivali?nde ?d?l kazanan filmi ?Ya?am?n K?y?s?nda? ile Antalya Alt?n Portakal Film Festivali?nde de yar??an y?netmen Fatih Ak?n, festivale En ?yi Y?netmen ?d?l??n? kazanarak veda ederken, film, Dr. Avni Tolunay J?ri ?zel ?d?l?, Nursel K?se?ye En ?yi Yard?mc? Kad?n Oyuncu, Tuncel Kurtiz?e En ?yi Yard?mc? Erkek Oyuncu, Andrew Bird?e de En ?yi Kurgu ?d?llerini kazand?rd?.
?Ya?am?n K?y?s?nda? ekibi 5 ?d?l kazanman?n sevincini ya?arken, ekip, filmin ?ekimleri s?ras?nda ?len Fatih Ak?n??n yap?mc? orta?? Andreas Thiel?i de t?rende and?. Film ekibinden Ali Akdeniz, ?Andreas, bu ?d?ller senin i?in? dedi. ?Ya?am?n K?y?s?nda? filminin ?nl? y?netmeni Fatih Ak?n da ?d?l?n? sanat?? U?ur Y?cel?den al?rken, Alt?n Portakal Film Festivali?nin kendisi i?in ?ok ?nemli oldu?unu s?yledi. Ak?n, ?Buras? benim evim. Antalya?da ?d?l kazanmaktan mutluyum. Beni lay?k g?rd???n?z i?in sa?olun. Hepiniz sa?olun. Festivaldeki di?er filmleri de merak ediyorum, hepsini seyredece?im? dedi.
Ak?n, gazetecilere kendisinin de ?e?itli film yar??malar?nda j?ri olarak g?rev yapt???n?, bu nedenle ?d?llendirmelerle ilgili b?y?k beklentilerle yar??maya kat?lmad???n? s?yledi.
Filmdeki ?Yeter? karakteriyle En ?yi Yard?mc? Kad?n Oyuncu ?d?l??ne lay?k g?r?len Nursel K?se de j?ri ve festival organizat?rlerine te?ekk?r ederek, ?Fatih Ak?n, sen de ?ok b?y?ks?n? diye konu?tu.
Geceden notlar
?te yandan 12 film aras?nda toplam 17 ?d?l? toplayan ?Yumurta?, ?Mutluluk? ve ?Ya?am?n K?y?s?nda? filmlerinin yan? s?ra Turgut Yasalar??n y?netti?i ?Sis ve Gece? filmi de En ?yi Laboratuvar ?d?l??n? kazand?.
Festival ?d?lleri 4 filmde toplan?rken, ?d?llerin a??kland??? s?rada salonda bulunan ?Zeynep?in 8 G?n?? adl? filmin y?netmeni Cemal ?an ve ba?rol oyuncusu Fadik Sevin Atasoy?un da aralar?nda bulundu?u film ekibinin t?ren bitmeden salondan ??kt?klar?, bir s?re d??ar?da bekledikten sonra t?ren alan?ndan ayr?ld?klar? ??renildi. Festivalde En ?yi K?sa Film ?d?l??n? de Serhat Koca?n?n y?netti?i ?Ho?geldin Bebek? filmi kazand?. Belgesel Film J?risi ise 44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yar??mas??nda, ?d?nya standartlar?nda eser bulunamad???, te?vik edici olmas? gerek?esiyle? bu y?l ?d?l vermeme karar? ald???n? bildirdi. ?te yandan ?d?l t?reninin ard?ndan salondan ayr?lan K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay, gazetecilerin ?d?llere ili?kin sorusuna, ?B?t?n ?d?ller b?y?k bir keyifle alk??land?. Demek ki ortak kanaat bir noktada olu?mu?. ?ok mutlu oldum? dedi.
Bu arada bir internet sitesinde t?renden ?nce ?d?llerin a??klanmas?yla ilgili a??klama yapan T?RSAK ve Festival Ba?kan? Engin Yi?itgil, ?Bu tamamen sitenin kendi tahmini. ?? a?a?? be? yukar? bu tahminleri herkes yapabilirdi. J?riyi olu?turan 9 ki?i, bu kararlar? verdi. Ba?ka 9 ki?i de ba?ka kararlar verebilirdi. Herkesin sayg? duymas? laz?m. Ben de birka? kategoride onlarla ayn? fikirde de?ilim ama sayg? duyuyorum? diye konu?tu. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net