UFUK

 • ?nceki ak?am, yani 29 Ekim ak?am?, Fatih Ak?n?a Antalya?da En ?yi Y?netmen ?d?l??n? kazand?ran ?Ya?am?n K?y?s?nda? adl? filmi izlemek ?zere gazeteden ??kt?m. Saat 19.00 seans?na yeti?mek i?in acele ediyoruz.


  ?nceki ak?am, yani 29 Ekim ak?am?, Fatih Ak?n?a Antalya?da En ?yi Y?netmen ?d?l??n? kazand?ran ?Ya?am?n K?y?s?nda? adl? filmi izlemek ?zere gazeteden ??kt?m. Saat 19.00 seans?na yeti?mek i?in acele ediyoruz.
  ?stiklal?de Atlas Sinemas??na gidece?iz. Taksim Meydan??nda otob?s duraklar?n?n oldu?u noktadan Taksim?deki Atat?rk An?t??n?n oldu?u yere ge?i?teki ???klara geldi?imizde, yayalara ge?i? i?in ye?il yan?yordu. I??k yan?p s?nmeye ba?lam??t? ve biz de bu nedenle h?zl? y?r?yoruz. Tam o anda, bir trafik polisi ile bir taksicinin tart??mas?na tan?k oluyoruz. Ancak ayn? anda da k?rm?z? ????a yakalanmamak i?in bir yandan kar??ya ge?mek i?in acele ediyoruz. O arada polisin taksiciye vurdu?unu fark ettik ve taksici de ?asayi?i? ?a??r?n diye ba??r?yor. Yani ?e?er bir su?um varsa asayi? gelsin? demeye getiriyor. O arada olay yerine di?er trafik polisleri de geliyor. Be? trafik polisinin aras?na ald??? taksici ald??? darbedeler sonucu kendisini bir anda yerde buluyor. Biz o anda an?t?n oldu?u alana, yani ?stiklal?in giri? noktas?na ge?mi? durumday?z. Taksici yerde. Trafik polisleri taksiciyi yerde tutuyor ve bir polis de o an yanlar?ndan yava?layarak ge?en bir taksiye ?ge? karde?im ge?? diye i?aret yap?yor eliyle. Bu ayn? zamanda olay? ?a?k?nl?kla izleyenlere yap?lm?? bir hareket gibi. ??nk? ?evrede bir?ok ki?i donmu? kalm?? durumda. Yan?m?zda bizim gibi olaya tan?k olan iki gen?ten biri, ?Abi nas?l d?v?yorlar adam?! B?yle olur mu? E?er bir su?u varsa al?p karakola g?t?rs?nler!? diyor. Ama, bunu s?ylerken bile ?zerlerinde son d?nemin gergin ortam?n?n tedirginli?ini hissetmek m?mk?n. ??nk? ?ok rahats?z olduklar? bu manzarayla ilgili bu yorumu yap?yor ve yollar?na kendi aralar?nda konu?arak devam ediyorlar. Olay? g?ren k???k bir ?ocuk, babas?na ?Baba ne oluyor, niye adam? d?v?yorlar? diye soruyor. Babas? da ?Y?r? o?lum, y?r?? diyerek ?ocu?unu al?p g?t?r?yor. Onun da rahats?z oldu?u belli, ancak muhtemelen o?luna bu manzaray? pek a??klayam?yor ki, al?p olay yerinden uzakla?t?rma yolunu se?iyor.
  Bu sinir bozan manzaradan sonra filmdeyiz. Ya?am?n K?y?s?nda?ki bir?ok ya?am? beyaz perdeye ta??ma ba?ar?s?n? g?steren Fatih Ak?n??n filmindeki sahnelerden biri de, bir ??rg?t evi? bask?n?n? g?steren sahne. Polis olayl? 1 May?s??n ard?ndan bir evi bas?yor ve ?rg?t evi g?r?nt?s? verilen bir evden birka? ki?iyi zorla al?p g?t?r?yor. G?t?r?len ki?iler polis otosuna bindirilirken tek tek isimlerini y?ksek sesle ba??rarak operasyonu ?evreden izleyenlere seslerini duyurmaya ?al???yorlar. Bu sahne T?rkiye?de bilindi?i gibi, kaybedilme ihtimaline kar?? bir ?nlem. Yani g?zalt?na al?nd???n?n yasal kay?t alt?na al?nmas?n? garanti alt?na almaya y?nelik bir refleks.
  Bizim tan?k oldu?umuz olayda ise Taksici, muhtemelen bir kaybedilme endi?esi ta??mad??? i?in ismini ba??rmad? ama, ?asayi?i ?a??r?n? diyerek tepkisini dile getirdi. Bu olay ?u anda nereye varm??t?r? ?of?r acaba durmamas? gereken bir yerde durdu?u i?in mi bu gerilim ba?lam??t?r? Bunlar? bilmiyoruz. Do?rusu i?in bu k?sm? bu manzaradan sonra tali oluyor. Memleketin hop oturup hop kalkt??? bir d?nemde, Taksim Meydan??nda, yani bir anlamda ?stanbul?un g?be?inde, trafi?in nizam?ndan sorumlu 5 trafik polisinin esmer bir taksi ?of?r?ne, b?yle bir muameleyi yapmas? hangi ?normalli?in? sonucudur?
  Bu yeni anayasa de?i?ikli?inin polise ?vur yetkisi? vermesinin yaratt??? bir ?l??s?zl?k m?d?r, yoksa son d?nemki g?venlik sendromunun soka?a son derece ?arp?k bir bi?imde yans?m?? hali midir?
  Bu sorular?n yan?t?n? bilmiyoruz. Ancak saat tam 18.45?te (??nk? oldu?u an saate bakm??t?k) Taksim?deki otob?s duraklar?n?n oldu?u noktadan meydana ge?i?teki ???klarda ya?and? olay. Yan?m?zda foto?raf makinesi olmad??? i?in g?r?nt?leyemedik. Ancak iki g?z?m?z de ?ahittir ve bu insan haklar?, hukuk gibi ilkeleri ?ne alan b?t?n savc?lar nezdinde bu bir su? duyurusudur. E?er iki ?ahit gerekiyorsa, o an e?im de benimle birlikte olaya ?ahittir ve o da ?ahitlik yapabilir.
  Ak?am eve d?nd???m?zde ?ok g?vendi?imiz bir hukuk?u dostumuzu arayarak, bu konuda ne yapabilece?imi ve k??emizde olay? bu ?ekilde yazmam?z?n hukuksal bir kar??l??? olup olamayaca??n? sorduk. O da esprili bir bi?imde ?u yan?t? verdi: ?E?er H?ncal Ulu? yazsa soru?turma dahi a?arlar, ama senin yazd???n? duyarlar m? bilemiyorum.?
  Savc?lar?n Evrensel ile ili?kisinin ??kan haber ve yaz?lar? izleyerek dava a?mak oldu?u d???n?ld???nde haks?z da say?lmaz (!) Ama ben gene de yaz?yorum. Elini vicdan?na koyacak savc?lara, duyurulur, bu bir su? duyurusudur.
  B?yle olaylar?n normalle?memesi i?in ve de?il trafik polisinin, hi?bir polisin vatanda? kar??s?nda kendisini b?yle bir yetkide g?rmemesi i?in.
  Fatih Polat
  www.evrensel.net