Aleviler yeni anayasay? tart??t?

D?nyan?n ?e?itli yerlerinden ?ok say?da Alevi temsilcisi Cumhuriyet?i E?itim Vakf? (CEM) Ba?kan? Prof. Dr. ?zzettin Do?an??n ?a?r?s?yla ?stanbul?da bir araya geldi.


D?nyan?n ?e?itli yerlerinden ?ok say?da Alevi temsilcisi Cumhuriyet?i E?itim Vakf? (CEM) Ba?kan? Prof. Dr. ?zzettin Do?an??n ?a?r?s?yla ?stanbul?da bir araya geldi. ?stanbul Bostanc? G?steri Merkezi?nde 450?yi a?k?n kitle ?rg?t? y?neticisi ve 5 bin ki?inin kat?l?m? ile yap?lan toplant?da, yeni anayasa tasar?s? ele al?nd?.
Toplant?ya ili?kin yay?nlanan bildiride, ?laik cumhuriyet? vurgusu yap?l?rken, ?Atat?rk?? laik, cumhuriyetin temel de?erlerinin? hi?bir bahane ile tart??maya a??lamayaca?? kaydedildi. Bildiride, t?m inan? gruplar?n?n din ve vicdan ?zg?rl?kleri, Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi?nin 9. maddesi ve Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?nin verdi?i kararlar?n ?z?n? yans?tacak ?ekilde anayasa tasla??nda yer almas? talep edildi. Dini ibadethane yerinin tan?m?nda hi?bir surette ayr?ma gidilmemesi ve tan?m?n gruplar?n gelenekleri ve inan?lar? do?rultusunda yap?lmas? istenen bildiride, t?m ibadethanelerin e?it muameleye tabi tutulmas? gerekti?inin alt? ?izildi. Bildiride ayr?ca, Din ve Ahlak Bilgisi derslerinin okullarda se?meli ders olarak yer almas? tavsiye edildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net