Babamlar kazanacak

Babamlar kazanacak, patronlar kaybedecek.- Neden?- ??nk? babamlar patronlar?n pe?ini b?rakmaz ki, grev s?rer kazanana kadar.


- Babamlar kazanacak, patronlar kaybedecek.
- Neden?
- ??nk? babamlar patronlar?n pe?ini b?rakmaz ki, grev s?rer kazanana kadar.

Bu s?zler, babas? Telekom i??isi olan 9 ya??ndaki ?smail Can Sezen?e ait. Sezen, daha ?nce Gayrettepe?de yap?lan eyleme de gitmi?. ???, ekmek yoksa bar?? da yok?, ?Direne direne kazanaca??z? sloganlar?n? da ezberine alm??.
Sezen, bu sloganlar? d?n Gaziosmanpa?a Telekom M?d?rl????ndeki i??ilerin e?leri ve ?ocuklar?n?n ger?ekle?tirdi?i ziyarette de s?yledi. Sloganlar? att?ran ise yine babas? Telekom i??isi olan 10 ya??ndaki Bilgin Karatay. O kadar ?ok eyleme gitmi? ki at?lan b?t?n sloganlar? ezberlemi?. Babas?n?n hakk?n? almak i?in grev yapt???n? s?yleyen Bilgin Karatay, ?Ta?eron i??iler grevi uzat?yormu?, o y?zden patronlar anla?m?yormu? ama biz kazanana kadar eylem yapmaya devam edece?iz? diyor.
Grev k?r?c?lar?n? engelleyin
Destek ziyaretinde konu?an Haber-?? ??yeri Ba?temsilcisi Ahmet Karatay, bu destek ziyaretinin ?ok anlaml? oldu?unu, en de?erli destek oldu?unu ifade etti. Grevlerini, 14. g?n?nde de ayn? kararl?l?kla s?rd?rd?klerini belirten Karatay, valili?in grevlerini k?rmak i?in ta?eronlar? kulland???n? s?yleyerek, ?Bug?n t?m ?lkede valilik hakk?nda su? duyurusunda bulunaca??z? dedi. Son birka? g?nd?r Sultan?iftli?i?nde ta?eron firman?n valilik ve polisin yard?m? ile grevi k?rmaya ?al??t???na dikkat ?eken Karatay, destek ziyaretine gelen kad?nlara; ?Grev k?r?c?lar?n? g?rd???n?z yerde engelleyin? dedi.
Grevci i??ileri desteklemeye gelen Haber-?? ?yesi PTT ?al??an? Olcay ?zak, patronun tutumunu k?nayarak, ?Hakl? m?cadelenizde yan?n?zda olmaya devam edece?iz? diye konu?tu. Bir Telekom i??isinin e?i olan Cemile Erman ise desteklerinin s?rece?ini kaydetti. (?stanbul/EVRENSEL)
Kayg? yerini m?cadeleye b?rakt?

Grev Sincan Telekom M?d?rl????nde de kararl?l?kla s?r?yor. ???ilerin aileleri de greve destek veriyor. K?z? grevde olan Hikmet Baran emekli ??retmen. ?Buraya ?ocu?uma destek vermek i?in geldim. Torunum Hayat?la birlikte her g?n buraya gelip k?z?ma ve arkada?lar?na destek olmaya ?al???yorum? diyen Baran, ilk ba?ta kayg?yla kar??lad??? grevin heyecan?n?n kendisini de sard???n? s?yl?yor. Baran s?zlerini ??yle devam ediyor: ??lk ba?larda ?ocu?uma destek olmak i?in geliyordum ama sonra buradaki b?t?n i??ileri kendi ?ocuklar?m, evlatlar?m olarak g?rmeye ba?lad?m. Her g?n onlara yemekler haz?rl?yorum, ???rler diye battaniye getiriyorum, ?ay getiriyorum. Onlar da beni anneleri olarak g?r?yorlar. Bu beni ayr?ca mutlu ediyor. Burada halktan deste?e gelenler de oluyor. O y?zden kazanacaklar?na inan?yorum. Bu grev hepimizin grevi, sadece ?al??an i??ilerin de?il. Kazan?rsak hep birlikte kazanaca??z diye d???n?yorum.?
E?i Telekom i??isi olan Bet?l ??nar da grevi kayg?yla kar??layanlardan. ??nar sonraki geli?meleri ise ??yle anlat?yor: ??imdi bu kayg?lar?m yok art?k. ?? ya??ndaki ?ocu?umla birlikte e?ime ve arkada?lar?na destek olmak, onlara moral vermek i?in buraya geliyorum. ?nceden grev nedir bilmezdim. ?imdi heyecanlan?yorum. Her g?n buraya gelmeye, ne olup bitti?ini anlamaya ?al???yorum.?
(Ankara/EVRENSEL)
?S?n?f i?in taraf olun?

Birle?ik Metal-?? Gebze ?ubesi kongresi ?nceki g?n ger?ekle?tirildi. Gergin ge?en kongrede iki liste yar??t?. 210 delegeden 208?inin oy kulland??? kongrede, mevcut Ba?kan Erdo?an ?zer?in listesi 129 oyla se?imleri kazan?rken, di?er aday ?smail Sungur?un listesi 77 oyda kald?.
Divan ba?kanl???n? Birle?ik Metal-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Adnan Serdaro?lu?nun yapt??? kongrede, konuklar?n tan?t?m?n?n ard?ndan delegelere s?z verildi. Delegeler, yapt?klar? konu?malarda a??rl?kl? olarak i?yerlerinde ya?anan s?k?nt?lara, MESS grup toplu i? s?zle?mesi g?r??melerinde tak?n?lmas? gereken tutuma ve ?rg?tlenme ?al??malar?na dikkat ?ektiler.
Sarkuysan delegelerinden Mahir Ula? ?atar, gelir da??l?m?ndaki adaletsizlikten metal i??ilerinin de etkilendi?ini belirterek ?Ben 8 y?ld?r Sarkuysan?da ?al???yorum. D?rt s?zle?me g?rd?m. D?rt s?zle?me sonunda ikramiye, yakacak vs. ??kard???m?zda ald???m?z ?cret asgari ?cretten 60 lira fazla? dedi. Kas?m ay?nda sobas?n? kuramayan, k?m?r?n? alamayan metal i??ileri oldu?unu dile getiren ?atar, bu d?nem en b?y?k taleplerinin ikramiyelerin ?cretten ayr?lmas? ve yakacak paras?n?n tek seferde verilmesi oldu?unu ifade etti. ?atar, ?Program?nda bunlar olmayanlar bu kongrede aday olmas?n? diye konu?tu. Ge?ti?imiz y?l ?rg?tlenen i?yerlerinden Bosal Mimaysan delegelerinden Recep Karata? da ?cretlerde iyile?tirmenin t?m i??ilerin beklentisi oldu?unu dile getirerek, bunun i?in de as?l yap?lmas? gerekenin sendikay? b?y?tmek oldu?unu belirtti. Karata?, ?Bizim i?yerimiz GOSB?de. Koskoca GOSB?de sendikal? sadece 4 i?yeri var. Bu kongreden ne sonu? ??karsa ??ks?n yapmam?z gereken, her bir arkada??m?z?n ?rg?ts?z i?yerlerine ula?mak i?in kendini g?revli hissetmesi ve ?yle davranmas?? dedi.
Birlik vurgusu
Muhalefetin ba?kan aday? Sarkuysan ??yeri Ba?temsilcisi ?smail Sungur, ama?lar?n?n i??iler i?erisinde birli?i sa?layan, i?yerlerinde ya?anan s?k?nt?lara ??z?m getirebilecek bir anlay???n ya?am bulmas?n? sa?lamak oldu?unu belirtti.
Konu?mas?na son d?nemde ?lkede ya?anan gerilimli ortama de?inerek ba?layan mevcut ?ube y?neticisi ve ?ube bas?n yay?n sekreteri aday? Engin Kulu, ?Buradaki endi?emiz bin y?ll?k bir karde?li?in zedelenmesi. O y?zden herkesi sa?duyulu davranmaya davet ediyoruz? dedi. Kongrelerin, i??ilerin kurtulu?u de?il sadece bir yol haritas? oldu?unu ifade eden Kulu, ?Ele?tiri ve ?zele?tiriden ?ok yeni bir hamle kararl?l??? ile kongreden ayr?lmal?y?z? diye konu?tu.
Muhalefetin kendilerini ?olako?lu Fabrikas??nda ya?ananlara m?dahale etmemekle su?lad???n? belirten mevcut ?ube Ba?kan? Erdo?an ?zer, ?Evet ?olako?lu koltuk sevdas? y?z?nden gitmi?tir. S?n?f diye bir derdi olmayanlar, patronlara biat edenler y?z?nden gitmi?tir? dedi. Yeniden kendisinin ba?kanl???nda bir listenin olu?turuldu?unu ifade eden ?zer ??yle devam etti: ?Biz yine s?n?f?n ??kar?na do?ru bildi?imiz ?eyleri yapmaya devam edece?iz. Bize onay verirseniz s?n?f i?in taraf olmay? kabul etmi?siniz demektir.?
Konu?malar?n ard?ndan se?imlere gidildi. Erdo?an ?zer?in listesinin kazand??? se?imde, ?ube Sekreteri Kadir Acar, Mali Sekreter Necmettin Ayd?n, ?rg?tlenme Sekreteri Hasan Gen?ay, E?itim Sekreteri Cavit Meydan, Bas?n Yay?n Sekreteri Engin Kulu, Sosyal ??ler Sekreteri ?zkan Dursun oldu.
Bursa kongresi
Birle?ik Metal-?? Bursa ?ubesi?nin genel kurulu da ?nceki g?n ger?ekle?tirildi. Sendika Genel Sekreteri Sel?uk G?kta???n divan ba?kan? oldu?u kongrede, Mehmet K?l?? ve Ayhan Ekinci?nin ba?kanl???nda iki listesi yar??t?. Kongre sonras?nda Ayhan Ekinci?nin listesi 99?a kar?? 109 oyla kazand?. Se?ilen y?netimde ?ube Sekreteri Erol Bekta?, ?ube Mali Sekreteri Duygu Bayram, Y?netim Kurulu ?yeleri ise Salim ???i, Mustafa Sevin?, Zafer ?elik ve Erkan ?zkan oldu. (???? SEND?KA SBERV?S?)
www.evrensel.net