Aky?l i??ileri yine Ankara?da

Diyarbak?r?daki Aky?l Tekstil Fabrikas??nda yakla??k 11 ayd?r grevde bulunan i??ilerden 40??, TEKS?F y?neticileri ile g?r??mek i?in Ankara?ya geldi.


Diyarbak?r?daki Aky?l Tekstil Fabrikas??nda yakla??k 11 ayd?r grevde bulunan i??ilerden 40??, TEKS?F y?neticileri ile g?r??mek i?in Ankara?ya geldi. Sendika genel merkezine al?nmayan i??iler, sendikan?n ?n?nde beklemeye ba?lad?lar. 11 ayd?r grevde olduklar?n? hat?rlatan i??iler, sendikac?lardan bekledikleri deste?i g?remediklerini s?ylediler.
???iler toplu olarak al?nmay?nca aralar?ndan se?tikleri ?? temsilci sendikac?larla g?r??t?. Temsilciler bir saat kadar s?ren g?r??me hakk?nda ?u bilgiyi verdiler: ?Sendikac?lar bizden geri d?nmemizi istediler. Bize ?yapaca??m?z bir ?ey yok, nas?l geldiyseniz ?yle d?n?n? dediler.? Bir s?re sonra ?? temsilci yeniden ?a?r?ld?. G?r??me sonunda da sendikac?lar?n d?nmeleri i?in i??ileri ikna etmeye ?al??t???, ?Siz d?n?n, biz giri?imlerde bulunal?m. Gerekirse bir hafta i?inde sizi ?a??r?r?z? dendi?i aktar?ld?. ???ilerden Abdullah Akdemir, sendikac?lar?n kendilerine, ?Yapacak bir ?ey yok, kaybettik? dedi?ini aktard?. Akdemir grevin ilk g?n? TEKS?F Ba?kan??n?n grev ?nl???n? giyerek, ?Bu ?eref herkese nasip olmaz? dedi?ini hat?rlatarak, ?imdi ise sendikalar?na bile al?nmad?klar?n? s?yledi.
Bunun ?zerine i??iler oturma eylemine devam ettiler. Sendikaya gelen polis ise i??ileri da??lmalar? i?in uyard?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net