???i ?yk?leri Yar??mas?

??yitirilen genel ba?kanlar, y?neticiler her y?l gerekti?i ?l??de an?l?yor mu, sanm?yorum,?


??yitirilen genel ba?kanlar, y?neticiler her y?l gerekti?i ?l??de an?l?yor mu, sanm?yorum,? diyordu Ayt?l U?arol bir s?yle?isinde (Necmi Selamet, Cumhuriyet Kitap, 4.10.2007) ni?in ?Abdullah Ba?t?rk ???i ?yk?leri Yar??mas??n?n Ba?t?rk??n ?l?m?n?n ?zerinden 12 y?l ge?tikten sonra g?ndeme geldi?iyle ilgili bir soru ?zerine? Ne ac?d?r ki, yaln?z genel ba?kanlar, y?neticiler de?il, bir?ok ?nl? yazar da, gazeteci de, devrimci de, politikac? da ve ba?ka ?nemli ki?iler de, birka?? d???nda, gerekti?ince an?lm?yor, ?lkemizde. Belki de bunun nedeni vard?r, ?rne?in unutturulmak istenmesi gibi? Neyse?
Eyl?l??n son iki g?n?nde TYS?nin Ola?an?st? Genel Kurulu vard?. Orada kadim dostum Tuncer U?arol?u da g?rd?m. 50 y?l ?ncesinden gelen bir dostluktu. Adana?da ?iirler, ?yk?ler, yaz?lar yaz?yorduk, kentin dergilerine, gazetelerine. Geni? bir tak?m?m?z vard?, ayn? minderde g?re?en. Tuncer benden bir f?rt daha ilerdeydi. ??nk? Anibal Akdamar, Erol ??isa?, ??kr? ?st?n gibi arkada?larla birlikte, yeni kurulan Adana ?ehir Tiyatrosu?nun ?ocuk Tiyatrosu b?l?m?n?n oyunlar?nda rol al?yordu. Lise bitince ben, ?nce Ankara?ya sonra da ?stanbul?a gittim. Bir-iki kez Habora Yay?nlar??na geldi, ??yle 20 y?l kadar sonra. Arkas?ndan bir 30 y?l daha ge?ti, ?zmir?deki T?YAP Kitap Fuar??nda ve ondan 1.5 y?l sonra da TYS Genel Kurulu?nda kar??la?t?k. Orada bana, ?2005 Y?l?, Abdullah Ba?t?rk ???i ?yk?leri Yar??mas??n?n 2. kitab? ????i ?yk?leri/Kad?n ???iler? ile 3. kitab? ????i ?yk?leri/?ocuk ???iler?i verdi.
Yine ayn? s?yle?ide Tuncer U?arol, bu yar??ma d???ncesini yazar arkada?lar?na a??nca, baz?lar? kar?? ??km??, konulu yar??malar?n olmayaca??n? s?yleyerek, onlar? anlat?yor. Sonra da ekliyor: ?Bir yar??ma, ?zellikle ?Tek ?yk? yar??mas??, yeni ?yk?c?ler yeti?tirmez.(..) Ancak Mustafa ?erif Onaran??n dedi?i gibi, yar??malar?n yazarl?k g?d?s?n? geli?tirece?ini ummal?y?z.(..) Hele kat?l?mc?lar?n bir ?yk?s?n?n yar??mada derece almas?, yar??ma se?meler kitab?nda bir ?yk?s?n?n yay?mlanmas?, gelecekte yepyeni bir ?yk?c?ye k?v?lc?m olabilir?? (age)
????i ?yk?leri/Kad?n ???iler?de 10 yazar?n yap?tlar yer al?yor. Erel Mez, M.Fikret ?nl?er, G?zin Bayer, Pelin Y?lmaz, U?ur Becerikli, Nurettin ??ci, Zekiye Y?ksel, Meliha Y?ld?z, Veysi At?c? ve Neriman Tekin? K?sal?, uzunlu bir ?ok ?yk?.
Elimdeki 2. kitap da, ????i ?yk?leri/?ocuk ???iler? ba?l???n? ta??yor. Z. ??kran Topal, H?seyin G?ney, T?lin ?etin Bekta?, Mete Karakul, Z?beyde Seven Turan, Ali Polat, Volkan Pehlivan, Afife Demirta?, ?ebnem Korkmaz, Erhan Ceylan, Mustafa O?uz, Metin Macit, Muzaffer Kale, Funda ?zsoy Erdo?an ve Murat ?mit Tel?r?den 17 ?yk? var.
Tuncer U?arol, bu kitab?n sonuna ??ocuk ve Gen? ???iler Mevzuat?? ve ?Uygulamada ?ocuk ve Gen? ???iler? ba?l?kl? iki yaz? da eklemi?.
Bu kitaplar Ba?t?rk ailesi, Edebiyat??lar Derne?i ve Genel ?? Sendikas??n?n ortakla?a ?al??mas?yla, yani el ve inan? birli?iyle haz?rlanm??. Tuncer ??yle diyor: ?Kitaplar, i??ilere, edebiyat??lara, ilgilenenlere ?cretsiz da??t?l?yor. Eski kitaplar kalm??sa Sendika?dan sa?lanabilir. Son iki kitap (Kad?n ???iler, ?ocuk ???iler) Edebiyat??lar Derne?i?nden edinilebilir??
?Anma?n?n en g?zeli bence ?kitapla an?lmak?t?r. Panellerle, s?yle?ilerle an?lman?n ?mr? birka? saat; gazetelerle an?lman?n 24 saat, haftal?k ya da ayl?k dergilerle an?lman?n ?mr? bir hafta ya da bir ayd?r. Ama kitaplarla an?lman?n s?resi 150 y?l? buluyor. Elimde bir kitap var, ?stanbul?dan ald?m: ?Halk adetleri ve inanmalar??. Mehmet Halit Bayr? haz?rlam??. 1939?da, ?stanbul?da, Burhanettin Bas?mevi?nde bas?lm??. Gitti, gidiyor. Uzmanlar?n dedi?ine g?re, kitaplar?n ?mr? 150 y?lm??. 2089 y?l?nda bu kitap elimde kalmayacak, ona ?z?l?yorum(!)? Neyse, ?Teknoloji? denilen ?Tek di?i kalm?? canavar? var, dayars?n a?z?na kitab?, l?iklere g?re ?N?kleer Sava?? ??kmazsa, ?eriat??lara g?re ?K?yamet? kopmazsa, sonsuza dek kal?r? Pek umudum yok ya?
B?lent Habora
www.evrensel.net