Japonya i?gale destek g?revine son veriyor

Japonya?n?n, Afganistan?da ABD liderli?indeki i?gal g?c?ne takviye amac?yla Hint Okyanusu?ndaki donanma tankerlerini geri ?ekmeye haz?rland??? ??renildi.


Japonya?n?n, Afganistan?da ABD liderli?indeki i?gal g?c?ne takviye amac?yla Hint Okyanusu?ndaki donanma tankerlerini geri ?ekmeye haz?rland??? ??renildi. Hint Okyanusu?ndaki sava? gemilerine su ve yak?t ikmali yapan tankerlerin ?nceki g?n son kez yak?t ikmali yapt??? ifade edildi.
Japonya, ?? kez g?rev s?resi uzat?lan ve s?resi 1 Kas?m?da sona erecek olan bu misyon ?er?evesinde, Hint Okyanusu?ndaki NATO sava? gemileri ve u?aklar?na 2001?den bu yana su ve yak?t ikmali yap?yordu.
Afganistan?daki Amerikan i?galine destek konusunda Tokyo?da ge?en ay ciddi tart??malar ya?anm??, muhalefetin bask?lar? kar??s?nda ABD?ye daha fazla destek veremeyece?ini anlayan Ba?bakan ?inzo Abe istifa etmi?ti.
?lkenin yeni Ba?bakan? Yasuo Fukuda da konu hakk?nda muhalefet lideri ?chiro Ozawa ile g?r??m??, ancak ikna edememi?ti. Senatoda ?o?unlu?a sahip muhalefet, Hint Okyanusu?nda donanma bulundurman?n, ABD?ye ?do?rudan askeri destek? anlam?na geldi?ini vurgulayarak, donanman?n ?ekilmesi i?in elinden geleni yapaca??n? bildirmi?ti.
Muhalefetin ?ekincelerini g?z ?n?ne ald??? belirtilen yeni bir yasa ?neren Fukuda halen, uzla?ma sa?lamaya ?al???yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net