G?NCEL

 • Pazar g?n?, Taksim Meydan??nda, Atat?rk Heykeli?nin civar?nda bir ?Milliyet?i G?steri? ile y?z y?ze geldim.


  Pazar g?n?, Taksim Meydan??nda, Atat?rk Heykeli?nin civar?nda bir ?Milliyet?i G?steri? ile y?z y?ze geldim. G?stericiler S?raselviler yolunu kapatt??? i?in araba i?inde yolun a??lmas?n? beklemek zorunda kald?k. G?stericilerin ?o?unlu?u on alt? ile yirmi ya?lar? aras?nda, ?Varo? ?ocu?u? olarak adland?r?lan gen?lerdi. Etrafa kin ve nefretle bak?yorlard?. Bak??lar?ndan, arabalar?n i?indekileri, ?stiklal Caddesi?nde dola?an gen?leri sevmedikleri anla??l?yordu. Birka? g?sterici bize birtak?m i?aretlerle bir ?eyler anlatmaya ?al???yordu. Cam? a??p ne dediklerini anlamaya ?al??t?k. ?Niye korna ?alm?yorsunuz? diye soruyorlard?. Biz de, ?Heykel?in ?n?nde yer varken niye yolu kapatt?n?z? sorusuyla sorular?n? yan?tlad?k. ?Bekleyin, bekleyin? dediler. Tav?rlar?, kendileri d???ndakileri de g?sterilerinin ama?lar?na katmaya ?al??mak de?il, onlara g?? g?stererek tehdit etmek bi?imindeydi.
  Bu g?stericilerin benzerleri, Bursa?da ?sahipleri K?rtt?r? gerek?esi ile bir marketi ya?malam??, ba?ka yerlerde ise DTP binalar?na sald?rm?? ve baz? K?rt gen?lerini d?vm??lerdi. Hepsinin al?nlar?nda k?rm?z? bir bant ba?l? idi. Belli ki, birileri taraf?ndan bu g?steri ?rg?tlenmi?. G?sterinin k???k olmas? ve kat?lanlar?n ?varo? gen?leri? olmas?, g?sterinin MHP ya da BBP taraf?ndan d?zenlendi?ini d???nd?r?yordu. Daha b?y?kleri, CHP ve asker destekli baz? dernek ve resmi kurulu?lar taraf?ndan d?zenleniyor.
  Demagoji ile y?nlendirilen kitlelerle, toplumun t?m?n? zapturapt alt?na alma siyaseti, tarihte Hitlerci naziler, Mussolinici fa?istler, ?ttihat ve Terakki Partisi vb. taraf?ndan uyguland?. Seksen ?ncesi de, MHP ayn? siyaseti uygulamaya ?al??t?. Fakat devrimcilerin direni?i nedeniyle, ?nce sayd?klar?m?z kadar ba?ar?l? olamad?. Bu y?ntem i?in ba??nda bu partilere yarar da sa?lad?. Ama her ?? parti de hem ?lkelerini felakete s?r?klediler; milyonlarca insan?n ?l?m?ne neden oldular, hem de kendileri yok oldular.
  Bir s?redir ?lkemizdeki fa?ist g??ler, bilinen klasik fa?ist y?ntemini, kontroll? olarak bir siyaset bi?imi olarak kullan?yorlar. Sokak hareketlerinin hi?biri kendili?inden ve yerel de?il. Fa?ist siyaset odaklar? taraf?ndan planlan?yor, bas?n deste?i ile kitleler haz?rlan?yor ve ?e?itli ?rg?tler arac?l??? ile sokak bask?s? organize ediliyor.
  AKP se?imden ?nce, bu oda??n baz? ?rg?tlerini de?ifre etti ve da??tt?. Se?imlerden sonra ise geri ?ekilme ve uzla?ma arama ?izgisi izliyor.
  AKP ve ?milliyet?i? cephenin adamlar?, medyada da k?yas?ya ?at???yor.
  Bakal?m y?kseltilen tansiyon nas?l d???r?lecek?
  Bir g?n ?nce ?Kerk?k?e kadar gidelim? diyenler, ekonomik ambargo tart??malar? ba?lay?nca birden yumu?ad?lar ve bunun zararlar?n? yazmaya ba?lad?lar.
  Herkes 5 Kas?m?? bekliyor gibi.
  Baz? gazeteler ?s?n?r ?tesi harekat?? gazetelerinde yapmaya ba?lad?. Belki, yeni bir medya operasyonu ile ?ter?ristler mahvedilecek? ve tansiyon d???r?lecek. Belki, bir s?re da? ta? bombalanarak kitleler tatmin edilmeye ?al???lacak.
  Milliyet?i g?steriler ve hamaset ile gizlenmeye ?al???lan, iki emperyalizm i?birlik?isi siyasi oda??n iktidar m?cadelesidir.
  Emek d??man? bu siyasi odaklar?n y?z?n? halka g?steremedi?imiz s?rece, bunlar?n tepi?mesinden kurtulamayaca??z!..
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net