Fotoğraf: Evrensel

A?? k?s?rla?t?r?c? de?il

Diyarbak?r Tabip Odas?, ?Haydi ?ocuklar Sa?l?k Ocaklar?na, A?? Olmaya? kampanyas? hakk?nda bilgi vermek amac?yla oda binas?nda bas?n toplant?s? d?zenledi.


Diyarbak?r Tabip Odas?, ?Haydi ?ocuklar Sa?l?k Ocaklar?na, A?? Olmaya? kampanyas? hakk?nda bilgi vermek amac?yla oda binas?nda bas?n toplant?s? d?zenledi. Toplant?da konu?an Diyarbak?r Tabip Odas? Ba?kan? Adem Avc?k?ran, k?zam???n g?n?m?zde hem yayg?n, hem de ?ld?r?c? bir hastal?k oldu?una dikkat ?ekerek, SSPE gibi komplikasyonlar? nedeniyle ?nemli bir halk sa?l??? sorunu oldu?unu belirtti. Bu hastal???n tedavisinin olmamas? ve a??n?n en ?nemli koruyucu ?nlem oldu?una vurgu yapan Avc?k?ran, k?zam?k a??s?na ?nem verilmesi gerekti?ini ifade etti. Daha ?nce yap?lan a?? kampanyalar?nda a??n?n k?s?rla?t?rd??? y?n?ndeki s?ylentilerin ??kmas? nedeniyle insanlar?n koktu?unu s?yleyen Avc?k?ran bu t?r s?ylentilerin ger?eklik pay? olmad???n? ifade etti. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net