Protokol y?r?rl??e girsin i?kence a???a ??ks?n

?zg?rl???n k?s?tland??? t?m alanlar? haber vermeden ziyaret etme hakk? tan?yan ?Se?meli Protokol??n y?r?rl??e girmesi i?in kampanya ba?lat?ld?.


?zg?rl???n k?s?tland??? t?m alanlar? haber vermeden ziyaret etme hakk? tan?yan ?Se?meli Protokol??n y?r?rl??e girmesi i?in kampanya ba?lat?ld?. Toplum ve Hukuk Ara?t?rmalar? Vakf? ?nc?l???nde ba?lat?lan kampanya ile i?kence ve k?t? muamelenin en aza indirilmesi hatta ?nlenmesi ve olaylar?n a???a ??kar?lmas? hedefleniyor.
?Se?meli Protokol??n T?rkiye taraf?ndan kabul edilmesi ile ?zg?rl?klerin k?s?tland??? t?m alanlar haber vermeden ziyaret edilme hakk?na sahip olunacak. Protokol sayesinde elde edilen bilgiler do?rultusunda ?zg?rl?klerinden yoksun b?rak?lan ki?ilere yap?lan k?t? muamelenin ?nlenmesi ve ko?ullar?n iyile?tirilmesi sa?lanabilecek. Ayn? zamanda i?kence ve k?t? muameleleri ?nlemek i?in ilgili makamlara tavsiyelerde bulunularak haz?rlanan y?ll?k raporlar kamuoyu ile payla??lacak.
Hedef i?kencenin engellenmesi
?Se?meli Protokol? ile hedeflerini anlatan Avukat Meryem Kaval, T?rkiye?de i?kencenin azalt?lmas?n?, yok edilmesini hedeflediklerini dile getirdi. Kaval, proje ?zerinde 1.5 y?ld?r ?al??ma y?r?tt?klerine de?inerek projenin i?eri?inin ?zet olarak T?rkiye?de olan b?t?n i?kence vakalar?n?n rapor edilmesi ve ilgili makamlara sunulmas? oldu?unu dile getirdi.
BM?nin ??kence ve K?t? Muamelenin ?nlenmesi S?zle?mesi ile beraber ?Se?meli Protokol??n d?zenlendi?ini s?yleyen Kaval, protokol?n T?rkiye taraf?ndan imzaland???n? ancak y?r?rl??e girmedi?ini, y?r?rl??e girmesini istediklerini dile getirdi. Vak?flar?na i?kence ma?durlar?n?n ba?vurdu?unu ifade eden Kaval, ma?durlara hukuki destek verdiklerini belirtirken protokolle ma?durlar?n sesini yetkili mercilere iletebileceklerini anlatt?. Kaval, protokol?n kabul edilmesi i?in milletvekilleri ile g?r??eceklerini, imza kampanyalar? ba?latacaklar?n? ve bas?n bildirileri yay?nlayacaklar?n? s?yledi.
Polis yasas?n?n de?i?mesinden sonra i?kence artt?
Meryem Kaval AKP H?k?meti?nin i?kence ve k?t? muamelede ?s?f?r tolerans? oldu?unu s?ylemesine kar??n Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu?nun ge?mesiyle i?kence ve k?t? muamelede art?? oldu?una dikkat ?ekti. Kaval, sadece sokakta ve karakollarda k?t? muamele olmad???n?, ayn? zamanda ki?ilerin ?zg?rl?klerinden mahrum b?rak?ld??? b?t?n mekanlarda (?slah evleri cezaevleri, ?ocuk kurumlar?, m?ltecilerin tutuldu?u kurumlar) i?kencenin oldu?unu ve rapor edilmesi gerekti?ine i?aret etti. Kaval, protokol?n ?nleme mekanizmalar? getirdi?ine de?indi.
Se?meli protokol?n 2005 y?l?nda Abdullah G?l taraf?ndan imzaland???n? ancak 18 ay ge?mesine ra?men y?r?rl??e konmad???n? s?yleyen Kaval, Adalet Bakan? Cemil ?i?ek?e ?anakkale Milletvekili ?smail ?zay??n 2007 y?l?n?n ba??nda protokol?n ne zaman ve nas?l y?r?rl??e girece?i ile ilgili soru sordu?unu hat?rlatt?. Kaval, Bakan??n ?T?rkiye?deki mevcut kurumlar?n, protokol?n getirdi?i h?k?mlere yeterli oldu?unu? s?yledi?ini belirtti. T?rkiye?de insan haklar? kurumlar? ve cezaevlerini izleyen kurumlar?n oldu?unu belirten Kaval, ?Ancak protokol?n yetkilerine sahip de?iller? dedi. (?stanbulEVRENSEL)
Ye?im ?zdemir
www.evrensel.net