RAMP I?IKLARI

 • Eski?ehir ?ehir Tiyatrolar? ge?ti?imiz haftalarda Haldun Dormen?in ?Kantocu? adl? m?zikalinden sonra sezonun ikinci oyunu, Harold Pinter?in ?Aldatma? adl? yap?t?n? sahneleyerek yeni bir oyun kotarman?n verdi?i enerjiyle seyircisine ayn? hafta i?inde bir kez daha merhaba dedi.


  Eski?ehir ?ehir Tiyatrolar? ge?ti?imiz haftalarda Haldun Dormen?in ?Kantocu? adl? m?zikalinden sonra sezonun ikinci oyunu, Harold Pinter?in ?Aldatma? adl? yap?t?n? sahneleyerek yeni bir oyun kotarman?n verdi?i enerjiyle seyircisine ayn? hafta i?inde bir kez daha merhaba dedi. ?ehir Tiyatrolar? yerli yabanc? yazar ayr?m? yapmadan tiyatro sanat?n?n ?nemli yap?tlar?n? seyirciye ula?t?rma konusunda kararl?l???n? s?rd?r?yor.
  Kurulu?undan bu g?ne Turgut ?zakman ba?ta olmak ?zere Aziz Nesin, Naz?m Hikmet ve Haldun Taner gibi usta yazarlar?n oyunlar?n?n yan? s?ra Molier, Anton ?ehov, Niel Simon ve Sartre gibi tiyatro yazarlar?n?n toplumsal ve siyasal duyarl?l??? farkl? tarzlarda ele alan ve bu ba?lamda de?i?ik t?rde yap?tlar veren yazarlar?n oyunlar?ndan olu?turduklar? repertuvar? seyirciyle bulu?turarak Anadolu?da tiyatro sanat?n?n yayg?nla?mas?na kurumsal d?zeyde ?nemli katk?lar sunmaya devam ediyor.
  Bu sezonun ikinci oyunu, uyumsuz tiyatronun ya?ayan ?nemli temsilcisi, 2005 Nobel Edebiyat ?d?l? sahibi ?ngiliz oyun yazar? Harold Pinter?in, ?? ki?i aras?ndaki karma??k duygusal ili?kilerin sorguland??? ?Aldatma? adl? oyunu.
  Haluk Bilginer?in ?evirdi?i oyunun y?netmenli?ini konuk sanat?? olarak Ankara Devlet Tiyatrosu sanat??s? Hakan ?imenser ?stleniyor. Dekor-kost?m tasar?m?n? T?lay Kale?nin yorumlad??? Aldatma?n?n, ???k tasar?m? ??kr? K?r?mo?lu?na dramaturgisi ise Sibel Ar?can?a ait.
  Pinter oyununda evli bir ?iftin duygusal anlamda ya?ad??? gelgitleri ger?ek?i bir g?zlem ve tarzla aktar?rken ayn? zamanda k???k burjuva ahlak?n?n koku?mu?lu?unu cesurca ve ele?tirel bir dil ve ak?lla sorgular. Emma (Gonca Yakut) y?r?tt??? evlilikten ho?nut de?ildir, ili?kisinde yeni aray??lara y?nelir ve kocas? Robert?in (Emir M. ?zci) yak?n arkada?? Jerr?le (Hakk? Ku?) kocas?n? aldat?r ancak bu ili?kisinde de ba?ar?l? de?ildir. Farkl? bir ili?ki aray??? ile Jerrr?ye y?nelen Emma, bu ili?kisinde de de?i?ik boyutta yeni sorunlar ya?ar ve yeniden Robert?le konu?maya ?al???r. Durumun ayr?m?nda olan Robert, Emma ve Jerr?yle ili?kisinin ge?mi?i ve bug?n?n? konu?maya ?al???r ve hem kendini hem de ili?kisini yeniden farkl? bir anlay??la sorgular. Modern insan?n s?reklili?e d?n??m?? doyumsuzlu?u, ya?ad??? her ?eyden ho?nutsuzlu?u ve mutsuzlu?a yazg?l? hayat?n?n a?mazlar?n? a?mak i?in b?t?n ahlak ve aile ?l??lerinin alt?st edilerek yeniden sorguland??? ?Aldatma?, Pinter??n en ger?ek?i metinleri aras?nda yer al?r. Aldatma kendi tarz?nda demir leblebi bir oyundur ve tuzaklarla doludur.
  Y?netmen Hakan ?imenser yorumunu, anla??lmaz gibi g?r?nen bu karma??k ili?kiler a??n?, ak?lc? ve nesnel bir zemin ?zerine oturtma hedefi ?zerine kuruyor ve hi? ku?ku yok ki amac? da anla??lmak, ancak istedi?i sonucu elde etti?i s?ylenemez.
  ??nk? ?ncelikle bir metnin g?rsel yorumu, yazardan dam?t?lan bir s?z ?zerine kurulur ve bu s?z, reji yorumu ve sahnedeki b?t?n teatral olanaklar?nda do?ru kullan?m?yla hem sahne dili hem de g?rsel anlat?m olarak net ve anla??l?r, olmak durumundad?r. ?imenser ba?ta yanl?? bir dramaturgi ile yorumuna yol veriyor ve sonu?ta, ortaya kar???k derli toplu bir izlence sunuyor.
  ?al??mas? kesin olarak temiz ve budaks?z, ancak sahne anlat?m?n?n ayn? titizlikte oldu?u ku?ku g?t?r?r bir ger?eklik olarak kar??m?zda duruyor ve hem oyun devam ediyor hem de aldatma. Aldatman?n en do?ru yan?, oyuncu tercihi ve dekor yorumunun sadeli?i olarak g?r?l?yor.
  Emma?da izledi?imiz Gonca Yakut yorumunda, duygusal gelgitler ya?ayan ve ikilem i?inde kalm?? bir kad?n?n ruh halini ve a?mazlar?n? ?nemli bir performansla yans?lama becerisi g?sterdi. Yakut sesi ve y?z ifadesindeki anlat?mla g?z dolduran bir oyunculuk ?rne?i sergiledi. E?inin kendisini aldatt???n?n fark?nda olan ve bu durum kar??s?nda ?aresizlik ve mahcubiyetini gizleyemeyen Robert?i yorumlayan Emir M. ?zci yorumunu, birden farkl? duygular? bir arada ya?amak zorunda olan bir insan, bir e? ve bir arkada? kimli?i ?zerine kurmay? deniyor ve bunda zaman zaman da ba?ar?l? oluyor. ?zci sahne ?zerinde anlat?m?n kolay?na ka?madan sesi ve tav?rlar?ndaki bilin?li uyumla zor bir g?revin alt?ndan kalkmaya ?al???yor ve oyunculu?u ile aldatmaya ger?ek?i bir yan?t oluyor. Oyunda bir ba?ka zor g?revle y?k?ml? k?l?nan Jerry?i yans?lamay? ?stlenen Hakk? Ku?, samimi ve i?ten ?abas? ile Jerry?deki duygusal de?i?imi ve ge?i?leri ba?ar? ile yans?l?yor. Garson?da izledi?imiz H.Tolga T?mer tiplemelerindeki ak?lc? ve bilin?li bulu?larla g?z dolduruyor ve sempatik bir foto?raf veriyor. Sonu? olarak; Eski?ehir ?ehir Tiyatrolar?, tiyatro ?retme konusunda istek ve kararl?l??? ile kendisini ortaya koymu? kadrosu, sahne ve teknik olanaklar?n?n yeterlili?i ve her y?l say?lar?n? art?rd?klar? seyircileri ile b?t?nle?erek sanat? yayg?nla?t?rma amac?nda, y?reklerini ve bedenlerini ortaya koyarak b?t?n enerjileri ile ?al???yorlar. B?t?n ekibi, tiyatro sanat?n?n gereksiz ve ge?ersiz k?l?nmaya ?al???ld??? bu karanl?k d?nemde kutlamak gerek.
  Metin Boran
  www.evrensel.net