Ofsayta d??t?n?z Sekine Hocam

Her y?l soru?turmalar? ve olaylar?yla ad?n? duyuran Ankara ?niversitesi Dil ve Tarih Co?rafya Fak?ltesi (DTCF) bu y?l da sezona h?zl? ba?lad?.


Her y?l soru?turmalar? ve olaylar?yla ad?n? duyuran Ankara ?niversitesi Dil ve Tarih Co?rafya Fak?ltesi (DTCF) bu y?l da sezona h?zl? ba?lad?. Fak?lte dekanl???, d?rt ??renci hakk?nda Kas?mpa?aspor-Diyarbak?rspor ma??na kat?ld?klar? gerek?esiyle soru?turma ba?latt?.
Diyarbak?rl? d?rt DTCF ??rencisi Mehmet S?dd?k Ataman, Ramazan Kalkan, Abd?lkadir Ak?n ve ?hsan Tezer; 28 May?s?ta taraftar? olduklar? futbol tak?m?n?n ma??na gittiler. ??renciler, Ankara 19 May?s Stadyumu?nda Kas?mpa?aspor ile kar??la?an tak?mlar? Diyarbak?rspor, ma?lup olunca; b?y?k bir h?sranla ma?tan ??kt?lar. Ancak ??rencilerin h?sran?n?n k?sa s?rmeyece?i, okullar?n a??lmas?yla anla??ld? ??nk? DTCF Dekan? Sekine Karaka?, 2007-2008 e?itim ??retim y?l?n?n ilk soru?turmas?n?, bu futbolsever ??rencilere ay?rd?.
Dekanl?k, ?19 May?s Stadyumu?nda Kas?mpa?a-Diyarbak?rspor tak?mlar? aras?nda oynanan oyun s?ras?nda meydana gelen olayla ilgili olarak Ankara Valili?i, Emniyet M?d?rl????n?n iddias?yla? ??renciler hakk?nda soru?turma ba?latt?. Soru?turma i?in Do?. Dr. H?seyin Gazi Topdemir, Do?. Dr. Ey?p Ali K?l??aslan, Do?. Dr. T?lin Sa?lam g?revlendirildi.
Futbol ma??n? izlemeye gitmenin soru?turma konusu olmas?, fak?lte koridorlar?nda, ?Bu sefer futbolcular de?il, Dekan Sekine Karaka? ve okul y?netimi ofsayta d??t?? esprilerine yol a?t?. ??renciler soru?turma ile ilgili olarak fak?lteden bir yetkiliyle g?r??melerinde ise ?fazla b?y?tmeye gerek yok? yan?t?n? ald?klar?n? aktard?lar.
?Ma?a gitmeyelim mi??
DTCF Psikoloji B?l?m? 2?nci s?n?f ??rencisi Ramazan Kalkan, soru?turmaya hi?bir anlam verememi?. Ma?ta hi?bir olay olmad???n? belirten Kalkan, ?Ma?ta g?revli polis kameraman? s?rekli bizi ?ekiyordu ve tahrik edici tav?rlar? vard?. Birka? g?n sonra okulda olay ??km??t? ve bizi kameraya ?eken polisi okulda da g?rd?m. Madem kameraya ?ektiler bir olay olup olmad??? orada g?r?n?yor, a??p baks?nlar? diye konu?tu. Soru?turmalar?n, Diyarbak?r ma?? olmas?ndan dolay? a??ld???n? d???nen Kalkan, ?Kas?mpa?al? olsak b?yle bir ?ey ba??m?za gelmezdi. Savunma verecek bir durum g?rm?yorum. Nas?l bir ifade verebilirim ki? Bir daha ma?a gitmeyece?im desem her ?ey hallolacak m??? dedi.
Felsefe B?l?m? 2?nci s?n?f ??rencisi Mehmet S?dd?k Ataman ise ma?a, bir?ok arkada??yla gitti?ini ancak soru?turman?n sadece DTCF?de okuyanlara a??ld???n? dile getirdi. Ataman, ?Bizi neyle su?lad?klar?n? bile bilmiyoruz. Ma?a gitmek bir su? de?il. Ba?ka bir?ok ma?a gittik ama bir tarafta Diyarbak?r??n olmas? soru?turmaya iyi bir bahane olmu?. Ma?ta hi?bir olay olmad?. S?yleyecek hi?bir ?ey bulam?yorum? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
Kas?mpa?al?lar yenmi?ti

28 May?s 2007 tarihinde Ankara 19 May?s Stadyumu?nda S?per Lige ??kma play off ma?lar?nda Kas?mpa?aspor ve Diyarbak?rspor kar?? kar??ya gelmi?ti. ?ok say?da siyaset?inin kat?ld??? ma??n izleyenleri aras?nda Tar?m ve K?yi?leri Bakan? Mehdi Eker ve Diyarbak?r milletvekilleri de yer alm??t?. Diyarbak?rl? taraftarlar?n daha fazla oldu?u kar??la?may? Kas?mpa?a 2-1 kazanarak finale ??km??t?. Ma?ta bir olay ya?anmam??t?.
F?rat Belen
www.evrensel.net