en yi?it ba?bakan

 • ?Derin bir ironi var ama tam ??zemedim hocam. Adam ?Ba?bakan Tayyip Erdo?an, gelmi? ge?mi? en yi?it ba?bakand?r!


  ?Derin bir ironi var ama tam ??zemedim hocam. Adam ?Ba?bakan Tayyip Erdo?an, gelmi? ge?mi? en yi?it ba?bakand?r!? diyor da ba?ka bir ?ey demiyor. ??ld?rmak ?zereyim! ?Ba?bakan Tayyip Erdo?an neden gelmi? ge?mi? en yi?it ba?bakanm???? diye soruyorum. Yak?nda a??klayaca??m, diyor, susuyor... Sanki medyadan intikam almak istiyor. Tayyip neden en yi?it! Aaaaaaz sonra! Hayattan tiksindim bu adam y?z?nden! Bir ipucu, bir t?yo ver diyorum. Yok, diyor. K?l herif! Hay?r, bir bit yeni?i var bu i?te, eminim! ??nk?, adam?n bilgi birikimi, kualifikasyonu olsun, sa?lam! Adam ekonomi profes?r?, sistemin ?arklar? nas?l d?n?yor, biliyor. En son ?vece?i adam Tayyip olur! A??klamas?yla sansasyon yaratacak! Ama o a??klamadan ?nce ben ??zersem bu i?i, o zaman ara?t?rmac? gazetecilik nas?l olurmu?, g?sterece?im kamuoyuna! Ge?en g?n bir ana haber b?ltenine ?a??rm??lar. Red de etmiyor, nereye ?a??rsalar gidiyor. Orada da, ?Tayyip Erdo?an, gelmi? ge?mi? en yi?it ba?bakand?r!? dedi, ba?ka da bir ?ey demedi. Medya zaten gizeme bay?l?yor. ?zleyici ne kadar merak ederse o kadar izliyor. Alan memnun, satan memnun! Oh, mis! Ama ben ara?t?rmac? gazeteciysem, bu yi?itlik mevzuunu ??zece?im!? dedi ara?t?rmac? gazeteci Tansel Malg?z. Yak?n arkada?? gazeteci yazar Mariz Kurtalan?la ?i?ek Pasaj??nda oturmu?lar piyizleniyorlard?.
  Ertisi g?n Tansel Malg?z, gazetede k??esini yazarken, haber merkezinden y?kselen sesle irkildi: Profes?r Doktor ?lham Mahli K?k, saat 14:30?da Saffet Aky?rek Kongre ve Sergi Salonun?da Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n neden gelmi? ge?mi? en yi?it ba?bakan oldu?unu a??klayacakm??!!!
  Tansel bir ?eyrek saat i?inde solu?u bahsi ge?en mekanda ald?. Saat iki bu?u?a 1 dakika kala Profes?r ?lham Mahli K?k k?rs?deki yerini ald?. Salon t?kl?m t?kl?md?. Tansel en ?n safa kurulmu?, bacak bacak ?st?ne atm??, not defterini ve kalemini ??karm??, K?k??n konu?mas?n? bekliyordu. Profes?r suyundan bir yudum ald?, parma??yla vurarak mikrofonu kontrol etti ve konu?maya ba?lad?:
  ?Hepinizi sayg?yla selamlar?m! Hi? uzatmadan, sab?rs?zl?kla bekledi?iniz a??klamam? yapaca??m... Ba?bakan Tayyip Erdo?an, 95.2 milyar dolardan devrald??? i? bor? stokunu y?zde 124 art?rarak, bu y?l Eyl?l sonu itibariyle 213.3 milyar dolara ??kard?. Buna g?re Erdo?an d?neminde 118.2 milyar dolarla ?nceki 80 y?ldakinden daha fazla net i? bor?lanmaya gidildi. Merkezi y?netimin d?? borcu ise ayn? d?nemde 11.6 milyar dolar art??la 57.1 milyar dolardan 68.8 milyar dolara ??kt?. B?ylece; merkezi y?netimin toplam borcu Erdo?an??n ba?bakanl??? d?neminde y?zde 85.2 oran?nda 129.8 milyar dolar artarak, Eyl?l 2007 sonu itibariyle 282.1 milyar dolara ula?t?. Bu rakamlara g?re Cumhuriyet tarinin en ?ok bor?lanan ba?bakan? say?n Recep Tayyip Erdo?an oldu! Bir s?z vard?r, bilirsiniz, ?Bor? yi?idin kam??s?d?r? diye. Bu verilere g?re Tayyip Erdo?an, gelmi? ge?mi? en yi?it ba?bakan olmuyor mu??
  K?k??n konu?mas? bitti?inde, ara?t?rmac? gazeteci Tansel Malg?z kafas?n? duvarlara vuruyordu...
  Mehmet ?ner [[email protected]]
  www.evrensel.net