Bergama?da ?l?e Milli E?itim var m??

2007/2008 E?itim-??retim Y?l??na, 120 bin ??retmen a???? sorunu ba?ta olmak ?zere siyasi kadrola?ma ve benzeri pek ?ok sorunla girilirken, Bergama?da ya?ananlar ?ok daha vahim boyutlara ula?t?.


2007/2008 E?itim-??retim Y?l??na, 120 bin ??retmen a???? sorunu ba?ta olmak ?zere siyasi kadrola?ma ve benzeri pek ?ok sorunla girilirken, Bergama?da ya?ananlar ?ok daha vahim boyutlara ula?t?.
Bergama?da e?itim ve ??retimde ya?anan sorunlar, E?itim Sen Bergama Temsilcili?i taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klama ile g?zler ?n?ne serildi.
A??klamada, okullar?n hemen hi?birinde hizmetlinin kalmad??? ve yerine kadrolu hizmetli al?nmad??? i?in temizlik yap?lamaz hale geldi?i belirtilerek, ?Hatta ba?ta ticaret lisesi olmak ?zere pek ?ok okulda i?, hastal?k olu?abilecek boyutlara ula?t?? denildi.
?Para olmazsa ba?ar? da yok!?
Baz? okullarda ?Okul Y?netimi/Okul Aile Birli?i? imzal? ve i?eri?inde ?Tuvaletlerin temizlenmesi i?in, ??rencilerinizin e?itim g?rmesi i?in para vereceksiniz. Vermezseniz temizlik de yok, e?itim de yok, ba?ar? da yok. Ayr?ca para toplamayan okullar?n e?itim diye bir kayg?lar? yok? ?eklinde ifadeler bulunan bildirilerin da??t?larak velilerin adeta tehdit edildi?inin dile getirildi?i a??klamada, yine okullarda ?Okul Aile Birli?i Ba?kan??, ?S?n?f Anneleri? denilen ki?ilerin, okul m?d?rlerinin bilgisi dahilinde s?n?flardaki ??rencileri tehdit etti?i ve ??rencilerden kay?t, temizlik, perde, fotokopi, s?nav paras? vb. adlar alt?nda para topland??? belirtildi.
A??klamada, baz? okullarda usuls?z olarak kendi kay?t b?lgesi d???ndaki mahallelerden ?c?zi? bir miktar ba??? yoluyla ve ??retmen tercih ettirilerek ??renci kayd? yap?ld??? da belirtildi.
??rencilere k?t? muamele
??lk??retim okulunun birinde emniyet m?d?r?, veli toplant?s?na kat?l?yor. Ayn? okulda ??rencilere s?rekli k?t? muamele (kaba dayak) yap?ld??? y?n?nde duyumlar al?n?yor? denilen a??klamada, banka promosyonlar?n?n da, ?zmir?in ?o?u il?esinde ?al??anlara da??t?lmas?na ra?men, Bergama?da ?l?e Milli E?itim m?d?r?n?n ?effaf olmayan antidemokratik ve haks?z tutumu y?z?nden bunun yap?lmad??? ifade edildi.
A??klamada, MEB?in nisan ay?nda 10 bin idareci atayarak ba?latt??? kadrola?ma operasyonu Dan??tay taraf?ndan durdurulmu? olmas?na ra?men, Bergama Milli E?itim m?d?r?n?n, ge?ici g?revlendirme vb. gibi uygulamalarla karar?n gere?ini yapmad??? da dile getirilerek, daha ?nceki ?ube m?d?r?n?n kendileri taraf?ndan a??lan dava sonucu ger?ek g?rev yerine g?nderildi?i ve ald??? yolluklar?n geri al?nd??? da hat?rlat?ld?.
Bergama E?itim Sen Temsilcili?i y?neticileri, sorunlar?n ??z?m?nde Bergama ?l?e Milli E?itim M?d?rl????n?n hi?bir ad?m atmad???n?n ve atmaya da niyetinin olmad???n?n a??k se?ik g?r?ld???n? ifade ederek, s?recin takip?isi olduklar?n? vurgulad?lar. (Bergama/EVRENSEL)
www.evrensel.net