DTP?den sorumluluk ?a?r?s?

DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, Ba?bakan Erdo?an, MHP Genel Ba?kan? Bah?eli ve CHP Genel Ba?kan? Baykal??n s?ylemlerini ele?tirerek, ?Sorumluluklar?n? bilmemekle? su?lad?.


DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, Ba?bakan Erdo?an, MHP Genel Ba?kan? Bah?eli ve CHP Genel Ba?kan? Baykal??n s?ylemlerini ele?tirerek, ?Sorumluluklar?n? bilmemekle? su?lad?. T?rk, ?Siyasi partilerimizin tahrik edici a??klamalar?, bizi korktu?umuz geli?melerle kar?? kar??ya koyuyor. Bu siyasi s?ylemler y?z?nden, 30?dan fazla il ve il?e binam?za sald?r? oldu. Siyasilere hi? mi sorumluluk d??m?yor? dedi.
DTP?nin Meclis grup toplant?s?nda konu?an T?rk, ter?r? ??zmek i?in ortak ad?mlar at?lmas? gerekti?ine i?aret ederek, ?Bu ac?lar hepimizin ortak ac?lar?d?r. Bu ac?lar? ortadan kald?rmak i?in cumhuriyet felsefelerini tart??mam?z?n zaman?d?r. Ter?rizmin ??z?m?n? bulmak i?in ortak akl?n mant???yla, ortak ad?mlar atmam?z laz?m? dedi.
?Bu siyasilere hi? sorumluluk d??m?yor mu?? diyen Ahmet T?rk, ?Sanki DTP ?l?mlerden haz duyan bir parti olarak g?sterilmeye ?al???l?yor. DTP bu kan?n durmas? i?in bir?ok ?aba sarf ediyor. DTP bar?? istedi?i i?in su?land?. DTP ile halk? kar?? kar??ya getirmek i?in tahrikler yap?l?yor. DTP hedef haline getiriliyor? ?eklinde konu?tu.
DTP T?rkiye i?in ?ans
DTP?nin Meclis?te olmas?n?n T?rkiye i?in bir ?ans oldu?unu belirten T?rk, ? Bu ?ans? kullanmak i?in her ?eye haz?r?z. Ancak, bizim sorumlulu?umuz kadar di?er partilerin de sorumlulu?u var. Uzla?? isteyen bir mant?k yok. Bizden istenen bir ?ey var, ?kendinizi hi?le?tirin? deniliyor? diye konu?tu.
T?rk, ?Ortaya bir proje koyun elimizi ta??n alt?na koyal?m. Ama sizin bizden istedi?iniz, bizi hi?le?tirmek. ?Ki?ili?inizden, onurunuzdan ?d?n verin? diyorlar. B?yle bir oyuna asla gelmeyiz. Siyasette kucakla?mak esast?r. Bu s?ylem kucakla?maya y?nelik bir s?ylem de?il. Eksikliklerimiz olabilir, bunlar? tart??arak yanl??l?klardan ar?nabiliriz. O olgunlu?u g?sterebiliriz? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net