Alzheimer hastas? art?yor

Alzheimer Derne?i Genel Sekreteri ve ?stanbul ?niversitesi T?p Fak?ltesi N?roloji Anabilim Dal? Davran?? N?rolojisi ve Hareket Bozukluklar? Birimi ??retim ?yesi Dr. Ha?met Hana?as?, alzheimer hastal???n?n d?nyada giderek artan ya?l? n?fus nedeniyle her ge?en y?l daha b?y?k bir sa?l?k problemine d?n??t???n? s?yledi.


Alzheimer Derne?i Genel Sekreteri ve ?stanbul ?niversitesi T?p Fak?ltesi N?roloji Anabilim Dal? Davran?? N?rolojisi ve Hareket Bozukluklar? Birimi ??retim ?yesi Dr. Ha?met Hana?as?, alzheimer hastal???n?n d?nyada giderek artan ya?l? n?fus nedeniyle her ge?en y?l daha b?y?k bir sa?l?k problemine d?n??t???n? s?yledi.
Trabzon?da d?zenlenen Ulusal Farmakoloji Kongresi?ne kat?lan Hana?as?, alzheimer?n 65 ya? ?st?ndeki hastalarla yap?lan ?al??malarda t?m bunama nedenlerinin yakla??k 3?te 2?sini olu?turdu?unu kaydetti.
Hana?as?, Alzheimer hastal???n?n, d?nyada giderek artan ya?l? n?fus nedeniyle her ge?en y?l daha b?y?k bir sa?l?k problemi olarak kar??m?za ??kt???n? ifade ederek, ?Alzheimerin g?r?lme s?kl??? 65-70 ya?lar? aras?nda y?zde 4-5 iken, her 5 y?lda bir katlanarak, artarak 90?l? ya?larda y?zde 50?ye kadar ula??r. Tamam? kesin olmamakla beraber alzheimer i?in di?er risk fakt?rleri aras?nda kad?n cinsiyet, d???k e?itim, ailede bunama, down sendromu ?yk?s?, kafa travmas?, ?z ge?mi?te tedavi gerektiren depresyon, hipertansiyon, inme gibi koroner hastal?klar ile diyabet ve obezite gibi nedenler say?labilir? diye konu?tu.
Yo?un tart??malar ya?an?yor
Son y?llarda alzheimer tedavisinde kullan?lan ila?lar?n maliyetleri konusunda T?rkiye ve d?nyada yo?un tart??malar ya?and???na dikkati ?eken Hana?as?, ?Bu ila?lar?n maliyetlerinin tedavideki yararlar? ile kar??la?t?r?l?nca ?ok fazla olmad??? konusunda fikirler ve yay?nlar vard?r. D?nya genelinde 25 milyondan fazla olan alzheimerli hastalar?n say?s?n?n 2050 y?l?nda 100 milyonu ge?ece?i tahmin edilmektedir. ?n?m?zdeki y?llarda alzheimer hastal???n?n tedavisi kadar koruyucu tedavi yakla??mlar? da ?nemli yer tutacakt?r.? (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net