Cari a??k artacak i?sizlik aynen kalacak

Y?l sonunda 36.4 milyar dolara ula?mas? beklenen cari a????n 2008 y?l?nda 39.2 milyar dolara y?kselmesi ve GSMH?ye oran?n?n y?zde 7.5?e ??kmas? ?ng?r?l?yor.


Y?l sonunda 36.4 milyar dolara ula?mas? beklenen cari a????n 2008 y?l?nda 39.2 milyar dolara y?kselmesi ve GSMH?ye oran?n?n y?zde 7.5?e ??kmas? ?ng?r?l?yor.
Kamu kesimi sabit sermaye yat?r?mlar?n?n 2008 y?l?nda reel olarak y?zde 3.9 oran?nda azalaca??, ?zel kesim sabit sermaye yat?r?mlar?n?n ise reel olarak y?zde 8.5 artaca?? d???n?l?yor. 2008 Y?l? Program?, Resmi Gazete?nin m?kerrer say?s?nda yay?mland?.
2008 y?l?nda ?ng?r?len b?y?me ve yat?r?m art??lar?na ba?l? olarak istihdam?n yakla??k 425 bin ki?i artmas?, i?sizlik oran?n?n da y?zde 9.6 olarak ger?ekle?mesi bekleniyor. Yani i?sizlik oran?nda, b?t?n b?y?me hedeflerine ra?men bir de?i?im olmayacak ve i?sizlik oran? y?ksek d?zeyde seyretmeye devam edecek.
B?y?me riskleri
Programda, 2007 y?l?nda y?zde 5 olmas? beklenen GSY?H art?? h?z?n?n, 2008 y?l?nda y?zde 5.5 olmas? ?ng?r?ld?. Bu b?y?mede, tar?m sekt?r?n?n katk?s? 0.3 puan, sanayi sekt?r? katk?s? 1.7 puan, hizmetler sekt?r?n?n katk?s? ise 3.5 puan olarak hesapland?.
?te yandan, ?zellikle ABD ekonomisindeki b?y?menin beklenenden d???k ger?ekle?mesi, petrol fiyatlar?n?n tekrar art?? e?ilimine girmesi ise ?ng?r?len b?y?me h?z? i?in muhtemel riskler aras?nda g?sterildi.
D?? a??k b?y?yecek
Programa g?re, 2008 y?l?nda ihracat?n y?zde 12.5 artarak 117 milyar ABD dolar?na ula?mas?, ithalat?n ise y?zde 9.6 artarak 182 milyar ABD dolar? olmas? ?ng?r?l?yor.
Bu hesap uyar?nca d?? ticaret a???? 2008 y?l?nda 65 milyar dolar seviyesinde ger?ekle?ecek. 8.5 milyar dolar bavul ticareti ve 10.2 milyar dolar navlun ve sigorta gelirleriyle birlikte d?? ticaret dengesinde 46.9 milyar dolar a??k meydana gelecek.
2008 y?l?nda ihracat fiyatlar?n?n y?zde 1.7, ithalat fiyatlar?n?n ise y?zde 2.5 oran?nda y?kselece?i, b?ylece reel olarak ihracat?n ve ithalat?n s?ras?yla y?zde 10.6 ve y?zde 6.9 artaca?? tahmin ediliyor. 2007 y?l? sonunda ve h?k?met ile birlikte belirlenecek olan 2010 y?l? enflasyon hedefi ile 2008 y?l? hedefi etraf?nda tan?mlanacak olan belirsizlik aral??? a??klanacak. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net