Yard?m kurulu?una ?ocuk ka?ak??l??? su?lamas?

Afrika ?lkelerinden ?ad?da bulunan uluslararas? ?yard?m? kurulu?u ?Arche de Zoe?nin s?n?rdaki Abe?e b?lgesinde ??ocuk ka?ak??l???? yapt??? iddia edildi.


Afrika ?lkelerinden ?ad?da bulunan uluslararas? ?yard?m? kurulu?u ?Arche de Zoe?nin s?n?rdaki Abe?e b?lgesinde ??ocuk ka?ak??l???? yapt??? iddia edildi.
Ya?lar? 10 ila 12 aras?nda de?i?en 110 ?ocu?u Fransa?ya ka??rmaya ?al??an ekibin, son anda yakaland??? ifade edildi.
Fransa?n?n ?ad B?y?kel?ili?i?nden yap?lan a??klamada, ?110 ?ad vatanda?? ?ocu?u Fransa?ya yasad??? yollarla sokmaya ?al??an Arche de Zoe?nin 6 ?al??an?n?n al?konuldu?u? s?ylendi.
Edinilen bilgiye g?re Frans?z ailelerin, Arche de Zoe?ye ?ocuk ba??na 8 bin 600 dolar ?dedikleri ileri s?r?l?rken, 6?s? yard?m kurulu?u ?yesi, 3?? gazeteci 9 Fransa vatanda?? ile ?ocuklar? ka??rmak i?in kullan?lacak u?a??n 7 ?spanyol m?rettebat?n?n, a??lan soru?turma dahilinde tutukland?klar? ??renildi.
?ad?daki uluslararas? yard?m kurulu?u Arche de Zoe?nin ad?n?n kar??t??? olay?n Frans?z makamlar?nca da ?soru?turuldu?u? ifade edildi. Bu arada Birle?mi? Milletler (BM) ise olay? sert bir dille k?nad?.
?craat?n? savundu
Di?er yandan Arche de Zoe ise operasyonun, ??ocuklar? kurtarmak? ad?na ger?ekle?tirildi?ini ?ne s?rd?. Ya?lar? 10 ila 12 aras?nda de?i?en ?ocuklar?n ?hayat?n? kurtarmay?? ama?lad?klar?n? belirten Arche de Zoe, bunu 8 bin 600 dolar kar??l???nda Frans?z ailelerin yan?na yerle?tirerek ger?ekle?tirdi?ini savundu.
Kurulu?un Paris?teki temsilcisi, ?ocuklar?n hepsinin Sudan??n sorunlu b?lgesi Darfur?dan olduklar?n? ve hi?bir yak?nlar? olmad???n? iddia ederken, UNICEF ise ?ocuklar?n Darfurlu de?il ?ad vatanda?? oldu?unu bildirdi. 88 erkek ve 22 k?z ?ocu?undan olu?an gruptakilerin ??ks?z? olduklar?na ili?kin ?tek bir kan?t? dahi olmad???n? belirten UNICEF, k?nad???n? da belirtti.
?ad Devlet Ba?kan? ?dris Deby ise yard?m kurulu?una sert bir ?ekilde ??k??t? ve ?Arche de Zoe?ye ?ocuk ka?ak??l??? nedeniyle sert cezalar verilece?i? s?z? verdi. Deby, Frans?z yard?m kurulu?unun ?ocuklar?n baz?lar?n? sataca??n?, baz?lar?n? ise organ mafyas?na teslim edece?ini de savundu. Deby, ?Grup, ?ocuklar? ya satacakt? ya da ?ld?r?p organlar?n? ?alacakt?? diye konu?tu.
Bu arada olay nedeniyle Fransa D??i?leri Bakan? Bernard Kouchner?in, ?ad Devlet Ba?kan? Deby?yi telefonla arad??? da ??renildi. Deby?ye ?dayan??ma? mesaj? ileten Frans?z bakan?n, soru?turma s?z? verdi?i de ifade edildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net