acemi avc?

  • Avc?lar aralar?na yeni kat?lan acemi avc?y? s?namak isterler ve ellerinde bulunan av ku?lar? ile ilgili kitab? ??kart?p bir sayfa a?arlar.


    Avc?lar aralar?na yeni kat?lan acemi avc?y? s?namak isterler ve ellerinde bulunan av ku?lar? ile ilgili kitab? ??kart?p bir sayfa a?arlar. Bu sayfada bulunan ku?un g?vdesini kapat?p bacaklar?n? acemi avc?ya g?sterirler. Cevap alamay?nca di?er resme ge?erler... Ondan da cevap alamazlar ve birka? resimden sonra alayl? bi?imde ?Senin iyi bir avc? olman i?in daha ?ok ?al??man laz?m? derler. Acemi avc? mah?up ve ?zg?n olarak aralar?ndan ayr?l?rken, di?er arkada?lardan biri ?Arkada??m senin ad?n neydi?? diye sorar. Acemi avc? pantolunun indirip bacaklar?n? g?sterir:
    - Bil bakal?m!
    www.evrensel.net