S?sler?de grev kap?da

S?sler beyaz e?ya ve S?sler kat? yak?t fabrikalar?nda toplus?zle?me g?r??melerinin anla?mazl?kla sonu?lanmas? ?zerine i??iler eyleme ba?lad?.


S?sler beyaz e?ya ve S?sler kat? yak?t fabrikalar?nda toplus?zle?me g?r??melerinin anla?mazl?kla sonu?lanmas? ?zerine i??iler eyleme ba?lad?. Eski?ehir Organize Sanayi B?lgesi?nde kurulu fabrikada Birle?ik Metal-?? ile Canygrup aras?nda 650 i??i ad?na s?rd?r?len g?r??meler, patronun d???k ?cret dayatmas? nedeniyle t?kand?. ?n?m?zdeki g?nlerde anla?ma sa?lanamazsa 10 Kas?m?da grev ba?layacak.
Bu geli?meler ?zerine d?n fabrika giri?inde servislerden inen i??iler, ?S?sler i??isi emek bek?isi?, ?S?zle?me hakk?m?z s?ke s?ke al?r?z? sloganlar? ve alk??larla fabrikaya toplu olarak girdiler. Gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan ??yeri Temsilcisi S?leyman Avc?o?lu, ?Uyu?mazl?k tutuldu. Biz, i?verenin tavr?n? protesto etmek i?in sakal eylemi ba?latt?k. Bug?n de fabrikaya alk?? ve sloganlarla girdik. ?n?m?zdeki s?re?te yemek boykotu, i? yava?latma gibi eylemler de yapabiliriz? dedi. ?cret, ikramiye ve sosyal haklarda anla?ma sa?lanamad???n? dile getiren Avc?o?lu, ??yle devam etti: ??u anda 550 YTL ?cret al?yoruz. Seyyanen 130 milyon lira zam istiyoruz. Y?lda iki kez ikramiye al?yoruz. Oysa metal i?kolundaki t?m i??iler, y?lda 4 ikramiye al?yor. Biz de 4 ikramiye istiyoruz. Sendikam?z, di?er fabrikalarda i??ilere ne veriliyorsa benzerini istiyor.? (Eski?ehir/EVRENSEL)
www.evrensel.net