Suudi Kral, ?ngiltere?yi kar??t?rd?

Suudi Arabistan Kral? Abdullah, resmi temaslar i?in d?n ula?t??? ?ngiltere ziyareti ?ncesinde BBC?ye verdi?i deme?le, Londra?y? daha gitmeden kar??t?rd?.


Suudi Arabistan Kral? Abdullah, resmi temaslar i?in d?n ula?t??? ?ngiltere ziyareti ?ncesinde BBC?ye verdi?i deme?le, Londra?y? daha gitmeden kar??t?rd?.
?ngiltere?de boykot ve protestolarla kar??lanan Kral, ?ngiltere?yi bir yandan ?ter?rizme kar?? sava?? yeterince ciddiye almamakla? su?larken, di?er yandan ise Londra?da 50?yi a?k?n insan?n ?l?m?ne neden olan bombal? sald?r?lar? ?nleyebilecek bir istihbarat? ?ngiliz yetkililere iletmelerine ra?men ?ngiliz yetkililerin, bu istihbarat? kullanmad?klar?n? ileri s?rd?.
Kral, ?ngiltere gibi baz? ?lkelerin, ?ter?rizmle m?cadelede? ?zerlerine d??eni yeterince yerine getirmediklerini s?yledi ve El Kaide?nin kendileri i?in de b?y?k bir sorun olmaya devam etti?ini dile getirdi.
?ngiliz h?k?meti kaynaklar? ise bu a??klamay? ?iddetle yalanlad? ve parlamentoya ba?l? ?stihbarat ve G?venlik Komisyonu, Suudi Arabistan??n iletti?i istihbarata ili?kin herhangi bir kan?ta ula?amad???n? belirtti.
Kral Abdullah son ziyaretiyle, yirmi y?ldan bu yana ?ngiltere?yi ziyaret eden ilk Suudi kraliyet ailesi ?yesi oldu. Abdullah??n, resmi temaslar?na bug?n ba?lamas? bekleniyor.
Bu arada Londra?daki Suudi Arabistan B?y?kel?ili?i ?n?nde, ?lkenin insan haklar? siciline dikkat ?ekmek ?zere bu hafta i?inde g?steri yap?lmas? planlan?yor.
?v?n?lecek ne var?
?te yandan Suudi Kral??n ?ngiltere ziyareti, ?ngiliz bas?n?nda da geni? yer buldu. ?The Guardian? gazetesi, kral?n ?ngiltere?ye verilen istihbarat a??klamalar?na ve protestolara dikkat ?ekerken, ?The Independent? yazarlar?ndan Johann Hari ise gazeteye man?et olan yaz?s?nda, ??v?n?lecek bir kraliyet konu?u mu? diye sordu. ?D?nyan?n en gaddar rejimlerinden birinin ba??nda oldu?u gerek?esiyle k?nan?yor ama bug?n ?ngiltere; Suudi Arabistan Kral? Abdullah?? k?rm?z? hal?lar sererek kar??layacak. H?k?met de muhalefet de, insan haklar? konusundan Kral?a bahsedecekleri yolunda bir taahh?tte bulunmu? de?iller. Ger?ek ?u ki hem ?ngiliz h?k?meti hem de di?er Bat?l? toplumlar, Suudi petrol?ne o kadar ba??ml?lar ki o y?zden Suudi Arabistan hakk?nda tek laf edemiyorlar? ?eklinde yazd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net