Gen?lerbirli?i B?lent Korkmaz?a emanet

Gen?lerbirli?i?nde g?reve getirildikten sonra ilk antrenman?na ??kan teknik direkt?r B?lent Korkmaz, ?Birlik ve beraberlik i?inde ba?kent ekibini lay?k oldu?u yere getirece?iz? dedi.


Gen?lerbirli?i?nde g?reve getirildikten sonra ilk antrenman?na ??kan teknik direkt?r B?lent Korkmaz, ?Birlik ve beraberlik i?inde ba?kent ekibini lay?k oldu?u yere getirece?iz? dedi. Be?tepe ?lhan Cavcav Tesisleri?ndeki ilk antrenmandan ?nce bas?n mensuplar?n?n sorular?n? cevaplayan Korkmaz, Ankara?da oldu?u i?in ?ok mutlu oldu?unu belirterek, ?Gen?lerbirli?i?nde ilk antrenman?m. Bu nedenle ?ok heyecanl?y?m. ?ki y?lda ya?ad???m deneyim 10 y?la bedel oldu. Tak?m? tan?yorum. Gen?lerbirli?i?ni hak etti?i yere ta??mak i?in kenetlenmemiz laz?m. Futbolcularla aram?zda bir sevgi ba?? var. Hepsi karakterli, ki?ilikli ?ocuklar? diye konu?tu. Bundan sonraki t?m ma?lar?n?n final havas? i?inde ge?ece?ini vurgulayan Korkmaz, ?Gen?lerbirli?i?nden sezon ba??nda teklif ald?m. Bursaspor?daki sorunlara ra?men buradan ayr?lmad?m. ?stikrardan yanay?m. Uzun y?llar burada ?al??mak isterim. Ba?ar?l? olmak i?in istikrar ?art? diyerek s?zlerini tamamlad?.
Bu arada ligde kendi sahas?nda Denizlispor ile kar??la?acak Gen?lerbirli?i, bu ma??n haz?rl?klar?na d?n yapt??? antrenmanla ba?lad?. ?dmanda, sakatl??? bulunan tak?m kaptan? Erkan hafif ko?u yapmakla yetinirken, di?er oyuncular taktiksel bir ?al??ma ger?ekle?tirdi.
Bu sezon 3. teknikdirekt?r
Gen?lerbirli?i?nde, 2007-2008 sezonunun 10. haftas? geride kal?rken, 3. teknik direkt?r g?reve ba?lad?. Sezona Fuat ?apa ile ba?layan ba?kent ekibi, 5. haftadan sonra ?apa ile yollar?n? ay?rmak zorunda kalm?? ve g?reve Reinhard Sutmpf getirilmi?ti. Son olarak Galatasaray?da teknik direkt?r Erik Gerets?in yard?mc?l???n? yapan Stumpf?un, ligdeki 3. ma??ndan sonra g?revine son verildi. Stumpf ile de arad??? ba?ar?y? yakalayamayan k?rm?z?-siyahl?lar, Bursaspor ile yollar?n? ay?ran B?lent Korkmaz ile g?r??t? ve 2.5 y?ll???na anla?maya vard?. Korkmaz daha ?nce de Gen?lerbirli?i?nde, teknik direkt?r Mesut Bakkal??n yard?mc?l???n? yapm??t?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net