Bakan?n dinlemedi?i k?yl?ler sorunlarla bo?u?uyor

Tar?m ve K?yi?leri Bakan? Mehdi Eker?in ziyaret etti?i fakat sorunlar?n? dinlemedi?i Malatya?n?n Do?an?ehir il?esindeki t?t?n ve ?eker pancar? ?reticileri, dile getirilmesi gereken ?ok?a sorunlar?n?n oldu?unu s?yl?yor.


Tar?m ve K?yi?leri Bakan? Mehdi Eker?in ziyaret etti?i fakat sorunlar?n? dinlemedi?i Malatya?n?n Do?an?ehir il?esindeki t?t?n ve ?eker pancar? ?reticileri, dile getirilmesi gereken ?ok?a sorunlar?n?n oldu?unu s?yl?yor.
Tar?msal kurulu?lar?n temsilcileri ile g?r??en Bakan Eker?in sorunlar?n? dinlemedi?i ?reticiler Evrensel?e konu?tu.
Her ge?en g?n k?t?ye gidiyor
Do?an?ehir giri?indeki ?eker pancar? al?m kantarlar?nda k?ylerinden ve il?e merkezinden trakt?rleriyle pancar teslimi i?in s?ra bekleyen ?reciler, sorunlar?n? dile getirdiler. 5 ?ocuk babas? 48 ya??ndaki Nevzat ?zcan, Do?an?ehir?in Polat k?y?nden gelmi? kantara pancar?n? teslim etmek i?in. 20 d?n?ml?k araziden toplad??? 140 ton pancar.
25 y?ll?k pancar ?reticisi oldu?unu, durumlar?n?n her ge?en g?n k?t?ye gitti?ini ifade eden ?zcan, ??yle konu?tu: ?Her ge?en g?n k?t?ye gidiyor durum. ?lk y?llar iyiydi. Sonra kota, kotayla birlikte fiyatlar? d???rd?ler. 4 aile her y?l? mecbur ekece?iz. Ya tarla bo? kalacak ya da pancar ekeceksin. Su olmad??? i?in mecbur pancar ekiyorsun. Su olsa da fasulye, bu?day, t?t?n ek para etmiyor. T?t?n? Tekel alm?yor, t?ccar?n eline d??m??s?n.?
Do?an?ehir merkezde pancar ekimi yapan Vahap K???k (40) ?unlar? s?yl?yor: ?Eme?imizin kar??l???n? alam?yoruz. 3-4 y?l ?nce 100 kuru? olan t?t?n?n fiyat? bug?n 95 kuru?. O zamanki mazot, g?bre ve i??ilik paras?na bak?n bug?nk?ne bak?n. 2?3 kat?na ??km?? neredeyse. Tarla kiral?k. Yar?s?n? tarla sahibine veriyorum kazand???m?n. Girdi kilo ?zerinden hesaplarsan 100??n ?zerinde maliyeti var. ???ilik param bile ??km?yor. 5 ?ocuk var. Bize bir u?ra?, bir e?lenceden ?teye gitmiyor pancar.?
Her sene fiyat d??t?
G?nedo?an k?y?nden 1 ?ocuk babas? Murat Balk?? (30), ?Biz do?duk do?al? bu i?le u?ra??yoruz. 30 y?ld?r bu i?in i?indeyim. H?k?met ekti?imiz pancara de?er versin. Kota k?t? etkiledi ilkin. Sonra her sene fiyat d??t?? diyor.
Cumali Alkan (40), Do?an?ehir merkezde ekiyor pancar?. Alkan tepkili konu?uyor: ?G?bre, mazot, i??ilik pahal?? Ama pancar?n fiyat? ucuz. Bir de kota uygulan?yor. Ger?i kimse ekmemeye ba?lay?nca kotay? kald?rd?lar ama. 110 ka??ttan bug?n 95 ka??da d??t?yse pancar?n fiyat? bu ?lkede bir ?eyler yolunda gitmiyordur. Ya da biz ?reticilerle dalga ge?iliyordur. Bir daha ekmeyece?iz. Can?m?zdan bezdirdiler bizi.?
?eker pancar? ?retimi kotan?n alt?na d??t?
Malatya ?eker Fabrikas??nda 28 Eyl?l?de ba?layan ?eker pancar? al?mlar?nda, ?u ana kadar 65 bin ton pancar teslim al?nd?. Aral?k ay?na kadar devam edecek olan al?mlarla 230 bin ton ?eker pancar? al?m? ger?ekle?mi? olacak. 320 bin ton olan kota s?n?r?n?n ?ok alt?nda ?retimi ger?ekle?mi? olan ?eker pancar?, 95 yeni kuru?tan al?n?yor. ?eker pancar?n?n ?retiminin belirlenen kotan?n alt?na d??m?? olmas?n?n alt?nda, verilen fiyat?n girdi fiyat?n? dahi kar??layamaz halde olmas?... (Malatya/EVRENSEL)
Derya Kara?oban
www.evrensel.net