Elveda Lenin cnbc-e 22:00

Sosyalizmi buruk bir g?l?msemeyle anan, Almanya filmi. 1989 y?l?n?n Do?u Almanyas??nda ya?ayan Alex?i, Berlin Duvar??n?n y?k?lmas? ile daha karma??k ve zor bir d?nem bekliyor.


Sosyalizmi buruk bir g?l?msemeyle anan, Almanya filmi. 1989 y?l?n?n Do?u Almanyas??nda ya?ayan Alex?i, Berlin Duvar??n?n y?k?lmas? ile daha karma??k ve zor bir d?nem bekliyor. Halk demokrasisi olarak kurulan ve piyasac? Bat??dan ?ok farkl? bir siyasal, k?lt?rel yap?s? olan Do?u Almanya, k?sa s?rede Bat? ile b?t?nle?meye zorlan?r. Aktif bir Do?u Almanya yurtta?? olan Alex?in annesi, ge?irdi?i kalp krizi sonucu girdi?i komadan uyan?r. En ufak bir ?ok, onu ?l?mle burun buruna getirecektir. Alex, bu durum kar??s?nda, duvar?n y?k?ld???n? annesinden gizlemeye karar verir. Annesini hi?bir seyin de?i?medi?ine inand?rmak i?in, en yak?n arkada??n?, k?z karde?ini, sevgilisini ve apartman sakinlerini de bu oyunun par?as? haline getirir.
www.evrensel.net