ABF?de yeni y?netim belirlendi

Alevi Bekta?i Federasyonu (ABF) 3??nc? Ola?an Genel Kurulu?nda s?z alan delegeler, AKP iktidar?n? Pir Sultan??n m?cadele etti?i H?z?r Pa?a ile Hz. Ali d?neminin Muaviye?sine benzettiler.


Alevi Bekta?i Federasyonu (ABF) 3??nc? Ola?an Genel Kurulu?nda s?z alan delegeler, AKP iktidar?n? Pir Sultan??n m?cadele etti?i H?z?r Pa?a ile Hz. Ali d?neminin Muaviye?sine benzettiler. Konu?malarda, y?kselen ?rk??-milliyet?i histeriye de dikkat ?ekilerek, buna kar?? ?toplumsal bar??? talebinin y?kseltilmesi istendi.
Ali Balk?z, kendileri ?siyasete m?dahale edilsin? derken, siyasetin kendilerine m?dahale etti?ini, ABF y?netiminin ilkesiz davrand???n? ve bu ilkesizli?in de ?rg?tl? Alevileri birle?tirmek yerine ayr??t?rd???n? s?yledi. ?T?rk-K?rt, Alevi-S?nni ?at??mas??n?n g?ndeme getirildi?ini, oysa g?ndemde olmas? gerekenin emek-sermaye ?at??mas? oldu?unu kaydeden Balk?z, ?Ne zaman ki, emek-sermaye ?at??mas? ba?at ?eli?ki haline gelir, bu yapay ayr?l?klar da o zaman son bulur? diye konu?tu.
B?lent Kaya, y?kselen ?rk??-fa?ist anlay??a, histeriye kar?? b?t?nl?kl? bir duru? al?namamas?n? ele?tirerek, ABF?nin siyaseti belirleyen, y?nlendiren bir yerde durmas?n? ?nerdi.
Murtaza Demir ise sorunun kayna??n?n AKP oldu?unu belirtirken, iktidar?n en ?nemli dayana??n?n da Do?u ve G?neydo?u oldu?unu ileri s?rd?. K?rtlerin AKP ile birlikte hareket ettiklerini kaydeden Demir, ??telenen, yok edilen, yok say?lan, katledilen Aleviler, Aleviliktir. T?rk-K?rt ayr?m? yapmadan bunu yapmaktad?rlar? diye konu?tu.
Kemal B?lb?l de iktidarda iki g?c?n; Muaviye ve H?z?r Pa?a?n?n bulu?tu?unu belirterek AKP?yi Muaviye?ye benzeten B?lb?l, ?Muaviye ?l?ml? ?slam?n en iyi temsilcisidir. H?z?r Pa?a da bir kimli?i, tekli?i dayatan anlay??t?r. Bu iktidarda bize yer yoktur? dedi.
?72 millete bak???m?z nerede??
Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Ba?kan? Kaz?m Gen? ise Alevilerin anayasa tart??malar?na yeteri kadar m?dahil olamad???n?, sorunlar?n ??z?m? beklenirken, AKP?nin t?rban? dayatt???n?, A?HM?den ??kan karar do?rultusunda zorunlu din ve ahlak dersinin kald?r?lmas?n? beklerken, buna bir de din e?itim dersi kondu?unu ve girmek istemeyenlerin dilek?e vermelerinin istendi?ini anlatt?. Gen?, K?rtlere y?nelik bask?lara ses ??kar?lmamas?n? ele?tirerek, ?Hani, 72 millete bir bak???m?z nerede? diye sorarken ?Ne yaz?k ki sokaktaki lin? k?lt?r?ne biz Aleviler tepki g?steremedik?dedi.
Ali Bu?dayc? da se?imlerde, CHP?yi destekleme karar?n? ele?tirdi.
ABF?nin May?s 2008?de toplamas? karar?n?n al?nd??? genel kurulda, se?im y?ntemi de yap?lan oylama ile ?ar?af liste olarak kabul edildi. 17 ki?ilik GYK?ya 32 ki?inin aday oldu?u, ?? ayr? anahtar listenin ??kt??? se?imlerde delege karma bir y?netim olu?turdu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net