29 Ekim?de karde?lik mesaj?

DTP, Cumhuriyetin 84. y?ld?n?m?n? karde?lik mesaj?yla kutlad?.


DTP, Cumhuriyetin 84. y?ld?n?m?n? karde?lik mesaj?yla kutlad?. DTP Genel Merkezi?nden yay?mlanan mesajda, ?Cumhuriyetin kurulu?u s?recinde karde?lik duygular? ile birlikte ayn? cephede omuz omuza m?cadele eden atalar?m?z?n bizlere b?rakt??? mirasa ba?l?l???n gere?i olarak, bug?n art?k karde?li?i daha fazla ?ne ??karmak ve demokrasiyi daha fazla geli?tirmek gerekti?i inanc?nday?z? denildi.
??lkemizin ve toplumumuzun sanc?l? g?nlerden ge?ti?i bu d?nemde, daha m?reffeh bir gelece?i, hep birlikte ve daha ?zverili bir ?abayla kurmak m?mk?nd?r? denilen a??klamada, ?Ortak ac?lar?m?z? gerek?e yaparak etnik ?at??may? yaratmaya ?al??an g?? odaklar?na kar?? verilecek en anlaml? mesaj, farkl?l?klar?n Cumhuriyetimizin en ?nemli ?zelli?i ve demokrasimize g?? katan bir zenginlik oldu?u anlay???n? hakim k?lmakt?r? ifadesine yer verildi.
Cumhuriyet kurulurken, Anadolu topraklar?n? ?zg?r bir vatan haline getirmek i?in fedakarca m?cadele verildi?i belirtilen mesajda, bu m?cadele sonucunda kazan?lan Cumhuriyetin ortak de?er oldu?u dile getirildi. Mesajda, ?Bu bayram?n sanc?larla ge?irilmi? son bayram olmas?, ?lkemizin kaostan kurtulup ayd?nl?k g?nlere kavu?tu?u bir s?re? temennisiyle bir kez daha t?m halk?m?z?n bayram?n? kutlar?z? denildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net