Ziyaretler s?r?yor

KESK ?stanbul ?ubeler Platformu, EMEP ?mraniye il?e ?rg?t? ile ?MES Sanayi Sitesi i??ileri Telekom Anadolu Yakas? M?d?rl????nde grevci i??ilere ziyaret etti.


KESK ?stanbul ?ubeler Platformu, EMEP ?mraniye il?e ?rg?t? ile ?MES Sanayi Sitesi i??ileri Telekom Anadolu Yakas? M?d?rl????nde grevci i??ilere ziyaret etti.
KESK ?yeleri ad?na a??klama yapan E?itim Sen 2 No?lu ?ube Ba?kan? Hasan Toprak, Telekom grevini kendi grevleri olarak g?rd?klerini dile getirdi. Destekleri i?in KESK?lilere te?ekk?r eden ??yeri Ba?temsilcisi H?seyin Kep?e, grev k?r?c?l??? giri?melerinin ve ?zerlerindeki bask?lar?n artt??? bu d?nemde kendilerine verine deste?in ?nemli oldu?unu ifade etti. ?mraniye ve Beykoz?da ta?eronlar?n polis deste?inde ?al??mak istedi?ini, bunu engellemek isteyen baz? arkada?lar?n?n g?zalt?na al?nd??? ifade eden Kep?e, ar?zalarla birlikte bask?lar?n arrt???n? kaydetti.
EMEP ?mraniye ?l?e ?rg?t? ve ?MES i??ileri de ?mraniye Telekom M?d?rl????nde grevde olan i??ileri ziyaret ettiler. .
Emek Partisi Avc?lar, K?ra? ve Esenyurt il?e ?rg?tleri, Avc?lar Telekom M?d?rl????ndeki i??ilerle dayan??mada bulundu. EMEP?liler ad?na konu?an Avc?lar ?l?e Ba?kan? Sezgin Kayvar ?Telekom grevinin ba?ar?ya ula?mas? i?in elimizden ne geliyorsa yapmaya haz?r?z. Telekom i??ilerinin hakl? m?cadelesini kap? kap? dola?arak halka anlataca??z? dedi. Avc?lar Telekom ??yeri Ba?temsilcisi Sait Demir de ziyaretlerin direni?lerine moral verdi?ini ve grev s?ras?nda Telekom i??ilerinin ger?ek dostlar?n? g?rd???n? s?yledi. ???ilerin birle?ti?i s?rece a?amayaca?? engel olmad???n? belirten Demir, k?sa s?rede m?cadelelerinin zaferle sonu?lanaca??n? s?yledi.
www.evrensel.net