?Dayak senaryosu beni deh?ete d???rd??

Festival ve T?rkiye Sinema ve Audiovisuel K?lt?r Vakf? (T?RSAK) Ba?kan? Engin Yi?itgil, festivalin ileti?im i?lerini y?r?ten firman?n y?neticisi Nimet Demir?i d?vd???ne ili?kin bas?nda yer alan haberlerin ger?e?i yans?tmad???n? belirtti.


Festival ve T?rkiye Sinema ve Audiovisuel K?lt?r Vakf? (T?RSAK) Ba?kan? Engin Yi?itgil, festivalin ileti?im i?lerini y?r?ten firman?n y?neticisi Nimet Demir?i d?vd???ne ili?kin bas?nda yer alan haberlerin ger?e?i yans?tmad???n? belirtti. Yi?itgil konuyu mahkemeye ta??yacaklar?n? s?yledi. 44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali?nin ileti?im dan??man? olarak g?rev yapan ?Bir ?leti?im? adl? firman?n orta?? ve y?neticisi Nimet Demir?i d?vd???ne ili?kin iddialar? ?ciddiye almad???n?? s?yledi. Ba?ar?l? bir festivalin ard?ndan bu tip iddialar?n ortaya ??kmas?n? ?ilgin?? buldu?unu ifade eden Yi?itgil, iddialar?n ?hi?bir ?ekilde do?ru olmad???n?? savundu. Yi?itgil, avukat?yla g?r??t???n? ve haberi yazan gazeteci hakk?nda maddi ve manevi tazminat davas? a?aca??n? kaydederek, ?Coppolalar, Marceau?lar geldi; birinci sayfadan vermezken, bu iddialar? birinci sayfadan vermeleri beni ?ok ?zd?. Ama ?z?nt? ?nemli de?il. Ben haklar?m? ciddi ?ekilde arayaca??m. Bu iddialarla ilgili ara?t?rma yap?yorum ?u anda? diye konu?tu.
H?l? olay?n etkisi alt?nday?m
Bir ?leti?im?in orta?? ve y?neticisi Nimet Demir de halen olay?n etkisi alt?nda oldu?unu, g?nlerdir kendisini rehabilite etmeye ?al??t???n? s?yledi. Kendisinin T?RSAK?a de?il AKSAV ve B?y?k?ehir Belediyesi?ne hizmet verdi?ini belirten Demir, Engin Yi?itgil?in yapt?klar? ?al??malarda kendilerine s?rekli engel oldu?unu ?ne s?rd?. Yi?itgil?in olumsuz tav?rlar? nedeniyle i?lerini yapmakta zorland?klar?n? savunan Demir, bu konuyu g?r??mek ?zere gitti?i AKM?de Yi?itgil?in kendisine hakaret etti?ini iddia etti. Olaylar s?ras?nda Yi?itgil?in ?zerine y?r?d???n? ?ne s?ren Demir, ??yle konu?tu:
?Engin Bey ko?arak, ???l?klar atarak, kollar?n? savurarak ?zerime geldi. Ben o s?rada yaln?zd?m. ?ok korktum. Beni par?alayaca??n? d???nd?m. Ka?amad?m. Bir tek ad?m at?p odaya ula?t???mda o da bana ula?m??t?. Son anda birileri tuttu. O an onu tutmak i?in koridorda erkek yerine kad?nlar olsayd? ne olurdu bilmiyorum, ??nk? 3 erkek bile ba? edemedi. Birileri daha geldi ve beni arkadan tutup odaya ?ektiler. Ben bir odaya geldim, onu di?er odaya ald?lar. Elemanlar?ma k?f?rler etti?ini duydum.?
Olay?n ard?ndan ya?ananlar?n bas?na yans?mas?n? istemedi?ini, bu y?zden de herhangi bir ?ikayette bulunmad???n? belirten Demir, bu s?re?te karar verme sorunu ya?ad???n? dile getirdi. Ya?ad?klar?n?n etkisiyle psikolojik sorunlar ya?ad???n? ve bir psikiyatriste ba?vurdu?unu anlatan Demir, ?Doktorum travma sonras? stres bozuklu?u te?hisi koydu. Yar?ndan itibaren mahkeme s?recini ba?lataca??m? dedi. Nimet Demir, Engin Yi?itgil?in olay?n ?zerinden 3 g?n ge?tikten sonra otelde yan?na geldi?ini ve kendisinden ?z?r diledi?ini, ancak ?zr?n? kabul etmedi?ini ifade etti. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net