Barzani?den Ankara?ya: Masaya otural?m

T?rkiye s?n?r ?tesi operasyon i?in haz?rl?klar yaparken, Kuzey Irak?taki K?rdistan Federal B?lgesi Ba?kan? Mesud Barzani, Ankara?n?n hedefinde kendilerinin oldu?unu s?yledi.


T?rkiye s?n?r ?tesi operasyon i?in haz?rl?klar yaparken, Kuzey Irak?taki K?rdistan Federal B?lgesi Ba?kan? Mesud Barzani, Ankara?n?n hedefinde kendilerinin oldu?unu s?yledi. Barzani, ?Ben PKK?nin sadece bir mazeret oldu?una inanmak ?zereyim. T?rkiye?nin K?rt b?lgesine y?nelik s?rekli ve do?rudan tehditleri ve bu konuda tak?nd??? tav?r, bize as?l amac?n farkl? oldu?unu d???nd?r?yor. Hedef K?rdistan b?lgesidir? diye konu?tu. Barzani, T?rkiye ile masaya oturmak istedi?ini de s?zlerine ekledi.
T?rkiye?nin Kuzey Irak?a operasyon d?zenleme olas?l???yla birlikte b?t?n d?nyan?n g?zleri buradaki K?rt y?netimine ?evrildi. K?rdistan Federal B?lge Ba?kan? Mesud Barzani, hemen hemen her g?n d?nyan?n ?nde gelen haber ajanslar?na, gazetelerine ve televizyonlar?na konuk oluyor. Barzani, d?nyaya operasyona kar?? oldu?unu anlat?rken, T?rkiye?ye de diyalog ?a?r?s? yap?yor. Zaman zaman ?tehdit? olarak alg?lanan ifadeler de kullanan Mesud Barzani, son g?nlerde Ankara?n?n hedefinde PKK?nin de?il ?K?rdistan b?lgesi?nin oldu?unu ifade ediyor.
?Tek ara? sava? de?il?
Ge?ti?imiz hafta sonu Erbil?de ?ngiliz The Times gazetesine konu?an Barzani, ?Ankara, PKK ile olan sorununu mazeret g?stererek her g?n biraz daha refah i?inde ve ba??ms?z olan Irakl? K?rtleri durdurmak istiyor? dedi. Barzani, ???gal ya da h?cum ederlerse, bu sava? demektir. Bizim halk?m?za, menfaatlerimize ya da topraklar?m?za sald?r?rlarsa o zaman bunun s?n?r? olmaz. ??nk? her ?ey sald?r?ya u?ram?? olur? diye konu?tu.
T?rkiye?ye de sorunu silahlarla de?il diyalogla ??zme ?a?r?s?nda bulunan Barzani, ?Bar???? bir yakla??m benimserlerse, biz de elimizden gelen yard?m? yapar?z. Maalesef ba?ka se?eneklere ?ans tan?m?yorlar. Sava??n sorunu ??zecek tek ara? oldu?unda ?srar ediyorlar? ifadesini kulland?.
?PKK mazeret?
T?rkiye?nin PKK konusunda tak?nd??? tavr?n arkas?nda ba?ka bir neden olabilece?i imas?nda da bulunan Barzani, PKK?nin yeni bir problem olmad???n? s?yledi. Barzani, s?zlerini, ?Ben PKK?nin sadece bir mazeret oldu?una inanmak ?zereyim. T?rkiye?nin K?rt b?lgesine y?nelik s?rekli ve do?rudan tehditleri ve bu konuda tak?nd??? tav?r, bize as?l amac?n farkl? oldu?unu d???nd?r?yor. Hedef K?rdistan b?lgesidir, aksi takdirde biz T?rkiye ile PKK aras?ndaki bir kavgaya neden kar??al?m ki?? diye s?rd?rd?.
???z?m bulal?m?
Frans?z AFP haber ajans? ve El Arabiya televizyonuna da konu?an Barzani, Ankara?ya ?Ben T?rkiye?nin d??man? de?ilim. Ama askeri g?? diliyle konu?ulmas?n? da kabul etmem. Gelin beraber masaya otural?m ve K?rt sorununa ??z?m bulal?m? ?a?r?s? yapt?. (HABER MERKEZ?)
Zebari: S?n?r ?tesi felaketle sonu?lan?r

Irak D??i?leri Bakan? Ho?yar Zebari, T?rkiye?nin Kuzey Irak?a olas? bir s?n?r ?tesi operasyon d?zenlemesinin ?felaketle sonu?lanabilece?ini? s?yledi.
Zebari, BBC?ye verdi?i deme?te, ?u andaki krizin ?ok ciddi oldu?unu ve T?rkiye?nin durumun yat??t?r?lmas?na y?nelik ?nerilere ilgi g?stermedi?ini kaydetti.
T?rkiye?yi, PKK konusunda hi?bir ?eyin durduramayaca??n? belirten Zebari, T?rk ordusunun s?n?r b?lgesine b?y?k ?apl? takviyesinin daha geni? kapsaml? bir operasyon planlad??? endi?elerini do?urdu?unu s?yledi. Zebari, b?yle bir ad?m?n her iki ?lkedeki istikrar i?in ?y?k?c? sonu?lar?? olabilece?ini ifade etti.
Bunun tek tarafl? bir karar oldu?unu belirten Zebari, Irak h?k?metinin ve halk?n?n, dost bir kom?u ?lke taraf?ndan egemenli?inin ve toprak b?t?nl???n?n bozuldu?unu g?rmemek i?in birlik oldu?unu ifade etti.
T?rkiye?nin, Irak?tan PKK?nin ?st d?zey ?yelerini teslim etmesini istemesi konusundaysa Zebari, bunun, yerine getirilmesi imkans?z bir istek oldu?unu, ?rg?t ?yelerinin kendi denetimlerinde olmad???n?, da?larda ve silahl? olduklar?n? s?yledi.
www.evrensel.net