Baykal ve Bah?eli bildi?iniz gibi...

CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal ve MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli, partilerinin grup toplant?lar?nda yapt??? konu?malarda sava? ?a?r?s? yapt?lar.


CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal ve MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli, partilerinin grup toplant?lar?nda yapt??? konu?malarda sava? ?a?r?s? yapt?lar.
CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, ?T?rkiye, bu ter?r tehdidini mutlaka bertaraf etmelidir? dedi. Baykal, partisinin TBMM grubunda yapt??? konu?mada, laikli?i savunarak din istismar?na son vermeye ?a??rd?. ?Din istismar?na son verin, dini inan?lar? tart??ma konusu yapmay?n, kimseyi mezhebine, inanc?na g?re ay?rmay?n, ne i?, ne ihale, ne cumhurba?kan? se?erken; insanlar? inan?lar?na g?re ay?rmay?n? diyen Baykal, ?T?rkiye?nin, bu co?rafyada geli?mesini, sorunlar?n? ??zmesini i?ine sindiremeyen pek ?ok ?evre var. Irak?ta ya?ananlar?n, T?rkiye?de ya?anmas?n? arzu eden, bunun altyap?s?n? ger?ekle?tiren pek ?ok ?evre var? diye konu?tu.
T?rkiye?deki sorunun etnik ayr?mc?l?k sorunu olmad???n? iddia eden Baykal, kimsenin T?rkiye?de etnik kimli?e dayal? bir zul?m ve haks?zl?k yapma aray??? sergilemesinin m?mk?n olmad???n? savundu. Baykal, ?Sorun, ?rk ayr?mc?l???, etnik d??lay?c?l?k de?il, T?rkiye?nin bu bar??, uyum ve huzurunu hazmedemeyen ?evrelerin, yapay bi?imde ?iddeti, ter?r? T?rkiye?nin huzurunu tahrip edecek ?ekilde kullanma sorunudur. T?rkiye etnik ayr?mc?l?k tehdidiyle de?il, ter?r tehdidiyle kar?? kar??yad?r. Ter?rle yap?lmak istenen, ayr??m??, par?alanm??, da??t?lm?? bir T?rkiye?dir? dedi.
Cumhuriyet?ilere ele?tiri
Bah?eli sokaktakilere ?K???k bir k?v?lc?m?n, yanl?? bir ifadenin, gergin ve ?fkeli toplumu, istenmeyen ?at??malara s?r?kleyebilece?i? uyar?s? yaparken, 2. cumhuriyet?ileri hedef ald?, PKK?yla taleplerinin ayn? oldu?unu s?yledi.
Bah?eli, partisinin TBMM grubunda yapt??? konu?mada, yeni bir tart??ma yaratacak de?erlendirmeler yapt?. 2. Cumhuriyet?ileri hedef alan Bah?eli, ?Son y?llarda sesini y?kseltmeye ba?layan yeni bir mandac? anlay???n temsilcileri olan numaral? cumhuriyet?iler ile b?l?c? mihraklar?n, ?zg?rl?k ve ?ok sesli demokrasi paravan?n? kullanarak, cumhuriyetimizin kurucu kabullerini tasfiye edebilmek i?in emel birli?i i?ine girdikleri g?r?lmektedir? diye konu?tu. Bah?eli, ?Ter?rle, k?reselle?me ?er?evesinde T?rkiye?yi yeniden bi?imlendirmek isteyen ?neoliberal mihraklar?n? ikinci cumhuriyet taleplerini birlikte de?erlendirmenin, T?rkiye?nin ?n?ne kurulan tuzaklar?n bozulabilmesi bak?m?ndan ?nem ta??d???n?? ifade etti.
Sald?r?lar? ?nlemenin yolunun h?k?metin ve g?venlik g??lerinin tedbirlerinden ge?ti?ini, herkesin h?k?mete tam destek olmas? gerekti?ini vurgulayan Bah?eli, ?K???k bir k?v?lc?m?n, yanl?? bir ifadenin, gergin ve ?fkeli toplumu, istenmeyen tart??ma ve ?at??malara s?r?kleyebilece?ini, ayd?nlara ve siyaset kurumuna d??en en ?nemli g?revin, millete itidal ve sa?duyu ?a?r?s? yapmak oldu?unu? s?yledi. ?stanbul?daki Irak toplant?s?na Kuzey Irak K?rt y?netiminin kabul edilmemesini isteyen Bah?eli, Ba?bakan Erdo?an?a da ?ABD?ye gitme? ?a?r?s? yaparak, ?ABD D??i?leri Bakan? buraya geliyor. Bush da aya??na gelsin? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net