G?vercinli DSP?nin Sezer?i ??ahin? gibi

DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer, ?ter?r? kar??s?nda T?rkiye?nin de t?m uluslar gibi kendine d?n?k tedbir alma hakk? bulundu?unu belirterek, ?Tedbir almak i?in, ter?r ?rg?t?n?n beslendi?i yer Kuzey Irak ve oraya gitmek gerekiyorsa derhal gidilmeli, hatta 5 Kas?m beklenmeden derhal gidilmeli? dedi.


DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer, ?ter?r? kar??s?nda T?rkiye?nin de t?m uluslar gibi kendine d?n?k tedbir alma hakk? bulundu?unu belirterek, ?Tedbir almak i?in, ter?r ?rg?t?n?n beslendi?i yer Kuzey Irak ve oraya gitmek gerekiyorsa derhal gidilmeli, hatta 5 Kas?m beklenmeden derhal gidilmeli? dedi.
Sezer, Cumhuriyetin kurulu?unun 84. y?l d?n?m? dolay?s?yla, ?zel Alpay Tarhan E?itim Kurumu?nda (ATEK Koleji) d?zenlenen kutlama program?na kat?ld?. Program ?ncesinde gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Sezer, ?D??i?leri Bakan? Ali Babacan??n Kuzey Irak?a olas? operasyon y?n?nde ?ran?da temaslar? oldu ancak gereken destek al?namad?. Bunu nas?l de?erlendiriyorsunuz? sorusu ?zerine, ?Say?n Babacan, bir s?redir Ortado?u gezisindeydi. Ne yaz?k ki, hi?bir yerden gereken destek al?namad?. En ?nemlisi ise Irak?tan al?namad?. Di?er ?lkelerden de olumlu bir hava gelmedi?ini g?rd?m? dedi.
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n 5 Kas?m?da ABD?ye gidece?ini an?msatan Sezer, ?ABD?ye gidelim, ondan sonra karar veririz demek hi? hak?a de?il. Bu, T?rkiye?nin bir zaaf i?erisindeymi? gibi oldu?unu ortaya koyar. T?rkiye?nin de t?m uluslar gibi kendine d?n?k tedbir alma hakk? vard?r. Tedbir almak i?in, ter?r ?rg?t?n?n beslendi?i yer Kuzey Irak ve oraya gitmek gerekiyorsa derhal gidilmeli, hatta 5 Kas?m beklenmeden derhal gidilmeli? diye konu?tu.
?srail?i ?rnek verdi
Sezer, bir gazetecinin, ?PKK taraf?ndan 8 T?rk askerinin ka??r?lmas? konusunda ne d???n?yorsunuz? sorusunu ??yle cevapland?rd?: ??srail?in bundan 1 y?l ?nce 2 askeri ka??r?lm??t?. ?srail, 2 askerinin ka??r?lmas? ?zerine, L?bnan?? yerle bir etti. O s?rada ABD Ba?kan? Bush?a ve D??i?leri Bakan? Rice?a soruldu?unda ?Bu, ?srail?in tutumudur, kendini savunma hakk? var? dediler. Bizim 8 askerimiz ka??r?ld? ve her g?n onlarca askerimizi ?ehit veriyoruz. Bizim de kendimizi savunma hakk?m?z var. 8 askerin ve ?ehitlerimizin kar??l??? neyse, o bedel onlara ?dettirilmeli, kanlar? yerde kalmamal?d?r.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net