Bayramda da ?s?n?r ?tesi? ?ne ??kt?

Cumhuriyetin kurulu?unun 84. y?l?, t?m yurtta t?renlerle kutland?. Bu y?l resmi t?renlere son birka? haftada artan milliyet?i ve sava? yanl?s? konu?malar damgas?n? vurdu.


Cumhuriyetin kurulu?unun 84. y?l?, t?m yurtta t?renlerle kutland?. Bu y?l resmi t?renlere son birka? haftada artan milliyet?i ve sava? yanl?s? konu?malar damgas?n? vurdu. T?renlere ?ocuklar?n kat?l?m?n?n yo?unlu?u dikkat ?ekti.
??? ve d?? mihraklar?n? Cumhuriyeti y?kmak i?in ?abalad?klar?n?n vurguland??? resmi t?renlerde yap?lan konu?malarda, birlik s?ylemi de ?ne ??kt?.
Ankara?da t?renler An?tkabir ziyaretleriyle ba?lad?. Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t, CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal??n yan? s?ra ?ok say?da kamu g?revlisi, topluca An?tkabir?i ziyaret etti.
An?tkabir ziyaretinin ard?ndan Cumhurba?kan? G?l, kutlamalar? kabul etti. Ankara?daki kutlamalar, Atat?rk K?lt?r Merkezi ?n?nde d?zenlenen t?ren ve resmi ge?itle sona erdi.
Validen canl?-kanl? konu?ma
T?rkiye Cumhuriyeti?nin kurulu?unun 84. y?ld?n?m?, ?stanbul?da da Vatan Caddesi?nde d?zenlenen resmi ge?it t?reniyle kutland?. Vali Muammer G?ler t?rende yapt??? konu?mada; ?T?rk milletinin beraberli?ine sald?ran ve sinsi emellerini kalle? pusularla ger?ekle?tirmeye ?al??an hainler, bin y?ld?r bu topraklarda ya?ayan ve ?anakkale Destan??n? yazan milli kurtulu? m?cadelesini birlikte kazanan atalar?m?z?n bize en de?erli miras? olan vatan?m?z? b?lemeyecektir. Bu topraklar?n canla, kanla kazan?ld???n? kimse unutmamal?d?r? dedi. T?ren, T?rk Silahl? Kuvvetleri, ?stanbul Emniyet M?d?rl??? ve ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nin bandosu e?li?inde asker ve sivil ??rencilerin resmi ge?idiyle sona erdi.
Ge?it t?reninde, T?rk Silahl? Kuvvetleri?ne ait F-16?lar ile helikopterler de g?steri u?u?u yapt?.
T?ren boyunca polis helikopterlerince havadan denetim u?u?u yap?ld?.
B?t?n illerde kutland?
Cumhuriyet Bayram? ?zmir?de de t?renlerle kutland?. Kutlamalar?n ard?ndan Cumhuriyet Meydan??ndaki t?rene eski Genelkurmay Ba?kan? emekli Orgeneral Hilmi ?zk?k ve ?zmir milletvekilleri de kat?ld?.
29 Ekim di?er illerde de resmi t?renlerle kutland?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net