Erdo?an Bush?a ?zendi

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ABD Ba?kan? Bush?a ?zenerek T?rkiye?nin etraf?nda ya?anan t?m olumsuz geli?melere ra?men, b?lgesinde istikrar ve refah ihra? eden bir ?lke haline geldi?ini s?yledi.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ABD Ba?kan? Bush?a ?zenerek T?rkiye?nin etraf?nda ya?anan t?m olumsuz geli?melere ra?men, b?lgesinde istikrar ve refah ihra? eden bir ?lke haline geldi?ini s?yledi. Erdo?an, T?rkiye?nin, b?lgenin bar?? ve istikrar?n?n yegane teminat? oldu?unu iddia ederek, ?Irak??n giderek istikrars?z bir hale geldi?i ortamda, bu istikrars?zl???n kom?u ?lkeler a??s?ndan potansiyel riskler ta??d??? bilinmektedir? dedi.
Partisinin Meclis grup toplant?s?nda konu?an Ba?bakan Erdo?an, ?Irak??n i?gali ve sonras?nda ya?anan s?re?te b?lgede ta?lar yerinden oynad?. Irak??n giderek istikrars?z bir duruma gelmesi, kom?u ?lkeler a??s?ndan potansiyel riskler ta??maktad?r. T?rkiye b?lgede akan kan?n durmas? ve istikrar?n sa?lanmas? i?in t?m bar???? ve insani gayreti g?stermi?tir. T?rkiye, bar?? ve istikrar?n yegane teminat?d?r. T?rkiye her konuda yap?c? katk?s?n? dost ve karde? ?lke olarak g?stermi?tir? diye konu?tu.
Erdo?an, 5 Kas?m?da yapaca?? ABD gezisinde ba?ta PKK?n?n elindeki ABD silahlar? olmak ?zere ter?re kar?? somut ad?mlar at?lmas?n? isteyeceklerini belirterek, ?T?rkiye kendi g?be?ini kesme noktas?na gelmi?tir? dedi. Erdo?an Bush?tan PKK?n?n elindeki ABD silahlar?n?n izah?n? isteyece?ini s?yledi.
?Tahrik memurlar??
Ba?bakan Erdo?an, ter?rle m?cadelede iktidar sorumlulu?unun ?hamaset ve dar g?r??l?l?k? kald?rmayaca??n? kaydederek televizyonlarda yap?lan yorumlar? da sert bir dille ele?tirdi. Erdo?an, ?Tecr?be sahibiymi?. ??k?p orada konu?anlar? g?r?yoruz. Yapt?klar? bir tek i? var: Tahrik etmek. Sadece tahrik memuru olarak i? yap?yorlar. S?fat? ne olursa olsun ister emekli ister muvazzaf olsun bunlar?n yapt?klar? ?lkenin birli?ine beraberli?ine sald?rmaktan ba?ka bir ?ey de?ildir. Bunlar?n s?rt?nda bir sorumluluk yoktur? dedi.
Ba?bakan Erdo?an, son d?nemlerde ya?anan ter?r protestolar?nda etnik kimli?i farkl? insanlar?nda hedef al?nmas?n? da konu?mas?nda ele?tirdi.
Erdo?an, t?m d?nyan?n g?z?n?n T?rkiye ?zerinde oldu?u bir d?nemde daha ?ok sa?duyuya gereksinim oldu?unu ifade etti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net