30 Ekim 2007 00:00

DURUM

Telekom i??ilerinin grevi, yayg?nla?t?r?lan seferberlik havas?na kar??n diren?le s?r?yor.

Paylaş

Telekom i??ilerinin grevi, yayg?nla?t?r?lan seferberlik havas?na kar??n diren?le s?r?yor. Gazetemizde grevle ilgili haber ve makaleler grevin gidi?at?n?, sorunlar?n? ve i??ilere deste?in zorunlulu?unu yans?t?yor. Ge?ti?imiz g?nlerde grevle ilgili s?n?f dayan??mas?na en anlaml? ve ?nemli ?a?r? yine i??ilerden geldi. Gazetemizde 25 Ekim?de yer alan haberde; ?grevdeki Telekom i??ilerini ziyaret eden T?rk-???e ba?l? sendikalar?n ?stanbul ?ubelerinin, grevcilerle dayan??ma amac?yla genel eylem karar? alma ?a?r?s? yapt???? bildiriliyordu.
Grevci i??ilerle ?retimi k?sa veya uzun s?reli -i?yeri ve kolunun durumuna g?re- durdurarak yap?lan dayan??malar, i??iler aras?ndaki dayan??man?n ve birlik ruhunun en ileri bi?imleri olurlar. Bu dayan??ma t?r?, patronlar taraf?ndan grevin tecrit edilmesi ve yenilgiye s?r?klenmesine kar??, i??ilerin s?n?f karde?li?ini peki?tirir ve diren?lerini art?r?r. Her d?nemde gerekti?inde yap?labilecek bu dayan??ma t?r?n?n, bug?n yap?lmas?n?n daha bir ?zel anlam? var.
?lkede estirilen ?oven, milliyet?i r?zgarlar? hep birlikte g?r?yoruz. Cenk havas? estiriliyor, sava? davullar? ?al?n?yor. Y?netici egemen s?n?flar, demokrasi ve karde?lik i?erisinde ?imdiye kadar ??zmeleri gereken bir sorunu, bug?n ?lkeyi Ortado?u bata??n?n i?ine atarak ???zmeye? ?al???yorlar. ?zledikleri ?izgi ayn? tezgahta, ayn? i?yerinde ?al??an i??i ve emek?iyi -T?rk ve K?rt- birbirine d??man etme ?izgisidir. G?n geliyor din sorununu ?ne ??kararak, g?n geliyor milliyet sorununu ?ne ??kararak i??i ve emek?iyi kendi i?erisinde b?lerek, sermayenin ve gerici politikalar?n uysal boyun e?icileri haline getirmek istiyorlar.
??te bu ko?ullarda s?rd?r?len Telekom grevinin anlam? ve ?nemi daha da b?y?yor, i??ilerin estirilen ?ovenist r?zgarlara kap?lmad???n?n, kap?lmamas? gerekti?inin somut bir ?rne?ini veriyor. Hafta sonunda Tuzla?daki tersanelerde ?al??an i??iler de, kendi sorunlar?n? dile getirmek i?in bir g?steri d?zenlediler. T?rk-???e ba?l? ?stanbul ?ubelerinin genel eylem karar? al?nmas?na y?nelik ?a?r?lar?n? da dikkate ald???m?zda, bu geli?melerin i??ilerin sadece kendi ??karlar?n? savunmad?klar?n?, nesnel olarak ?lkede estirilen ?ovenist -milliyet?ili?in sald?rganla?m??, koyula?m?? bi?imi- r?zgarlar? da??tmak i?inde bir barikat kurduklar?n? da rahatl?kla g?rebiliriz.
Bu barikat?n g??lendirilmesi ve ?ovenizm r?zgar?n? arkas?na alan patronlar taraf?ndan yenilgiye s?r?klenmemesi i?in, k?sa s?reli, lokal veya genel i? b?rakarak dayan??ma bi?imlerinin devreye girmesi, bunun i?in ?zel bir ?aba g?sterilmesinin ?nemi kendili?inden anla??labilir oluyor. Telekom i??ileri, tersane i??ileri, dayan??ma i?in eylem ?a?r?s? yapan i??iler bug?n ?lkenin vicdan?n? ve sa?duyusunu temsil ediyorlar, halk?n birli?ini savunuyorlar.
B?t?n bu nedenlerden dolay?, ?lke zor bir d?nemden ge?erken, i??ilerin ??kt?klar? bu yolda ba?ar?l? olmas?n?n sadece onlar? ilgilendirmedi?ini, t?m ?lkeyi ilgilendirdi?ini ileri s?rmek kesinlikle bir abart? olmayacakt?r. Bug?n i??ilerin kazanmas? demek, ?lkenin ve halk?n kazanmas? demektir. Dayan??may? bu nedenle yayg?nla?t?rmak ve g??lendirmek b?y?k ?nem ta??yor.
Ahmet Ya?aro?lu
ÖNCEKİ HABER

Cari a??k artacak i?sizlik aynen kalacak

SONRAKİ HABER

Bursa'da mahallelinin arsenikli su tepkisi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa