ARA SIRA

 • Hi? ba?lamayacakm?? gibi d???n?len Telekom i??ilerinin grevi ikinci haftas?na giriyor.


  Hi? ba?lamayacakm?? gibi d???n?len Telekom i??ilerinin grevi ikinci haftas?na giriyor. Tarihinde hi? grev ya?amam?? Haber-?? Sendikas??n?n ?stanbul 1 No?lu ?ubeye ba?l? i?yeri temsilcileri bu kez i?in farkl? oldu?unu bilerek i??i arkada?lar?n? greve haz?rlamaya ?al??m??lar. Fakat bu haz?rl?k o kadar kolay olmam??. Temsilciler; ????i arkada?lar? bir t?rl? inand?ramad?k, nas?l olsa her defas?nda b?yle oluyor ve bir ?ekilde i? anla?maya ba?lan?yor dediler? s?zleriyle bu durumu anlat?yorlar. Grevin ba?lamas?n?n verdi?i ?a?k?nl??? ?zerinden hen?z atmaya ba?layan Telekom i??ileri i?erisinde bu kez de ?Bu i? uzun s?rmez, k?sa zamanda anla??rlar, zaten ne devlet, ne bankalar ve borsa ne de i?veren bu grevi uzun s?re g?ze alamaz? d???ncesi yay?lmaya ba?lam??.
  ?stanbul?daki grevin neredeyse merkez ?ss? say?lan Gayrettepe ba?ta olmak ?zere Bayrampa?a, At??alan?, Kartaltepe ve Esenler santrallerini EMEP heyeti olarak geziyoruz. Dayan??ma duygular?m?z? ifade ederek grevin g?? kazanmas? i?in i??ilerle uzun s?ren sohbetler yap?yoruz. Bu ziyaretler s?ras?nda Genel Ba?kan Yard?mc?m?z ve T?MT?S eski Genel Ba?kan? Sabri Top?u, Telekom i??ilerine ge?mi?te ya?ad?klar? grev ve direni?lerden ?rnekler anlat?yor. Top?u, Telekom i??ilerine seslenirken ?Biz ambar i??ileri ?ok grev g?rd?k. Direni? ya?ad?k. Bu zorlu d?nemlerde haber i??isini ve sendikas?n? hep yan?m?zda g?rd?k. ?zellikle 1 No?lu ?ubenin ekme?ini ?ok yedik. Bug?n sizin yan?n?zda olmak ayn? zamanda bizim vefa borcumuzdur? diye konu?tu.
  Gitti?imiz santrallerde mutlaka Top?u?yu tan?yan i??iler ??k?yor. ??nk? ge?mi? y?llarda Ba?c?lar?da d?zenlenen bir i??i toplant?s?nda konu?an Top?u haf?zalarda yer edinmeyi ba?arm??. O d?nem Telekom?un ?zelle?tirilmesine ikna edilmeye ?al???lan i??ilere ?yabanc? sermaye gelince y?ksek miktarda dolarl? maa? verecek? yalan? pompalan?yormu?. Sabri Top?u?nun s?z? edilen toplant?daki ???verenler size ?yle kolay ekmek yedirmezler? s?zlerinin do?ru ??kt???n? s?yleyen i??iler bug?n m?cadele yolunu se?tiklerini s?yl?yorlar.
  Ziyaretler s?ras?nda hemen her i??iye seslenen Top?u konu?mas?n? benzer ?ekilde noktal?yor; ?Arkada?lar, greve ??kan i??iler ilk 2-3 g?n b?y?k heyecan duyarlar, patronun hemen teslim olaca??n? san?rlar. ?? uzad?k?a moralleri bozulmaya ba?lar ama ikinci haftadan sonra da m?cadelede kemikle?meye ba?larlar. Grev i??ilerin okuludur. Onun i?in moralinizi y?ksek tutun.?
  Kar??la?t???m?z enstantaneler ve dinledi?imiz hikayeler de bu konu?may? do?ruluyor. Esenler Telekom M?d?rl????ne, taksitlendirme ve senetlendirme i?in gelen insanlar kap?daki grev g?zc?lerine tak?l?yor. ?o?unlukla i?i halledememenin ve icral?k olman?n verdi?ini k?zg?nl?kla s?ylenip geri d?n?yorlar. Burada bekleyen grev g?zc?s? bir kad?n i??iye ?Evdekiler nas?l, grevi nas?l kar??lad?lar?? diye soruyoruz. Kad?n i??i ?Evdekilerin daha grevden haberi yok, ?ocuklara s?ylemedim, sabah i?e gidiyorum diye ??k?yorum? yan?t?n? veriyor. Belli ki, grevin ne oldu?unu tam kavramam?? ve bunu grev s?recinde ??renecek. Kad?n i??i daha i?in ba??ndayken grevi evdekilere s?ylemeye de utan?yor, k?sa s?rede de bitmesini bekliyor. Fakat sabah ??kt??? i?i d???nda ba?ka bir yere gitmiyor. ??nk? onun i?i art?k grev ve i?yeri de grev masas?.
  At??alan? santrali tam mahalle aras?nda. ???iler gelece?imizi duyarak ??len yeme?i i?in sofra kurmu?lar. Hem yemek hem sohbet birlikte s?r?yor. Yak?ndaki ilkokuldan ??kan ??renci bir grup grev yerine u?ray?p ne oldu?unu soruyor. ?Grev? yan?t?n? al?nca pankarta bak?yorlar ?i??iler, grev? diye anlams?z bir slogan atmaya ?al???yorlar. Hemen ard?ndan ??ehitler ?lmez? diye tamaml?yorlar. Belli ki, ?evresinde olup bitenler ?ocuklarda hen?z tam anlayamad?klar? bir iz b?rak?yor. Grevci i??ilerden orta ya?l? biri ?ocuklara bakarak evdeki ya?ad??? bir olay? anlat?yor; ?Benim o?lan bizi burada grev yerinde g?rm??. Baba siz grevde de?il misiniz? Niye o zaman hep yemek yiyorsunuz?? Sofradan bir kahkaha kopuyor. Tarihinde ilk kez greve ??kan Telekom i??ilerinin ?ocuklar? grev deyince ?a?l?k grevi?ni anl?yorlar.
  Kartaltepe santralinde Top?u hen?z konu?maya ba?lamam??, ?aylar? yudumluyoruz. Grevci bir i??i kayg?l? bir ?ekilde hem geziniyor hem s?yleniyor; ?Arkada?, eskiden sendikalar toplan?r bir ?ey yapard?, biz bir ?ey bilmezdik. Ben aha yine kom?nistler toplanm?? derdim. ?imdi kahvede arkada?lar bize sen de mi kom?nistlere kat?ld?n diye soruyorlar.? Yan?ndaki bir i??i de ?Grevde .... g?n? tabelas?na ast??? kendi bordrosunu i?aret ediyor. ?Anlat?yorum inanm?yorlar, ben de bordromu ast?m. ??te ald???m ?cret 942 YTL.?
  Telekom i??ilerinin ald??? ?cretler san?lan?n d???nda olduk?a d???k. Ald?klar? ?cret y?llar i?erisinde ku?a ?evrildi?i bordrodan anla??l?yor. Kapsam d???ndaki i??ilere tan?nan ayr?cal?k sendikan?n bitirilmesini de hedefliyor. ?E?it i?e e?it ?cret? slogan? bu nedenle ?ok?a at?l?yor. Ta?eron firmalara ba?l? i??ileri devreye sokarak grevi k?rmaya ?al??anlar?n faaliyetleri artt?k?a grevci i??ilerin m?cadelesi de beklenenin tersine heyecan kazan?yor ve bileniyor. Top?u?nun s?yledi?i ?kemikle?me d?nemine? ad?m atan i??iler ta?erona kar?? direniyorlar.
  Gayrettepe Telekom Ba?m?d?rl??? ?n?nde grevi ziyaret eden T?rk-???e ba?l? ?ubeler eylem sonras? i?yerlerine d?nerken ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu grevden kazand??? yeni bir tecr?beyi anlat?r gibi konu?uyor; ??ddia ediyorum, Telekom grevi bitsin bunlar?n ilk i?i grev ve lokavt yasas?n? toptan de?i?tirmek olacakt?r. ??nk? bu antidemokratik haliyle bile yasadaki bo?luklardan yararlanmaya ?al???yoruz. Bu yasalar bir b?lgedeki bir fabrika i?in yap?lm?? gibi. Oysaki T?rkiye?nin 81 ilinde, y?zlerce il?esinde, binlerce kasabas?nda ya?anan b?yle bir grevi engellemeye d?n?k yeni ihtiya?lar? g?zeteceklerdir.?
  ??verenlerin grevi ?cret pazarl???n?n da ?tesinde ama?larla zorlad??? ve sendikal ?rg?tl?l??? bitirmeyi ama? edindi?i art?k daha net g?r?l?yor. Uzun y?llar grevsiz kalm?? bir ?lkenin i??i ve emek?ileri sald?r?lar? p?sk?rtmek i?in b?ylesi kapsaml? bir grevi g??l? bir kald?ra? olarak de?erlendirebilirler. Telekom?un kapsam? b?y?k olunca ?lkenin en ?cra k??elerine, kasabalar?na kadar yay?lan bir sihirli s?zc?k yeniden tarihsel s?re?te ve sosyal hayatta yerini almaya ba?l?yor; ?Grev, grev, grev...?

  * EMEP MYK ?yesi
  Erc?ment Akdeniz*
  www.evrensel.net