Fotoğraf: Evrensel

Cumhuriyetin g?z? ya?l? ?ocuklar??

Ma?duriyetleri dinlerken, ke?ke, televizyon ekranlar?na 29 Ekim kutlamalar? i?in at?lan hamasi nutuklar, ?iddet ve milliyet?ili?i k?r?kleyen propaganda yerine burada anlat?lanlar getirilse dedik


Cumhuriyetin kurulu? kutlamalar?, T?rk olmayanlar?n, muhalif, farkl? kimlik ve seslerin d??lanmas?na yol a?acak bayrakl? g?vde g?sterisine, askeri erkan?n ?sava?a haz?r? mesaj? veren ?k?l?? ku?anma?s?na d?n??t?r?ld??? saatlerde Bilgi ?niversitesi?nde tam da bu tutumun yol a?t??? (a?aca??) ma?duriyetleri basit ama ?arp?c? bir ?ekilde anlatmaya ?al??an bir etkinlik ger?ekle?tirildi.
Etkinli?in ad? da g?n?n anlam ve ?nemine olduk?a uygun se?ilmi?ti: ?Cumhuriyetin G?z? Ya?l? ?ocuklar?yd? Onlar??
Etkinlik, 28 Mart ?e-muht?ras???na tepkisini soka?a ??karak ad?n? duyuran ?Gen? Siviller? imzas?n? ta??yordu.Adlar?nda da vurguland??? ?zere siville?meyi, demokratikle?meyi hedefliyorlar.
??te bu gen? siviller, y?llard?r kimsenin yapamad???n? yapmaya ?al??arak, 84 y?l boyunca siville?emeyen, demokratikle?meyi bir t?rl? ger?ekle?tiremeyen s?k s?k darbelere maruz kalan cumhuriyet ser?veninde ya?anan ma?duriyetleri g?ndeme getirmek i?in kollar? s?vad?lar. Ve bug?n? de en uygun an olarak tespit ettiler.
Gen? Siviller?in deyimiyle Cumhuriyetin 84. y?l d?n?m?nde, en hay?rl? i?, ?Cumhuriyetin en hat?rlamak istemedi?i ?ocuklar?n? a??rlamak?t?. Bunu da ?nceki g?n olduk?a d?zg?n bir ?ekilde yapt?lar.
Bu anlaml? a??rlama, Bilgi ?niversitesi?nin Dolapdere Kamp?s??ndeki ?Sivil Cumhuriyet S?n?f? (Demokrasi s?n?f?) ad? verilen 2B1?de ger?ekle?tirildi. Saat 11.00?de ba?layan ?Cumhuriyetin G?z? Ya?l? ?ocuklar??n?n hikayeleri, ak?am 18.00?e kadar s?rd?. Toplant?ya kat?lanlar?n y?zlerinde, d??ar?da ya?ananlar?n kayg?s? kadar o salonda payla?t?klar? farkl?l???n s?cakl??? okunuyordu.
Yakla??k be? saat boyunca, aralar?nda T?rkiye Cumhuriyeti?nin ?nemli d?neme?lerine damgas?n? vuran Saidi Nursi, Adnan Menderes, Ali ??kr? Bey, Naz?m Hikmet, Musa Anter, Deniz Gezmi?, Sabahattin Ali, Mehmed Akif, Hrant Dink?in yan? s?ra Parseh Gevrekyan, U?ur Kaymaz ve en son Hakkari?de ??kan ?at??mada ya?am?n? yitiren Asker Lokman gibi s?radan insanlar?n oldu?u toplam 33 ki?inin h?l? akan ?g?zya?lar??n?n rengine bakt?k. Bir de insanl???n y?zkaras? olan Diyarbak?r Hapishanesi?ne uzan?verdik?
?ok k?sa olan 10-15 dakikal?k s?rede, hem ge?mi?e geri d?nmemiz, hem de bir kez daha olanlarla y?zle?memize kap? araland??? i?in olduk?a de?erliydi.
Bu y?zle?meyi kimi zaman Murat Belge, Ali Nesin, Fatmag?l Berktay, Orhan Miro?lu, Yasemin ?ongar, M?mtazer T?rk?ne, Abdurrahman Dilipak, Cafer Solgun, Cemil Ko?ak Ahmet Tulgar??n a?z?ndan, kimi zaman bizzat ma?durlar?n yerine ge?en Gen? Siviller?den dinledik/??rendik, tan?k olduk.
Kimi ast?r?lm??, kimi faili me?hule u?rat?lm??, kimi y?llarda hapiste tutulmu?, kimi talana, lin?e kimi de s?rg?nlere u?rat?lm??t?. Her birini dinlerken/y?zle?irken, her ma?duriyetin ne kadar tan?d?k oldu?unu ve Cumhuriyetin, farkl? d???nen ?ocuklar?n? nas?l da ac?mas?zca g?z? ya?l? b?rakt???n? son g?nlerdeki geli?meleri g?z ?n?ne al?n?nca daha bir deh?ete kap?ld?k.
O ma?duriyetleri dinlerken, ke?ke, televizyon ekranlar?na 29 Ekim kutlamalar? i?in at?lan hamasi nutuklar, ?iddet ve milliyet?ili?i k?r?kleyen propaganda yerine Dolapdere?de anlat?lanlar getirilse dedik. Toplant? bitti?inde ise ?Gen? Sivillerin? ?u s?zlerine kulak verilebilse diye temenni ediyoruz:
?Sessizce yas?m?z? tutmadan, sessizce dualar?m?z? edemeden siyasi sloganlar?n?z, intikam isteyen ???l?klar?n?z, d??manl??? art?racak ?l??s?z tepkilerinizle yine hamasetin, siyasetin dibine vurdunuz.
Yas tutmay?, vakur durmay?, itidali elden b?rakmamay?, sa?duyulu davranmay? yine beceremediniz.
Size inanm?yoruz!
Onlar? ger?ekten sevseydiniz, hamaset dolu c?mleleriniz samimi olsayd? ?nce 19 ya??nda gen?lerin 3 ayl?k e?itimlerle ?at??malara g?nderilmelerine isyan ederdiniz.
Onlar? ger?ekten d???nseydiniz, onlar?n hayatlar?na ger?ekten k?ymet verseydiniz b?t?eden aslan pay?n? alan silahl? kuvvetlerin bir ay i?inde bu kadar b?y?k kay?plar vermesini sorgular, bu kay?plar i?in ?zerlerine vazife olmayan her konuda a??klama yapan askeri yetkililerden ac?l? aileler ad?na hesap sorma cesaretini g?sterirdiniz.
Onlar umurunuzda olsayd?, sekiz askerin nas?l olup da ka??r?labildi?ini, o askerlerin ak?beti hakk?nda yap?lan ?eli?kili a??klamalar?, siyasi konularda gece yar?s? a??klama yapan askeri yetkililerin saatlerce kamuoyundan bu ger?e?i saklamalar?n? ele?tirebilir, havanda su d?vmek yerine sorumlular? istifaya ?a??rma basiretini g?sterebilirdiniz.
Daha birka? ay ?ncesine kadar g?be?ini ka??yan adamlar diyerek a?a??lanan insanlar?n ?ocuklar?na sahiden k?ymet verseydiniz, gencecik ?l?mleri ya?lanm?? siyasetlerinize hayat vermek i?in kullanmaz onlar?n ?l?mleri ?zerinden siyaseten ya?ad???n?z yenilginin r?van??n? alma pe?ine d??mezdiniz.
Onlar?n ger?ekten ??ld? denilmemesi gereken ?ehitler? oldu?una inansayd?n?z, Hrant Dink?i ?ld?ren ?apulcu katillerle birlikte adlar?n? anarak aziz hat?ralar?n? rahats?z etmezdiniz.
Onlar?n annelerinin ac?lar?n? ger?ekten y?re?inizde hissetseydiniz, s?n?r ?tesi operasyon, sava? naralar? atarak ba?ka annelerin ac?lar? ?zerinden bedeller ?deme yeminleri etmezdiniz.
Ger?ekten vatan?n?z? sevseydiniz, evinize bayrak asarak, sokaklarda ta?k?nl?klar yaparak, ileri geri konu?arak toplumsal bar???m?z?n k?k?ne kibrit suyu d?kmezdiniz.
Ger?ekten T?rkiye?nin menfaatlerini d???nseydiniz, Irak batakl???na bizi ?ekmeye ?al??anlar?n apa??k tahriklerine kap?lmazd?n?z.
Ger?ekleri merak etseydiniz, sahiden T?rkiye i?in en iyisini isteseydiniz sivil anayasa tart???l?rken, Meclis?te bar?? r?zgarlar? eserken, sivil siyaset g??lenirken ?iddetin neden yeniden y?kseldi?i sorusuna sahici yan?tlar arard?n?z.
Ger?ekten bar?? ve ??z?m isteseydiniz, iktidarlar?n? ?iddetin ve ?at??malar?n devam etmesi ?zerine kuranlar?n siyasetine alet olmazd?n?z.
?zerlerinde asker kost?mleri olan gencecik siviller ?ld? yine. Daha hayata tam ba?layamadan?
?imdi Susun! Yas?m?z? tutal?m.?
B?yle davran?lm?? olsayd? tam da 29 Ekim g?n? 4 asker daha ya?am?n? yitirmemi?, K?rt sorunu kan d?k?lmeden ??z?lm??, Cumhuriyetin gelece?i i?in de daha hay?rl? bir i? yap?lm?? olacakt?. (?stanbul/EVRENSEL)
H?seyin Deniz
www.evrensel.net