?Anayasa K?rt sorununu ??zmeli?

E?itim Sen Malatya ?ubesi?nin d?zenledi?i ?Anayasa? konulu panelde, yeni anayasa tasla??n?n toplumun ihtiya?lar?na g?re ?ekillendirilmesi gerekti?i vurguland?.


E?itim Sen Malatya ?ubesi?nin d?zenledi?i ?Anayasa? konulu panelde, yeni anayasa tasla??n?n toplumun ihtiya?lar?na g?re ?ekillendirilmesi gerekti?i vurguland?. Panelde K?rt sorunu ba?ta olmak ?zere Alevi ve inan? sorunu gibi temel sorunlar?n ??z?lmesi gerekti?i ifade edildi. E?itim Sen Malatya ?ube Ba?kan? ?brahim Canpolat??n y?netti?i panele konu?mac? olarak Dicle ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi Kamu Hukuku B?l?m Ba?kan? Prof. Dr. Faz?l H?sn? Erdem, ?n?n? ?niversitesi (??) Kamu Y?netimi B?l?m? ??retim ?yeleri Yrd. Do?. Dr. Mehmet Ar? ve Yrd. Do?. Dr. Hayri Keser kat?ld?.
Mehmet Ar?, demokratik anayasa i?in toplumun b?t?n kurumlar?n?n g?r??lerinin al?nmas? gerekti?ini s?yledi. Y?r?rl?kte olan 1982 Anayasas??n?n 1961 Anayasas??na tepki olarak haz?rland???n? belirten Ar?, ???nk? 1961 Anayasas? bireyi devlete kar?? korurken, 1982 Anayasas? devleti birey kar??s?nda koruyor. 1982 Anayasas? ile birlikte istikrar sa?lanacak ad? alt?nda se?im sistemi de?i?tirildi ve demokrasiye darbe vuruldu? dedi.
Faz?l H?sn? Erdem ise yeni Anayasa tasla??ndan toplumun b?y?k bir beklentisi oldu?una i?aret etti. Erdem, ?Yeni Anayasa?n?n haz?rlanmas?n?n temel sebebi T?rkiye?deki K?rt sorunu, Alevi sorunu, inan? ?zg?rl??? gibi ?kadim? sorunlar?n ??z?m?ne katk? sunmak olmal?d?r? diye konu?tu. (Malatya/EVRENSEL)
www.evrensel.net