Gazze?ye y?nelik yeni ambargolara tepki

?srail i?gal rejiminin, Filistin?in Gazze ?eridi kentine y?nelik yeni yapt?r?mlar?, hem ?lke i?inde hem de uluslararas? arenada tepkilere neden oldu.


?srail i?gal rejiminin, Filistin?in Gazze ?eridi kentine y?nelik yeni yapt?r?mlar?, hem ?lke i?inde hem de uluslararas? arenada tepkilere neden oldu. ?srail?in, Kassam sald?r?lar?n? bahane ederek, Gazze?nin son hayati kaynaklar?n? da kesmeye ba?lamas?; BM, Rusya ve Hamas taraf?ndan ?iddetle ele?tirilirken, ?srail Ba?savc?s? ise Tel Aviv?i; bir sonraki ad?m? olan Gazze?nin elektri?ini kesme plan? konusunda uyard?.
Gazze?ye y?nelik su, g?da, akaryak?t ve elektrik sevk?yat?n?n kesilmesini ?ng?ren yeni ambargo karar?n? ge?en hafta onaylayan ?srail, bu karar?n ilk ad?m?n? Gazze?ye akaryak?t ge?i?ini sa?layan Sufa Ge?i?i?ni kapatmakla atm??t?. Filistinli yetkililer, enerji yapt?r?m? nedeniyle yak?t?n ?nemli oranda azalaca??n? ve Gazze elektrik santrali i?in gerekli elektri?in de etkilenece?ini kaydetmi?ti.
BM: Kabul edilemez
BM ve Rusya, ?srail?in Gazze ?eridi?ne uygulad??? ekonomik yapt?r?mlar? ele?tirdi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, s?zc?s? arac?l???yla yapt??? a??klamada, ?srail?in ald??? ?cezaland?r?c?? ?nlemleri, ?kabul edilemez? olarak nitelendirdi ve ?srail?e bu ?nlemleri g?zden ge?irmesi ?a?r?s?nda bulundu.
Rusya da tecriti ele?tirdi ve ?sivil halk?n en ?nemli gereksinimlerini engelleyen bu ?nlemlerin, a??r?l?k yanl?lar?yla m?cadelede kolayl?k sa?lamayaca??? ifade edildi.
?srail?in Gazze?ye akaryak?t sevk?yat? sa?layan Sufa ge?i? noktas?n? kapatmas?, AB ve insan haklar? kurulu?lar?nca da ele?tirilmi?ti.
?te yandan ?srail Ba?savc?s? Menachem Mazuz ise h?k?metin, Gazze?nin elektri?ini kesemeyece?ini a??klad?.
Mazuz, Kassam sald?r?lar? bahane edilerek, Gazze?nin hayati kaynaklar?n?n kesilmesini onaylamad???n? belirtti. ?srail Adalet Bakanl????ndan yap?lan a??klamada ise ?srail Ba?savc?l????n?n, Gazze?ye y?nelik tecriti ?onaylad???n?? belirterek, ?(Ancak) elektri?in kesilmesi konusunun ileride yeniden g?r???lmesi ?artt?r; ??nk? bu sivil halk i?erisinde insani krize neden olabilir? denildi.
En zor g?nler
Filistinli Milletvekili Hannan A?ravi, Filistin halk?n?n ?tarihin en g?? a?amalar?ndan birinden ge?ti?ini? s?yledi. Filistin?in rekor d?zeyde bir i?sizlik ve yoksullu?a d??t???n? belirten Yasama Konseyi ?yesi A?ravi, ABD?deki Emory ?niversitesi?nde yapt??? konu?mada, ?Filistinliler, tarihimizin en g?? a?amalar?ndan birini ya??yorlar. ?imdi, yaln?zca siyasi ve ekonomik bir sava?? de?il ayn? zamanda Filistin ruhuyla ilgili bir sava?? g?r?yoruz? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net