?lerleme Raporu?nda reform uyar?s?

Avrupa Birli?i Komisyonu?nun 6 Kas?m?da yay?nlayaca?? ?lerleme Raporu bas?na s?zd?r?ld?.


Avrupa Birli?i Komisyonu?nun 6 Kas?m?da yay?nlayaca?? ?lerleme Raporu bas?na s?zd?r?ld?. NTV?nin haberine g?re 82 sayfal?k raporda, ?Ordu, 27 Nisan?da laikli?in zay?flamas?ndan kayg? duyuldu?una ili?kin bir bildiri yay?nlayarak, se?ime do?rudan m?dahale etti? ifadesine yer verildi. Anayasa Mahkemesi?nin ?367 karar??n?n tarafs?z olmad???na ili?kin tart??malar?n hat?rlat?ld??? raporda, ?Ordudan gelen a??klamalara ve siyasi s?rece m?dahale ?abalar?na ra?men, anayasal kriz demokratik s?recin ?st?nl???n? teyit etti? denildi.
22 Temmuz se?imlerinden ??kan Meclis?in T?rkiye?deki siyasi ?e?itlili?i daha ?ok temsil etti?i belirtilmesine kar??n, y?zde 10 baraj?n?n d???r?lmesinin ?nemine vurgu yap?lan raporda, 60. H?k?met?in, T?rkiye?nin temel haklarda uluslararas? standartlar? yakalamas? i?in anayasal de?i?iklikler yapmay? planlad??? belirtildi.
301 uyar?s?
T?rk Ceza Kanunu?nun 301. maddesi ?rnek g?sterilerek ifade ?zg?rl?klerinin k?s?tland??? belirtilen raporda, ayr?ca Ter?rle M?cadele Yasas??n?n ifade ?zg?rl???n? k?s?tlayan unsurlar?n?n da kayg?ya neden oldu?u kaydedildi.
Malatya?da 3 H?ristiyan?n ?l?m? ile sonu?lanan sald?r? d???nda ba?ka yerlerde de din adamlar? ve ibadethanelere sald?r?ld??? ve Ruhban Okulu?nun hen?z a??lmad??? vurgulanan raporda, K?rt?e yay?na getirilen k?s?tlamalar ve siyasi alan ile kamu hizmetlerinde T?rk?e d???ndaki dillerin kullan?lmamas? ele?tirilirken; Meclis?e G?neydo?u?dan daha ?ok milletvekili girmesi memnuniyetle kar??land?. Ancak k?lt?rel haklara y?nelik kapsaml? bir strateji eksikli?ine dikkat ?ekildi.
Reformlar durdu
Raporda, Gazeteci Hrant Dink suikast?na ili?kin soru?turmadaki polis ihmallerine dikkat ?ekilirken, Dink?in cenazesine Ermeni temsilcilerin davet edilmesi ve Akdamar Kilisesi restorasyonu, T?rkiye?nin att??? sembolik ad?mlar olarak nitelendirildi.
Avrupa Birli?i?nin, Aral?k 2006?da Ankara ile m?zakereleri 8 ba?l?kta ask?ya ald??? hat?rlat?lan raporda, T?rkiye?nin ek protokol? uygulamamaya devam etti?i kaydedildi.
?lerleme Raporu?yla birlikte yay?mlanacak strateji belgesinde de 2 y?ldan bu yana T?rkiye?de Avrupa Birli?i?ne y?nelik hi?bir reformun ger?ekle?tirilmedi?ine dikkat ?ekildi ve 2008 y?l?nda Ankara?n?n, Avrupa Birli?i uyum yasalar?na ivme kazand?rmas?n?n ?nemine vurgu yap?ld?. NTV?nin yay?nlad??? AB ?lerleme Raporu?nun, ge?ti?imiz hafta Avrupa Parlamentosu?nda onaylanan T?rkiye Raporu?yla benzerli?i dikkat ?ekti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net