R?za Kuas mezar? ba??nda an?ld?

D?SK?in kurucular?ndan ve Lastik-???in Onursal Genel Ba?kan? R?za Kuas ?l?m?n?n 26. y?l?nda mezar? ba??nda an?ld?


D?SK?in kurucular?ndan ve Lastik-???in Onursal Genel Ba?kan? R?za Kuas ?l?m?n?n 26. y?l?nda mezar? ba??nda an?ld?. Edirnekap? Mezarl????nda ger?ekle?tirilen anmada, emek?ilere y?nelik sald?r?lara kar?? m?cadeleyi y?kseltme ?a?r?s? yap?ld?.
Lastik-?? Genel Ba?kan? Abdullah Karacan, Kuas??n miras b?rakt??? m?cadeleci sendikac?l??? daha da b?y?tmek i?in ?al??mak gerekti?ini s?yledi. S?n?fa d?n?k sald?r?lar?n artt???na dikkat ?eken Karacan, ?Bu sald?r?lar varken baz? konfederasyonlar h?k?metlerin arka bah?esi oluyorlar, m?cadele bir kenara itiliyor? ele?tirisinde bulundu. D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi de h?k?metin asgari ?crete y?zde 6, emeklilere ise y?zde 2 zam yapmas?na tepki g?sterdi. K?dem tazminat?n?n kald?r?lmas?n?n g?ndeme getirildi?ini, sosyal g?venli?in tasfiye edilmek istendi?ine dikkat ?eken ?elebi, ?Buna kar?? omuz omuza verip m?cadele etmemiz gerekiyor? dedi. Kuas??n karde?i Niyazi Kuas, i??i s?n?f?n?n elde edece?i her kazan?m?n abisini ?l?ms?zle?tirece?ini dile getirdi.
Anmaya, R?za Kuas??n yak?nlar?, m?cadele arkada?lar?, Lastik-?? ?yeleri, D?SK?e ba?l? sendikalar?n y?netici ve ?yeleri kat?ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net