T?t?n?n tek ?aresi ka?ak

T?t?nde kota uygulamas?n?n devreye girdi?i 2000-2007 y?llar?ndan itibaren Malatya, Ad?yaman, Diyarbak?r, Mu?, Bitlis, Siirt ve Hatay illerinde t?t?n ?retimi yar? yar?ya d??t?.


T?t?nde kota uygulamas?n?n devreye girdi?i 2000-2007 y?llar?ndan itibaren Malatya, Ad?yaman, Diyarbak?r, Mu?, Bitlis, Siirt ve Hatay illerinde t?t?n ?retimi yar? yar?ya d??t?. 2000 y?l?nda t?m bu illerde 160 bin 888 ekici varken, ge?en y?l ekim ay? itibariyle ?retici say?s? 81 bine d??t?. Malatya Tekel T?t?n ??letmesi ise t?t?n al?m?n? durdurdu. Malatya ve al?m yap?lan ?evre iller, ?rettikleri t?t?n? ka?ak olarak satma yoluna gidiyor. T?ccar?n insaf?na terk edilen ?reticiler, t?t?nlerini 5-7 YTL aras?nda fiyatlarla t?ccarlara veriyorlar. Bakan??n sorunlar?n? dinlemedi?i t?t?n ?reticileri, sorunlarla bo?u?uyor.
T?t?ne g?z koyuyorlar
Do?an?ehir?in Yolkoru k?y?nden Mustafa ?rkmez ??yle konu?uyor: ?Bu da olmazsa ?l?r?z. T?t?n, elma, kay?s?, pancar be? para etmiyor. Tekel 5 senedir t?t?n?m?z? alm?yor. Kota zaten bizim boynumuzu b?kt?. Ekmeyelim diye her ?eyi yapt?lar. T?t?n ko?anlar?n? sat?n ald? Tekel. Ko?anlar? sat?n ald??? k?yl?ye bir daha t?t?n ekme dedi. 10 d?n?ml?k arazime ektim t?t?n. Ka?ak sat?yorum. Ne yapay?m ba?ka ge?imimiz mi var. T?ccar?n eline terk edilmi?iz. 5-7 YTL aras? fiyat veriyorlar t?t?ne.?
?rkmez?in Do?an?ehir?e gelen Bakan Eker?den iste?i ya t?t?n? devletin sat?n alarak ?ift?isine sahip ??kmas? ya da t?t?n sat???n? ka?ak olmaktan ??karmas?.
Emine teyze kendini bildi bileli t?t?n ekiyor. Kendisine dair y?neltti?imiz sorular? ?ba??na bir ?ey gelebilece?i? korkusuyla yan?tlamaktan ?ekiniyor. ?ekincesini ektikleri t?t?n? ka?ak satmak zorunda kalmalar?na ba?l?yoruz. T?t?n ekmekten ba?ka ??kar yollar? yok Do?an?ehirlilerin. Ka?ak satmak daha ?ok kazand?r?yor. Zaman zaman t?ccarlar taraf?ndan doland?r?lsalar da ?yle bu. Evlerinin ?n?nde oturmu? t?t?nc? kad?nlar. Koyu sohbete dalm??lar. Biz gelince ister istemez mevzu t?t?n oluyor. 2 ?ocuk annesi ?zg?l Karak?l?? (36), t?t?nden ba?ka ge?imleri olmad???n? s?yl?yor. En gelir getirici ?r?n t?t?n onun i?in. Kay?s?, fasulye, ?eker pancar? ve elman?n, ya maliyetinin ?zerinde gideri ya da kotas? oluyor. Karak?l??, ?T?t?n var ekti?imiz ona da g?z koyuyorlar? diyor.
Ka?ak sa?l?ks?z ko?ullar?
Ka?ak t?t?n eken ve ?reterek satan t?t?nc?ler ambarlar kiral?yor, buralarda t?t?n? i?ilecek k?vama getiriyorlar. Sa?l?ks?z ko?ullarda hi?bir koruma olmadan yap?lan bu ?retim, t?t?n ?reticilerinin tek geliri. 28 ya??ndaki Do?an K?l??, ambarda ufalt?lan t?t?n? kurutuyor. Nemi al?nan t?t?n di?er taraftan da al?c?lar i?in po?etlere yerle?tiriliyor. K?l??, ?Tekel t?t?n?m?z? almay?nca ekti?imizi paraya ?evirmek zorunday?z. Maliye bakanl???ndan vizeli fatural? sat?m yap?yoruz. Ama t?t?n?m?ze polis yakalad??? yerde el koyuyor. Bu ne serbest ne de yasak. Maliyeye vergi veriyorum satt???m ?r?n ba??na. Di?er taraftan t?ccar?n insaf?na terk edilmi? durumday?z. T?m y?l?n paras?n? doland?ran da ??km?yor de?il? diyor. (Malatya/EVRENSEL)
Tek G?da-??: T?t?n bitiriliyor

Tek G?da-?? Do?u ve G?neydo?u Anadolu B?lge Ba?kan? Servet Akbudak, b?lgede t?t?nc?l???n yok edildi?ini ifade ederek, t?t?n ?reten k?y say?s?n?n 7 y?lda y?zde 50 d??t???ne dikkat ?ekti. B?lgede t?t?nc?l???n yok olma tehlikesiyle kar?? kar??ya oldu?unu ifade eden Akbudak, b?lgenin sosyo-ekonomik yap?s?na b?y?k darbe vurulaca??n? kaydeti. Tekel?in ?nemli bir yat?r?m olarak Cumhuriyet d?neminde kurulan ?nemli bir kurulu? oldu?unu vurgulayan Akbudak, 200 kilogram kota uygulamas? y?z?nden b?lgede ?retici say?s?n?n yar? yar?ya d??t???n? dile getirdi. Ayn? politikalar?n uygulanmas?yla 2 y?l i?inde t?t?n?n tamamen bitme noktas?na gelece?ini ifade eden Akbudak, b?lgede a??r sosyal sorunlar ya?anaca??n? dile getirdi. T?t?n?n bug?n i?inde bulundu?u durumdan ?zel sekt?r?n dahi rahats?zl?k duydu?unu anlatan Akbudak, ?Tekel?in 6 sigara fabrikas? ?zelle?tirme kapsam?na al?nacak. Bitlis, Adana, Samsun, Tokat, ?stanbul ve Malatya Sigara Fabrikalar? ihaleye ??kar?lacak. Ekim ay? sonunda bu ihale ger?ekle?ecek? diye konu?tu.
www.evrensel.net