Topraks?zlar?n mitingi yasakland?

Hindistan?da topraks?z k?yl?lerin, ba?kent Delhi?de d?n yapmay? planlad?klar? eylem, polis taraf?ndan engellendi.


Hindistan?da topraks?z k?yl?lerin, ba?kent Delhi?de d?n yapmay? planlad?klar? eylem, polis taraf?ndan engellendi. Hindistan??n d?rt bir yan?ndan Delhi?ye bir ayd?r uzun bir protesto y?r?y??? yapm?? olan topraks?zlar, ?nceki g?n ba?kente varm??t?. Topraks?zlar?n, d?n Ulusal Parlamento?da sonlanan bir miting yapmalar? bekleniyordu.
Ancak ba?kent Delhi?deki Hint polisi, 25 bini a?k?n topraks?z k?yl? ile yerlinin mitingine engel oldu. Bu engellemeye ra?men taleplerini hayk?rmaktan vazge?meyen topraks?z k?yl?ler, Delhi?nin merkezinde oturma eylemi yapt?.
?ark?lar ve danslar e?li?inde bir karnaval havas?nda ge?en eylemde topraks?z k?yl?ler ve yoksul yerliler, ?Bize toprak verin!?, ?Bize su verin!? sloganlar? att?.
?te yandan ?nceki g?n Hindistan??n iktidar partisi ?Kongre Partisi? lideri Sonia Gandhi ile bir araya gelen topraks?zlar?n, d?n de Ba?bakan Manmohan Singh ile bulu?mas? bekleniyordu.
Topraks?zlar, Hindistan??n merkezindeki Gwalior?dan, ba?kent Yeni Delhi?ye tam 350 kilometre y?r?m??t?.
Sefaleti ya??yoruz
Hindistan??n d?rt bir yan?ndan ba?kent Delhi?ye, bir ayl?k uzun bir y?r?y???n ard?ndan ?nceki g?n varan topraks?z k?yl?ler, h?k?metin verdi?i toprak vaadini tutmas?n? talep ediyordu. Atalar?n?n topraklar?n? i?leyemediklerini belirten topraks?z k?yl?ler, ?Toprak Reformu?nun yan? s?ra adil bir M?lkiyet Hakk? Yasas? da istiyor.
K?yl?ler, Hindistan ekonomisinin kontrols?z ve a??r? b?y?mesinin kendilerini geri plana att???n? da vurguluyordu.
Ekonomideki a??r? b?y?menin olumsuz etkilerinin yan? s?ra, Delhi y?netiminin izledi?i ekonomi politikalar?n?n da kendilerine zarar verdi?ini belirten topraks?z k?yl? lideri Puthan Vithal Rajgopal, AFP ajans?na yapt??? a??klamada, ?Bug?n Hintlerin y?zde 40?? topraks?z, y?zde 23?? ise yoksulluk s?n?r?n?n alt?nda, sefil bir ya?am s?r?yor? diye konu?tu.
?Toprak yoksullar? paras?zl?k nedeniyle intihar ediyor? diyen Rajgopal, ?Bu nedenle h?k?mete ?unu sormak istiyoruz; (yoksul) b?lgelerde uygulad???n?z ekonomi politikalar?n?n meyveleri nerede? diye konu?tu.
Asya?n?n ?b?y?yen devleri?nden Hindistan, yabanc? sermayeyi ?lkeye ?ekmek i?in ??zel Ekonomik B?lgeler? ad? alt?nda bir dizi tasar?y? yasala?t?rm??t?. Bu politika kapsam?nda, yabanc? sermayeye vergi muafiyeti ve daha bir?ok ayr?cal?k tan?n?rken, baz? uzmanlar ise bu politikan?n en b?y?k kurban? olarak k?yl?leri i?aret ediyor.
Son birka? senede bir?ok k?yl?n?n topraklar?ndan s?r?ld???n? vurgulayan uzmanlar, topraks?z k?yl?lerin durumu nedeniyle Hindistan??n ?belirsiz? m?lkiyet yasalar?n? ve yayg?n yolsuzluklar? da i?aret ediyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net