Kiral?k katillere dokunulmazl?k kalkan?

Irak?ta ge?en ay 17 Irakl? sivilin ?ld?r?lmesinden sorumlu paral? askerlere ?dokunulmazl?k anla?mas?? ?nerildi?i ortaya ??kt?.


Irak?ta ge?en ay 17 Irakl? sivilin ?ld?r?lmesinden sorumlu paral? askerlere ?dokunulmazl?k anla?mas?? ?nerildi?i ortaya ??kt?.
ABD?li ?The New York Times? gazetesinin haberine g?re s?z konusu davaya bakan ABD D??i?leri Bakanl??? soru?turmac?lar?n?n, Amerikan ?zel ?g?venlik? ?irketi Blackwater elemanlar?na ?dokunulmazl?k anla?malar?? teklif etti?i ??renildi. NY Times, adlar?n? a??klamad??? h?k?met yetkililerine dayanarak yay?mlad??? haberde, ?davaya bakan Diplomatik G?venlik B?rosu soru?turmac?lar?n?n, bu t?r dokunulmazl?k anla?malar? teklif etme yetkileri bulunmad???na? da dikkat ?ekti.
ABD?de bu geli?meler ya?an?rken, Irak h?k?meti ise, ABD i?gal y?netimi taraf?ndan ??kar?lan bir kararnameyle ?lkedeki faaliyetlerinde ?yarg? muafiyeti? bulunan ?zel ?g?venlik? ?irketlerinin bu muafiyetlerinin kald?r?lmas?yla ilgili yasa tasar?s?n? onaylad?. H?k?met s?zc?s? Ali El Debba?, Irak?taki Amerikan i?gal y?netimini Haziran 2004?e kadar idare eden Paul Bremer?in g?revinin sona ermesinden k?sa s?re ?nce ??kard??? kararnameyi kald?racak olan yasa tasar?s?n?n kabul edildi?ini, gelecek g?nlerde onaylanmas? i?in meclise g?nderilece?ini bildirdi. Dabba?, yeni yasayla b?t?n ?irketlerin Irak yasalar?n?n muhatab? olaca??n? ve ?irketlerin b?t?n yasal d?zenlemelere uyma zorunlulu?u olaca??n? kaydetti. Ancak yeni karar?n, Blackwater davas?n? etkileyip, etkilemeyece?i ise hen?z bilinmiyor.
Yarg? yolunda engel
NY Times??n haberinde, paral? askerlere teklif edilen anla?man?n, ?Irak?ta sivillerin ?ld?r?lmesine ad? kar??an paral? askerlerin yarg?lanmas? i?in g?sterilen ?abalar? zorla?t?rabilecek ciddi bir yanl?? ad?m? temsil etti?i? ifade edilirken, ?Bu t?r anla?malar? teklif etme yetkisine sahip Adalet Bakanl??? savc?lar?na ?nceden bu konuda bilgi verilmedi? diye yazd?.
New York Times, Irak?ta 16 Eyl?l?de meydana gelen olaya kar??an Blackwater paral? askerlerine yap?lan ?dokunulmazl?k anla?mas?? teklifinin, yetkililerce ?s?n?rl? dokunulmazl?k kullan?m?? k?l?f?yla ortaya at?ld???n? belirtirken, ?S?n?rl? dokunulmazl?k kullan?m?; ?zel g?venlik ?al??anlar?n?n, ifadeleri do?ru oldu?u s?rece, s?yledikleri hi?bir ?ey i?in yarg?lanamayacaklar? anlam?na geliyor? ifadesini kulland?.
Blackwater, elemanlar?n?n ?me?ru m?dafaada? bulundu?unu iddia ederken, Irak h?k?meti ise, ?irketi ?taamm?den cinayetten? sorumlu tutmu?tu. FBI, Irak?taki sivillerin ?ld?r?lmesiyle ilgili soru?turman?n denetimini bu ay ba??nda D??i?leri Bakanl????ndan devralm??t?.
Yasal stat? belirsiz
NY Times ayr?ca, ?Dokunulmazl?k teklifinin yasal stat?s? de belirsiz. Kendisine dokunulmazl?k ?nerilenler, ifadelerini yasal koruma alt?nda verecekler? diye belirtti. ABD D??i?leri ile Savunma bakanl?klar?n?n, a??klama yapmaktan ka??nd?klar?n? belirten NY Times, merkezi Carolina?daki Blackwater ?irketinin s?zc?s? Anne Tyrell?in de ?Soru?turma s?rerken, konu?mam yersiz olur? dedi?ini aktard?. NY Times ayr?ca, ?Anla?ma, Adalet Bakanl????nca da ho? kar??lanmad?? dedi. (DI? HABERLER)
ABD?li askeri ?ld?ren ?irkete dava

ABD, Irak?ta 17 sivilin ?ld?r?lmesinden sorumlu Blackwater ?zel ?g?venlik? ?irketi katillerine ?dokunulmazl?k? ?nerirken, ABD?li bir askerin ailesi ise ?ocuklar?n?n ?l?m? nedeniyle yine Irak?ta i? yapan ?ngiliz ?zel ?g?venlik? ?irketi Erinys?e dava a?t?. Irak?ta i?galden sonra kurulan petrol tesislerini korumak i?in i?e al?nan bir Erinys askerinin, ABD?li asker Christopher Monroe?nun (19) ?l?m?ne yol a?mak su?undan mahkemeye verildi?i bildirildi.
Irak??n ABD taraf?ndan i?gal edilmesinde ?b?y?k eme?i? ge?en Irakl? Ahmet ?elebi ile yak?n ba?lar? oldu?u bilinen Erinys g?venlik ?irketine kar?? a??lan davada, Monreo ailesini temsil eden avukat Tobias Cole, ?Aile cevap arad??? sorular?n yan?t?n? alm?? de?il. O?ullar?n?n sava? d??? bir durumda neden ?ld???n? ??renmek istiyorlar? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net