Kocas?ndan ka?t? kimse el uzatmad?

E?i taraf?ndan ?iddette u?rayan, b?brek yetmezli?i olan 3 ya??ndaki k?z? ve 17 ya??ndaki o?luyla parklarda sabahlamak zorunda kalan Nur?en G??er adl? kad?na Gaziosmanpa?a Belediyesi ve Kaymakaml??? yard?m eli uzatmad?.


E?i taraf?ndan ?iddette u?rayan, b?brek yetmezli?i olan 3 ya??ndaki k?z? ve 17 ya??ndaki o?luyla parklarda sabahlamak zorunda kalan Nur?en G??er adl? kad?na Gaziosmanpa?a Belediyesi ve Kaymakaml??? yard?m eli uzatmad?.
Her g?n ?koca daya???na maruz kald???n? s?yleyen Nur?en G??er (41), 17 ya??ndaki o?lu Durmu? ve b?brek yetmezli?i nedeni ile acilen ameliyat olmas? gereken 3 ya??ndaki k?z? Sevim?i de yan?na alarak ailesinin yan?na yerle?meye karar verir. Ancak e?inden ayr?ld??? gerek?esiyle baba evinde kabul g?rmedi?ini belirten G??er, iki ?ocu?uyla birlikte bir hafta parklarda sabahlad???n? s?yledi.
?ki evlilik yapt???n? belirten G??er, ilk e?iyle evliyken Cerrahpa?a?da temizlik g?revlisi olarak ?al??t???n? ve sadece kendi maa??yla ge?indiklerini s?yledi. E?i ?ocuklar?na sahip ??kmad??? i?in ?al??may? b?rak?p ?ocuklar?yla ilgilenmek zorunda kald???n? belirten G??er, bir s?re sonra ?iddetli ge?imsizli?e dayanamay?p e?inden ayr?ld???n? s?yledi. Bir s?re sonra ?aresizlik nedeni ile 63 ya??nda bir adamla ikinci evlili?ini yapmak zorunda kald???n? s?yleyen G??er, ikinci e?inden olan k?z? Sevim?in hen?z 15 g?nl?kken b?brek yetmezli?i nedeni ile ameliyat oldu?unu ve bir b?bre?inin al?nd???n? belirtti.
?Ailem de kap?lar? y?z?me kapad??
?kinci e?inin alkolik oldu?unu ve her g?n kendisini d?vd???n? s?yleyen G??er, ??al??m?yordu, i?mekten ba?ka bir ?ey yapm?yordu. Annesinin emekli maa??yla ge?iniyorduk? dedi. ?kinci e?inin de zulm?nden ka?t???n? ve para toplayarak Zonguldak?tan ?stanbul?a geldi?ini belirtin G??er, ancak ailesinin de kap?lar? y?z?ne kapad???n? s?yledi. ?ocuklar? ile birlikti yakla??k bir hafta parkta yatmak zorunda kald???n? belirten G??er, Gaziosmanpa?a?da bulunan Toplumsal Dayan??ma A?? Derne?i sayesinde sokaktan kurtuldu?unu s?yledi.
Kaymakaml?k ve belediye yard?m etmedi
Dernek ?yeleri G??er ve 2 ?ocu?unu ge?ici olarak eve al?rken, G??er daha ?nce kaymakaml?k ve belediyeye yard?m talebinde bulundu?unu ancak olumsuz yan?t ald???n? s?yledi. N?fus c?zdan? olmad??? ve Gaziosmanpa?a?da ikamet etmedi?i gerek?esiyle kendisine yard?m edilmedi?ini kaydeden G??er, Gaziosmanpa?a Kaymakaml????n?n ise kendisini kaymakaml?k b?nyesinde ?al??an Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vakf??na y?nlendirdi?ini ifade etti. Vak?f yetkililerinin, ikamet ve ev adresi olmad??? gerek?esiyle yard?m edemeyeceklerini s?yledi?ini belirten G??er, ?Son olarak Toplumsal Dayan??ma A?? Derne?i ?yeleri bana yard?m eli uzatt?. K?z?m ameliyat edilmeyi bekliyor. Dernek sayesinde ?ocuklar?m? sosyal hizmetlere teslim edece?im? dedi. (?stanbul/D?HA)
Ceren Saran
www.evrensel.net