Demokratik tepki bu mudur?

Bursa?n?n Yeni?ehir il?esi kendi halinde de?i?ik halklar?n ya?ad??? k???k bir il?edir.


Bursa?n?n Yeni?ehir il?esi kendi halinde de?i?ik halklar?n ya?ad??? k???k bir il?edir. T?rkler, K?rtler Romanlar ve g??menler hep beraber ya?amaktad?r.
?l?enin ekonomik yap?s? gere?i insanlar i? i?e ge?mi? durumda. ??nk? halk?n ?o?u tar?mla u?ra??yor ve bu y?llard?r b?yle s?r?yor. Ancak ?lkenin son g?nlerde i?ine ?ekilmek istenen ortam?n etkisi burada da kendini g?stermeye ba?lad?. ?nceleri normal bir tepki olan y?r?y??ler bazen tehdit bazen de sald?r? halini almaya ba?lad?. Ve en sonunda bir K?rt vatanda??n kahvesine at?lan molotof kokteyli ile karanl?k bir hal ald?. Molotof at?lan kahve Emek K?rathanesi olup K?rtlerin ?al??t?rd??? ve K?rtlerin u?rad??? bir yerdir. ??yeri sahibi ile yap?lan g?r??mede sabah kahveye geldi?inde molotof at?lan pencerenin isli oldu?unu ve cam?n k?r?ld???n? ve bunu hemen yetkililere bildirdi?ini s?yledi
Oysaki bu ?lkede K?rtler, T?rkler ve Romanlar karde??e bir arada birlikte ya?ayabilirler. Herkese yer var. Yok diyen, yok sayan, hor g?ren, bask? yapan, tehdit eden fa?ist anlay??t?r. Demokrasi dersi vermeye, halk? sa?duyulu olmaya ?a??rmaya emek, bar??, demokrasi ve ?zg?rl?k ?iarlar?n? hayk?rmaya devam edece?iz.
Hayrullah Kaplan (Yeni?ehir/BURSA)
www.evrensel.net