Binlerce ki?i bir aile oldu

Telekom i??ileri, 16 Ekim?de ba?latt?klar? grevi ilk g?n?n co?kusuyla s?rd?r?yor.


Telekom i??ileri, 16 Ekim?de ba?latt?klar? grevi ilk g?n?n co?kusuyla s?rd?r?yor. ???ilerin bu tutumu, grev uzad?k?a i??ilerin y?lg?nl??a d??ece?ini umut eden patrona da yan?t oluyor. Grev, bir yandan da i??ileri birbirlerine yak?nla?t?r?yor. Aileler tan???yor ve aralar?ndaki dayan??ma art?yor. Sincan Telekom M?d?rl????nde g?r??t???m?z i??iler, ya?ad?klar?n? ve grevin onlara ??rettiklerini gazetemize anlatt?lar.
Telekom i??isi Derya Ate?, Telekom?da m??teri hizmetlerinde g?revli. ?Grev, hayat?mda ?ok ?eyi de?i?tirdi? diyen Ate?, ??yle devam ediyor: ?10 y?lda ya?amad???m duygular?, bilmedi?im ?eyleri 10 g?nd?r ya??yorum. ?rne?in, burada y?zlerce ki?i y?llard?r ayn? ?at? alt?ndayd?k, fakat birbirimizi tan?m?yor, yak?nla?am?yorduk. Grevle birlikte birbirimizi tan?d?k, aram?zdaki uzakl?k kayboldu. Dayan??may? ??rendik, aileler birbirleriyle tan??t?. Y?zlerce ki?i bir aile olduk. E?lerimiz ve ?ocuklar?m?z her g?n grev yerine geliyor, g?nl?k 3 vardiya n?betle?e grev g?zc?l??? yap?yoruz. N?betimiz bitti?inde grev yerini terk edip gidemiyoruz, arkada?lar?m?zla burada beklemeye devam ediyoruz. Bunlar benim i?in ?ok g?zel duygular.?
?mer Aslanta? ise 7 y?ld?r Telekom ar?za ve bak?m servisinde ?al???yor. ?Haklar?m?z, onurumuz ve gelece?imiz i?in grevdeyiz? diyor. G?revinin yeralt? kanallar?nda, elektrik ve do?al gaz hatlar?n?n ge?ti?i tehlikeli ve riskli alanlarda oldu?una dikkat ?eken Aslanta?, ?Y?llard?r ?amurlu, la??m farelerinin cirit att??? yerlerde ?al??an bizler, ?imdi insanca ya?amak i?in grevdeyiz. Ve kazanana kadar da grevimizi ba?ar?yla s?rd?rece?iz? diye konu?uyor. Grevlerini karalayan medyaya tepki g?steren Aslanta?, i??iden yana yay?n yapan kurumlara ise te?ekk?r ediyor.
Patronun sendikal ?rg?tlenmelerini yok etmek istemesi nedeniyle grevde olduklar?n? anlatan ??yeri Temsilcisi Yusuf Eri?, sabotaj iddialar?n?n ger?e?i yans?tmad???n? s?yl?yor. Sabotaj iddias?yla g?zalt?na al?nan teknisyen arkada?lar?n?n su?suz bulunarak serbest b?rak?ld???na dikkat ?eken Eri?, ?Bu olay hi?bir medya kurulu?unda yer almad?. Yani medya, patronun hizmetinde? diyor. Patronun, ta?eron i??ileri arac?l???yla grevi k?rmaya ?al??t???n? anlatan Eri?, bu t?r giri?imlere kesinlikle izin vermeyeceklerini duyurdu. (Ankara/EVRENSEL)
Patron 438 kez grev k?r?c?l??? yapt?

T?rkiye Haber-?? y?neticileri, grevin ilk g?n?nden beri gerek i??ileri ?sabotaj? iddias? ile su?layarak, gerekse grevdeki i??ilerin i?lerini ta?erona ya da y?neticilere yapt?rarak grev k?r?c?l??? yapan T?rk Telekom y?neticileri aleyhine savc?l??a su? duyurusunda bulundular. Ankara Adliyesi ?n?nde toplanan i??ilerle birlikte a??klama yapan Haber-?? Genel Ba?kan Yard?mc?s? Yahya Memi?, i??ilerin ???, ekmek yoksa bar?? da yok? slogan? aras?nda, i?verenin adaleti, hukuku, kanunu yok sayan anlay???n?n kendilerini ?zd???n? s?yledi. ?Bu uygulamalar ?yle g?steriyor ki, ?zerine d??en sorumlulu?u sadece biz i??iler yerine getiriyoruz? diyen Memi?, i?verenin bizatihi kendisinin kanuna kar?? geldi?ini ifade etti.
T?rkiye?nin 81 ilinde, 600 i?yerinde grevin devam etti?ini, 15 g?nl?k s?re i?inde i?verenin toplam 438 kez kanunsuz uygulama yapt???n?, bunlar? tutanaklarla tespit ettiklerini dile getiren Memi?, ???veren kanunlara muhalefet ederek grev k?r?c?l??? yapm??, yapmaya da devam ediyor? diye konu?tu. ?Bizi anar?inin i?ine ?ekmek istiyorlar? diyen ve i?verenin yer yer emniyet g??lerini de kullanarak ?stlerine gitti?ini kaydeden Memi?, i?verenin yapt??? uygulamalar?n Anayasa?n?n a??k ihlali oldu?una dikkat ?ekti. ??lenmi? su?lar?n t?m?n?n tutanak alt?na al?nd???n? belirten Memi?, iki klas?r halindeki tutanaklar? g?sterdi. A??klama i??ilerin alk?? ve sloganlar? ile kar??land?. Haber-?? y?neticileri, T?rk Telekom Y?netim ve ?cra Kurulu Ba?kan? Paul Doany, Y?netim Kurulu Ba?kan Vekili ?brahim ?ahin, Y?netim Kurulu ?yesi Mohammed Hariri?nin de aralar?nda bulundu?u 15 y?neticinin yarg?lanmas?n? istediler. (Ankara/EVRENSEL)

Kavac?k?ta grevi yine polis k?rd?

Polisin grev k?r?c? tutumu ?stanbul?da devam ediyor. Kavac?k?ta grevci i??ileri santralden zorla uzakla?t?ran polis ETK Giri?im ?irketi?ne ba?l? ta?eron firman?n yasad??? bi?imde onar?m yapmas?n? sa?lad?. Ta?eron firman?n grevi k?rmas?na engel olmak isteyen grevci i??iler, polis taraf?ndan zor kullan?larak saha dolab?ndan uzakla?t?r?ld?. Haber-?? Anadolu Yakas? ?ube Sekreteri Sedat G?ney, grevin polis m?dahalesiyle k?r?lmas?n?n yasalara ayk?r? oldu?unu, yasa uygulay?c?lar?n yasalar? ?i?nedi?ini s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
Hamza Karaa?a
www.evrensel.net