Grev i?in gerekirse bileziklerimizi satar?z

Telekom patronu, grevi ta?eron eliyle k?r?p grev s?resini uzatarak i??ileri y?ld?rmaya ?al???yor.


Telekom patronu, grevi ta?eron eliyle k?r?p grev s?resini uzatarak i??ileri y?ld?rmaya ?al???yor. Bunun i?in g?vendi?i nokta ise ailelerin bask?s?. Ama grev uzad?k?a patronun beklentisinin aksine, i??ilerin e? ve ?ocuklar? da grevi sahipleniyor. Bunun en g?zel ?rne?i ise Diyarbak?r?da ya?and?.
E?i Diyarbak?r Telekom?da ar?za servisinde ?al??an Sevgi Cengiz, Diyarbak?r?a gelen Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan?a kolundaki bilezik ve y?z?klerini uzatarak ?Gerekirse kolumuzdaki bilezi?i satar greve devam ederiz? diye seslendi. ?? ?ocuk annesi Sevim Cengiz, yeterice zam alamad?klar?n? ve i??ilerin ??kar?na ayk?r? maddeler uyguland???n? belirterek ne gerekiyorsa yapmaya haz?r oldu?unu s?yledi. Sendikalar?na g?vendiklerini ifade eden Sevim Cengiz, ?E?er b?yle davranmaya devam ederlerse y?z???m?z?, bileziklerimizi satar?z? dedi. E?inin 25 y?ll?k bir ?al??an oldu?unu belirten Cengiz ??yle devam etti: ?Bu 25 y?l i?inde ?izdi?imiz bir yol var. Bu yolda bizi engellerle y?ld?rmak istiyorlar ama biz o engelleri a?aca??z. Onlar?n bize dayatt??? yolda y?r?meyece?iz.?
Sald?r?, ?rg?tl?l??e
Haber-?? Sendikas? ??yeri Temsilcisi Sevim Karaka? da 14 g?nd?r s?ren grevlerinde genel ba?kanlar?yla ve ?al??anlar?n e?leriyle hep beraber seslerini duyurmaya ?al??t?klar?n? ifade etti. 24 y?ld?r T?rk Telekom?da ?al??an Karaka?, sendikan?n 26 bin 500 ?yesi oldu?unu, fakat bu 26 bin 500 ki?iden 13 binden fazlas?n? kapsam d???na almaya ?al??arak sendika ?yeli?inden d???rmeye ?al??t?klar?n? dile getirdi. ?Sendika ?yesi azald??? zaman bizim sendikal m?cadelemiz zorla??yor. ??nk? belli bir yetki yeter say?s? olmas? gerekiyor? diyen Karaka?, sendika ?yelerinin kapsam d???na al?nmas?n?n, otomatik olarak ?ye say?s?n? d???rerek sendikan?n yetkisini d???rd???n? s?yl?yor. Yetkisi olmayan bir sendikan?n toplus?zle?meye oturma yetkisi de kalmad???n? s?yleyen Karaka?, ?Bu durumda biz art?k i?verenin istedi?i gibi ?al??aca??z? diyerek anla?amad?klar? konular? anlatt?.
Grev k?r?c?lar?na ?a?r?
Grev k?r?c?lar?na seslenen Karaka?; ?Birinci tip ve ikinci tip personelleri ?al??t?r?p grev k?r?c?l??? yap?yorlar, 26 bin 500 i??iden sadece 90 tanesi ?al???yor. Onlar da zaten genel m?d?rlerin, daire ba?kanlar?n?n sekreterleri ve ?of?rleri. Hepimiz para i?in ?al???yoruz ama emek verdik bu kuruma, onlardan da destek bekliyoruz? dedi. 14 g?nd?r fire vermeden s?rd?rd?kleri grevlerini sonuna kadar g?t?receklerini s?yleyen Karaka?, medyay? da kendilerine destek olmad?klar? i?in ele?tirerek; ?Bizi karalamaktan ba?ka haber yapmad?lar. Ve bizi haks?z yere at?lan iftiralarla g?ndeme getirdiler? dedi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Gerekirse grev ?ad?r?nda yatar?z

Gaziantep?te grevde olan Telekom i??ilerinin e?lerinden Serpil Gen? ve Medine K?lki de e?lerinin m?cadelesinin yan?nda olduklar?n? s?ylediler. Y?z?nc? Y?l Park??nda kurulu grev ?ad?r?nda gazetemize konu?an i??i e?leri; ???veren, i?ten ??karma ve d???k maa? gibi haks?z uygulamalarla s?n?f ayr?m? yap?yor i?yerinde. Bunun i?in grev var. Biz e?lerimizin yan?nday?z, bundan sonra da destek olaca??z. Y?lmay?z usanmay?z, gerekirse burada da yatar?z? dediler. (Gaziantep/EVRENSEL)
?Hakk?m?z? alaca??z?

Torbal? Telekom?da kapsam d??? 3, kapsam i?i ise 20 i??i ?al???yor. 20 i??inin hepsi grevde. Ast?klar? grev pankart? alt?nda bekleyen ??yeri Temsilcisi Y?ld?r?m Ero?lu ve o g?n?n grev g?zc?s? n?betlerini tutan Erdo?an Be???nar ile Erdal T?rksever?e grev ili?kin g?r??t?k.
?Sendikam?z?n grev karar?n? ailelerimizle birlikte memnuniyetle kar??lad?k? diyen Y?ld?r?m Ero?lu, ??yle devam etti: ?Grev ba?lad?ktan sonra i??i arkada?larla ba?lar?m?z g??lendi. Hakk?m?z? alaca??z. Arkada?lar dik duru?lar?yla bu kararl?l?klar?n? belli ediyor. Haber-?? Sendikas? arkam?zda oldu?u s?rece i??i sa?lam duracak.? Grev g?zc?s? Erdo?an Be???nar da hemen ekliyor: ?Geriye d?n?? yok. Sendikam?z arkam?zda. Haklar?m?z? alaca??z.? Halk?n, grevlerine olan ilgisinin olumlu oldu?unu s?yleyen di?er grev g?zc?s? Erdal T?rksever, grevi mevcut haklar?n? ve ?rg?tl?l?klerini korumak i?in yapt?klar?n? anlatt?klar?n? s?yl?yor. (Torbal?/EVRENSEL)
Fidan ?al??kan
www.evrensel.net