Uzakl?k bahane zam ?ahane!

T?keticiler Birli?i Konya ?ube Ba?kan Vekili Mustafa Din?, bu y?l?n ba?lar?nda kamuoyundan saklanan bir tarifeyle ekme?in gramaj?n?n 200 gramdan 150 grama d???r?ld???n?, ekme?e b?ylece y?zde 25 oran?nda gizli zam yap?ld???n? belirtti.


T?keticiler Birli?i Konya ?ube Ba?kan Vekili Mustafa Din?, bu y?l?n ba?lar?nda kamuoyundan saklanan bir tarifeyle ekme?in gramaj?n?n 200 gramdan 150 grama d???r?ld???n?, ekme?e b?ylece y?zde 25 oran?nda gizli zam yap?ld???n? belirtti. Baz? un fabrikalar?n?n zamlar?n?, bu?day ?retim merkezlerine uzak olmalar?n?n maliyetlerini art?rmas?na ba?lamas?na itiraz eden Din?, yapt??? yaz?l? a??klamada, son g?nlerde hububat ambar? olarak nitelendirilen Konya ba?ta olmak ?zere ?lkenin bir?ok b?lgesinde ekme?e zam yap?laca?? konusunda a??klamalar yap?ld???n? an?msatt?.
?zellikle Konya F?r?nc?lar Odas??n?n, kurakl?k ve maliyet art??lar? bahanesiyle ikinci bir zam yapmaya haz?rland???n? kaydeden Din?, ?u g?r??leri dile getirdi: ??Bu y?l?n ba?lar?nda kamuoyundan saklanan bir tarifeyle ekme?in gramaj? 200 gramdan 150 grama d???r?ld?. Ekme?e b?ylece y?zde 25 oran?nda gizli zam yap?ld?. ?imdi de bir zam daha d???n?lmektedir. Bu?day fiyatlar?n?n c?zi bir miktar artt??? do?rudur. Enflasyonun tek haneli oldu?u, i??i ?cretlerinin artmad???, vergilerin d???r?ld??? bir ?lkede y?zde 2-3 seviyesinde etki eden bir maliyet art???n? y?zde 100 zam f?rsat??l???na ?eviremeyeceklerdir. T?keticiyi hesap bilmez zannedip ekmek fiyatlar?na y?zde 100?lere varan zam yapma heveslerine asla izin verilmeyecektir.??
Kendilerine ayr? ekmek
Halen ?zel f?r?nlar?n ?retti?i standart ekmekten daha kaliteli 200 gram ekme?i 20 YKr?den satan belediye f?r?nlar?n?n k?r edebildi?ini ve gerekirse indirim bile yapacaklar?n? a??klad???n? belirten Din?, ??F?r?nlar belediye ekme?ine g?re neredeyse iki kat? fiyatla satmakta olduklar? ekmekten zarar ettiklerini ?ne s?rmektedirler?? dedi.
Un ?reticilerinin ?nemli bir k?sm?n?n, piyasaya verdikleri unlar? t?ketmeyerek kendilerine ?zel un yapt???n? ?ne s?ren Din?, ??yle devam etti: ??Bu unla kendilerine ekmek yap?yorlar. F?r?nc?lar?m?z vatanda?a satt?klar? ekme?ini t?ketmeyerek kendine ?zel ekmek yapmaktad?r. ?ok iyi biliyorlar ki, piyasadaki ekmek, ekmek de?ildir. T?keticiye ekmek diye sunduklar? ?ey kimyasal katk?larla ?i?irilmi? ekmek ?eklindeki nesnenin i?eri?ini ?o?u un ?reticisi ve f?r?nc? bile bilmemektedir. Ekmek besleyici g?da olmaktan ??km?? hastal?k kayna?? haline gelmi?tir. ?? (Konya/EVRENSEL)
www.evrensel.net